Valtatien 6 reunapuuston maisemointi – ja kunnossapitoraivaukset välillä Keltti – Tykkimäki jälkisiivoustöitä vailla valmiina

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki toteuttavat yhteistoiminnassa Valtatie 6 reuna-alueiden maisemointityötä välillä Keltti - Tykkimäki. Jälkisiivoustyöt ovat alkamassa ja ne valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.

Työn tavoitteena on ollut parantaa tiealueella liikenneturvallisuutta ja avata umpeen kasvanutta maisemaa. Raivaustöiden tuloksena Valtatien 6 kuivatus toimii paremmin ja kuivatusrakenteet ovat jatkossa helpommin ylläpidettävissä. Tielle saadaan lisää valoa ja aikaisempaa paremmat näkemät päätien ramppien kohdalla lisäävät liikenneturvallisuutta. Työtä suunniteltaessa on huomioitu myös liito-oravien ylityspaikat.

Maisemointityö on toteutettu suunnitelman mukaisesti raivaamalla ja harventamalla yleisten teiden reunametsien puustoa noin 5 – 30 metriä leveältä kaistalta. Samalla on hoidettu vähäisiä kaupungin omistamia, tiealueeseen rajoittuvia alueita. Korjattava puusto ajetaan kaupungin maiden kautta varastopaikoille.

Reunametsää hoitamalla on pyritty tuomaan vaihtelevuutta ja avaruutta valtatien varrelle sekä avaamaan erilaisia näkymiä tieltä lähiympäristöön, mm. läheisille pelloille ja Käyrälammelle. Metsän suojavaikutus asutukseen nähden on pyritty säästämään ja tarvittaessa urakoitsija on ollut asukkaisiin yhteydessä.

Osuudella Kauppalankatu – Tanttarin alikulku (Tapiontien kohta) raivauksia ei tässä vaiheessa tehdä.

Maisemointityön on toteuttanut paikallinen metsäkoneurakoitsija KouMet Oy metsuri- ja metsäkonetyönä.

-Maisemanhoitotyöt aloitettiin viime vuoden lopulla ja runsaslumisimman ajan taukoa lukuun ottamatta työt alkavat nyt olla loppusuoralla. Hankkeesta on vielä tekemättä joitain yksittäisiä kohteita sekä jälkisiivoustyöt. Työ on ollut haastavaa suuren lumimäärän takia, jonka takia maastoon on jäänyt vielä pitkiä kantoja sekä hakkuutähteitä. Jälkihoitotyöt tehdään, kun maasto vähän kuivahtaa – toteaa KouMet Oy:n työnjohtaja Henri Vauhkonen.

Lisätietoja rakennushankkeesta antavat:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Liikenne ja infrastruktuuri, Liikennejärjestelmäyksikkö
Ympäristöasiantuntija Suvi Nirkko
p. 0295 029 063
suvi.nirkko@ely-keskus.fi

Kouvolan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta
Metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen
p. 020 615 7754
kirsi.hokkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun