Vekaranjärven ja Pesäntäjärven ampumamelualueita koskeva kaavaluonnos lautakuntakäsittelyyn

Kuvituskuva kaavakartasta

Kouvolan kaupunki ehdottaa rantaosayleiskaavaluonnoksessa periaateratkaisua maankäytölliseen pattitilanteeseen, joka on vallinnut Vekaranjärven-Pahkajärven ampuma-alueiden meluvyöhykkeellä sijaitsevilla rannoilla pitkään.

Kouvolan hallinto-oikeus kumosi vuonna 2009 Valkealan kunnanvaltuuston aikanaan tekemän päätöksen kaavasta, koska kaava-alueelle oli hyväksytty epäselvät melumääräykset ja sijoitettu melualueelle rakennusoikeutta. Nyt valmisteilla oleva rantaosayleiskaava paikkaa kyseisen aukon Valkealan pohjoisosien rantayleiskaavasta. Rantayleiskaava laaditaan pääasiassa rantaan tukeutuvan lo­ma-asutuksen järjestämistä varten ja sitä edellyttää maankäyttö- ja rakennuslaki.

Lopulliseen ratkaisuun neuvotteluiden kautta

Vuoden 2019 tammikuussa alkaneen Vekaranjärven ja Pesäntäjärven rantaosayleiskaavan tavoitteena on saada alueen maankäytöksi ratkaisu, jossa otetaan huomioon Puolustusvoimien ampumaharjoitukset ja sen kehittämismahdollisuudet sekä turvataan myös maanomistajien oikeudet. Ratkaisun toivotaan syntyvän neuvotteluiden ja niiden pohjalta tehtävän suunnittelun avulla. Kaupungilla ei ole tarvetta viedä väkisin läpi pääperiaatteiltaan riitaista ratkaisua.

Lähtöselvitysten perusteella kaavaluonnoksessa esitetään, että Vekaranjärven-Pahkajärven ampumamelualueelle sijoittuvat yksityisten maanomistajien toteuttamattomat 30 rantarakennuspaikkaa siirretään valtion omistamille meluttomille ranta-alueille. Kaavaratkaisu edellyttäisi toteutuakseen maanvaihtokauppoja valtion ja maanomistajien välillä.

Olemassa olevat, jo rakennetut 17 rakennuspaikkaa osoitetaan kaavaluonnoksessa jäävän paikoilleen. Vastaavantyyppiseen ratkaisuun on päädytty samalla melualueella sijaitsevilla rannoilla Mäntyharjulla. Muu osa suunnittelualuetta jää maa- ja metsätalousalueeksi.

Uuden loma-asutuksen osoittaminen alueelle ei näyttäisi melutilanteen, hallinto-oikeuden päätöksen ja viranomaisten näkemysten valossa olevan mahdollista nykyisillä melutasoilla.

Mikäli periaatteellinen ratkaisuehdotus saa osapuolten hyväksynnän, jatketaan suunnittelua, neuvotteluita ja kaavoitusta luonnosvaiheen jälkeen.

Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa

Tiistaina kokoontuvalle tekniselle lautakunnalle ehdotetaan, että se hyväksyy Vekaranjärven rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen, asettaa sen 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Kun kaavaluonnos on nähtävillä, on kaikilla kaavan osallisilla mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide. Osallisilla tarkoitetaan niitä asukkaita, vierailijoita, maanomistajia jne., joita kaava-asia koskee. Kaavoittaja laatii kaavaluonnoksesta saataviin mielipiteisiin ja viranomaislausuntoihin vastineet.

Kaava-luonnoksen nähtävilläolo, lausuntokierros sekä mahdollinen muu osallisille suunnattu yhteydenpito ajoittuu alkusyksyyn. Kaava-aineistoon voi tutustua ja sen etenemistä seurata kaavan verkkosivulta www.kouvola.fi/vekararoyk

Lisätietoja

yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

www.kouvola.fi/vekararoyk

Sivun alkuun