Valkealan uusi yksityinen päiväkoti rakennetaan Kukkuranpolulle

Voittoa tavoittelematon Svenska Lekskolan rakennuttaa KVR-urakkana Valkealan Kukkuranpolulle 84-paikkaisen päiväkodin, jonka kielirikasteinen toiminta käynnistyy 3.8.2020. Päiväkotirakennuksen toimittaa pitkällä vuokrasopimuksella Elementit-E Oy.

Svenska Lekskolan on 23.5.2019 pidetyissä neuvotteluissa esittänyt aiemmin Kouvolan kaupungin edellyttämällä tavalla suunnitelmansa päiväkodin toteuttamisesta tontin valinnan, rakentamisen ja palvelujen järjestämisen kannalta.

Rakennuspaikaksi valikoitui lähes 7000 m2 suuruinen vuokra-alue Valkealan Kukkuranpolulta muun muassa siksi, että tutkimusten mukaan ekososiaalinen hyvinvointi perustuu ihmisen ja luonnon väliselle vuorovaikutukselle. Kun tältä rakennuspaikalta kaadetaan esimerkiksi vain välttämätön määrä puita, voidaan kaikille lapsille antaa jokapäiväisiä luontokokemuksia päiväkodin välittömässä läheisyydessä ja toteuttaa esiopetus luontopainotteisena. Koska vastuullinen eläminen on yhä useamman mielestä hyvän arjen olennaisimpia tekijöitä, Svenska Lekskolan haluaa omalta osaltaan näyttää esimerkkiä valitsemalla ekologisia arvoja edustavan, lähellä sijaitsevan puurakentajan. Kestävää kuluttamista ja rakennuksen elinkaariajattelua edustaa myös mahdollisuus hyödyntää Elementit-E:n jo olemassa olevia elementtejä tai niiden osia. Tilojen terveellisyys ja turvallisuus mm. sisäilman kannalta varmistetaan antamalla kiinteistön tekninen ylläpito sen rakentajalle, jonka vastineeksi rakennukselle on saatu neuvoteltua yleisestä kahden vuoden käytännöstä poikkeava, peräti viiden vuoden takuu.

Svenska Lekskolanin toiminnassa kielirikasteisuus tarkoittaa sitä, että lapsia kannustetaan vieraan kielen käyttöön, kun heillä on samalla mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös äidinkielellään. Toiminnan tavoitteena on kielen osalta saavuttaa toiminnallinen vieraan kielen taito, jolla lapsi osaa toimia erilaisissa arjen tilanteissa. Svenska Lekskolan tarjoaa lapselle oppimisen ja onnistumisen iloa sekä laajempaa ymmärrystä kielitaidon merkityksestä monikulttuurisessa maailmassa, jossa puhutaan eri kieliä. Samalla luodaan pohjaa myöhempään kieltenopiskeluun, jolloin lapsen on mahdollista jatkaa esimerkiksi Svenska Lekskolanin omaan laajamittaiseen ruotsinkieliseen esiopetukseen ja sieltä Kuusankoskella sijaitsevaan Kouvolan kaupungin Svenska Skolaniin eli pieneen ruotsinkieliseen alakouluun.

Uuden päiväkodin henkilöstön rekrytointi käynnistyy alkuvuodesta 2020. Henkilöstö muodostuu suunnitelman mukaan päiväkodin johtajasta sekä varhaiskasvatuksen opettajista, joista ainakin yhdellä on myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan pätevyys, varhaiskasvatuksen sosionomeista, lastenhoitajista sekä päiväkotiapulaisesta. Tehtäviä kohtaan on jo osoitettu kiinnostusta. Saadun palautteen perusteella Svenska Lekskolanin johtokunta on linjannut muutoksista asiakasmaksuperusteisiin 1.8.2020 alkaen. Lapsen ollessa lomalla varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden heinäkuussa, ei huoltajilta peritä poissaoloajalta asiakasmaksua. Jos lapsi on yhtäjaksoisesti vapaalla varhaiskasvatuksesta kaksi kuukautta 1.6. -31.8.välisenä aikana, ei huoltajilta tällöinkään peritä poissaoloajalta asiakasmaksua. Svenska Lekskolan kiittää jo tässä vaiheessa luottamuksesta, Valkealan päiväkotiin on jo saapunut runsaasti hakemuksia ja niitä voikin nyt jättää sähköisenä Kouvolan kaupungin internet-sivujenkautta tai paperisena osoitteella:
Svenska Lekskolan
Lauttakatu 6 E
45700 Kuusankoski

Svenska Lekskolan on vuonna 1983 perustettu voittoa tavoittelematon yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa lapsille turvallisen, kiireettömän ja monipuolisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa kasvaa, kokea ja oppia omana yksilönään sekä yhtenä ryhmän jäsenenä. Tämä antaa vahvan pohjan lasten kielitaidon vahvistamiselle ja oppimisen tukemiselle päivittäisessä arjessa. Toiminnassa hyödynnetään myös paljon ympäröivää luontoa sekä läheisiä kulttuuripalveluita. Svenska Lekskolanissa annetaan arvoa ja aikaa myös monella tapaa tärkeäksi nähdylle lasten vapaalle leikille, sekä perheiden kohtaamiselle.

Lisätietoja:
Jaakko Forsell
jaakko.forsell@svenskalekskolan.com
www.svenskalekskolan.fi

Sivun alkuun