Uudet luonnonsuojelualueet suunnitteilla Ruotsulaan ja Oravalaan

Kouvolan kaupungin luonnonsuojelualueiden määrä kasvaa jälleen, jos tekninen lautakunta hyväksy uusimman ehdotuksen yhteensä 23,9 hehtaarin alueiden suojelemisesta.

Kaupungin omistamille maille ehdotetaan kahden uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Kyseessä ovat noin 20,6 ha suuruinen alue tilasta Ruotsulanosa (Aholanmäki), noin 1,0 ha suuruinen tila Sompasenrinne sekä noin 2,3 ha suuruinen alue tilasta rajautuen Sompasen uimarantaan.

Aholanmäellä arvokkaita elinympäristöjä ja uhanalaisia lajeja

Aholanmäen alue on VT 6 pohjoispuolella Kymijoen ja Keltin sillan itäpuolella kohoava metsäinen mäki. Alueen poikki kulkee Kymijoen ulkoilureitti. Mäen laelle on rakennettu näköalapaikka, josta avautuvat näkymät Keltin voimalaitokselle ja Kymijoelle. 

 Alue on keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee kiinnittää huomiota erityisiin luontoarvoihin, viheryhteyksien säilymiseen ja ympäristön hoitoon. Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina. Alueella ei ole asemakaavaa.

Aholanmäellä metsää on paikoin hoidettu, mutta alueella on edelleen järeäpuustoisia ja melko luonnontilaisia Metso-ohjelmaan sopivia osia. Metso-rajauksen sisällä on mm liito-oravan elinalue, metsälain 10 § erityisen tärkeitä elinympäristöjä, uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä sekä lahopuujatkumoa.

Mäen eteläreunalla on aikanaan sijainnut puutarhakoulu, jonka alueelle on kehittynyt kulttuurivaikutteinen lehto isoine tuomineen ja pähkinäpensaineen. Alueen metsäisellä osalla on tehty metsänhoitotöinä mm. harvennushakkuita sekä myrskypuiden korjaamisen yhteydessä tehty kaksi pienaukkoa.

Aholanmäen rinteillä on edustavia jyrkänteitä aluslehtoineen, järeäpuustoista kuusikkoa, jossa on lahopuujatkumoa sekä järeitä kuusia ja haapoja. Mäen päällisen puusto on varttunutta vanhaa ja paikoin kilpikaarnaista mäntyä.

Alueella on melko edustavaa metsälinnustoa, mm. pohjantikka, lehtopöllö, nuolihaukka, töyhtö- ja hömötiainen sekä liito-oravan elinalue. Alueen jyrkänteet muodostavat arvokkaita elinympäristöjä ja niillä kasvaa mm. uhanalaista ahokissankäpälää ja runkomaisia lehmuksia, jotka muodostavat luonnonsuojelulain mukaisen erittäin uhanalaisen jalopuumetsän sekä saniaiskorpi.

Sompasen uimarannan itäpuolinen 3,3 hehtaarin suuruinen alue on pääosin hyvin järeä kuusivaltainen metsä, jolla on merkitystä lähimaisemassa. Alueella oleva jyrkänne ja sen lehtoinen alusmetsä muodostavat metsälain tarkoittaman tärkeän elinympäristön. Lisäksi alueella on muinaisjäännökseksi katsottu kiviaita ja huomattavan suuria kuusia.

Alueille ehdotetaan luonnonsuojelualueen perustamista METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) mukaisesti.

Tekninen lautakunta käsittelee ehdotusta kokouksessaan 31.5.2022. 

273 hehtaaria suojeltua metsää 

Kaupungilla on kaikkiaan omistuksessaan noin 4000 ha metsiä. Näistä on suojelun piirissä tällä hetkellä, esitetyt alueet mukaan lukien, 273 ha, joka on noin 6,9 % kaupungin omistamista metsistä. Kaikkiaan kaupungilla on metsänkäsittelyjen ulkopuolella 606 ha metsämaasta eli noin 15,3 %, kun mukaan lasketaan erilaiset inventoidut metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt.

Lisätietoja:  

metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 02061 57754, kirsi.hokkanen(a)kouvola.fi 

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Luonnonsuojelualueet kaupungin verkkosivuilla

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun