Vapaaehtoisten verkosto on voimavara, josta huolehditaan Kouvolassa

Kouvolassa luodaan vapaaehtoisten verkosto, jonka avulla pystytään koordinoimaan vapaaehtoistyötä, välittämään apua tuen tarpeessa oleville sekä järjestämään koulutusta ja tukea vapaaehtoisille. Vapaaehtoistyö on merkittävä tekijä kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa.

Vapaaehtoistoimijoilla on merkittävä rooli ihmisten auttamisessa ja yhteisiin asioihin vaikuttamisessa. Esimerkiksi koronapandemian aikana vuonna 2020 Kouvolan kaupunki ja 120 vapaaehtoistoimijaa huolehtivat ikääntyneiden kauppa- ja apteekkiasioinnista sekä soittivat reilut 4 500 Mitä kuuluu? -puhelua yli 80-vuotiaille kuntalaisille.

Kun vapaaehtoinen auttaa lähimmäistä, hän lisää toisen hyvinvointia mutta saa toiminnasta vaikuttamisen, onnistumisen ja auttamisen iloa myös itse. Koska vapaaehtoistoiminta on merkittävä tekijä kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa, on kaupungin etu, että vapaaehtoistoimintaa myös hyödynnetään järkevästi. Tämä edellyttää toiminnan koordinointia, resursointia ja toimijaverkoston kehittämistä. Sitoutunut vapaaehtoinen on valtava voimavara, josta on huolehdittava tarjoamalla koulutusta, virkistystä, ohjausta, vertaistukea sekä antamalla kiitosta.

Kouvolan kaupungin yhteisötyön palvelussa on luotu kehittämistä varten vapaaehtoistyön malli. Tarkoituksena on kerätä tietopankki vapaaehtoistoimijoista yhteydenpitoa varten ja luoda toimijoiden verkosto, jonka avulla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa, välitetään apua tuen tarpeessa oleville sekä järjestetään koulutusta ja vertaistukea.

Vapaaehtoistoiminnan mallin ajatus on, että verkoston toimintaa johtaisi kaupungin, järjestöjen ja seurakuntien edustajista koottu työryhmä. Lisäksi vapaaehtoistehtävien välittämistä varten palkattaisiin palkkatuella Kouvolan kaupungin yhteisötyöhön määräaikaisia työntekijöitä, joiden ohjauksesta vastattaisiin kaupungin ja sopimuskumppanien yhteistyönä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi vapaaehtoistoiminnan mallin kokouksessaan 23.3.2022. Lue pöytäkirja Dynasty tietopalvelusta.

Vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta

Vapaaehtoistyö määritellään toiminnaksi, jota tehdään vapaasta tahdosta ilman korvausta oman sukulaispiirin ulkopuolella. Esimerkiksi vertaisryhmissä samoista asioista kiinnostuneet kokoontuvat yhteen, palvelutoiminnassa ryhmät auttavat ja tukevat ihmisiä, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmissä edistetään yhteisiä asioita.

Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan organisoidusti järjestöissä ja vakiintuneissa tapahtumissa (mm. ryhmien vetäminen, saattoapu, yleisötilaisuudet) sekä tapauskohtaisesti ja kansalaisten oma-aloitteisena toimintana (pop up -talkoot, naapuriapu, tapahtumat jne.). Vapaaehtoistyön arvoa on vaikea laskea, mutta talkootyön arvoksi on määritelty eri yhteyksissä 10 €/tunti.

Vapaaehtoistoiminta voi olla kaupungin tai järjestöjen kautta organisoitua tai kuntalaisten omaehtoisesti toteuttamaa. Se on oleellinen osa asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämistä, johon Kouvolan kaupunki panostaa strategiassaan hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelmien sekä aluetoimikuntamallin pohjalta.

Lisätietoja

kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, eli-na.koivisto(at)kouvola.fi, osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, puh. 020 615 8492, anne.eriksson(at)kouvola.fi

Sivun alkuun