Tilinpäätös 2021: Tulos pysyi positiivisena haasteista huolimatta

Kouvolan kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 2021 on 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos jäi alle alkuperäisen talousarvion, mutta säilyi positiivisena haasteista huolimatta. Tulokseen vaikutti merkittävästi Kymsoten palvelusopimuksen ylitys 23,5 miljoonaa euroa. Toisaalta verotulojen myönteinen kehitys paransi tulosta. Vuoden 2021 lopussa kumulatiivinen eli kertynyt ylijäämä oli 19,9 miljoona euroa.

Valtion koronatukien, maltillisen menokehityksen ja omien säästötoimien seurauksen Kouvola lähti poikkeuksellisen koronavuoden jälkeen vuoteen 2021 talouden kannalta edellisvuosia paremmista, mutta edelleen epävarmoista lähtökohdista.

Valtio tuki edelleen kuntia koronakustannuksissa, mutta merkittävin osa avustuksista ohjattiin Kymsotelle. Koronavirus aiheutti kaupungille lisämenoja mm. suojavarusteiden ja desinfiointitarvikkeiden osalta sekä henkilöstön sijaiskustannuksissa. Lisäksi kaupungille tuli tulojen menetyksiä joukkoliikenteessä, liikunta- ja kulttuuripalveluissa sekä pysäköinninvalvonnassa. Oman toiminnan osalta talouden merkittävimmät poikkeamat aiheutuivat koronaviruksesta.
Kymsoten palvelusopimuslaskutus kasvoi edellisvuodesta 30,4 miljoonaa euroa, mutta Kymsoten positiivisen tuloksen johdosta kaupunki pystyi alentamaan edellisvuonna tehtyä alijäämävarausta. Tämä huomioiden Kymsoten menoihin alkuperäisessä talousarviossa varattu summa ylittyi 17,3 miljoonaa euroa.

Lainakanta aleni jo toisena vuotena perättäin

Kaupungin lainakanta aleni edelliseen vuoteen nähden noin 10 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 10 miljoonaa euroa ja lyhennettiin 32 miljoonaa euroa, mutta lyhytaikaisten lainojen muutos oli noin 12 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli vuoden lopussa 3 194 euroa/asukas jääden alle kuntien keskiarvon.

Vuonna 2021 kunnat saivat korotettua yhteisöveron jako-osuutta osana valtion koronatukitoimenpiteitä. Tämä korotus poistui vuonna 2022. Yhteensä verotulokertymä oli 16,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia saatiin 20,3 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

− Verotulojen positiivinen kehitys näkyi valtakunnallisesti sekä Kouvolassa erityisesti yhteisöverotuloissa. Myös tuloverot kehittyivät arvioitua paremmin, kertoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Vuoden 2021 nettoinvestoinnit olivat noin 37 miljoonaa euroa. Lähivuosien investoinnit Kouvolassa keskittyvät edelleen pitkälti vuosille 2020─2027 painottuvaan kouluverkon uudistamiseen. Myös uuden uimahalli-investoinnin valmistelu etenee. Kulttuuri-investointien toteuttamisen osalta tehdään selvitystyötä. Kokonaisuutena Kouvola on investoinut viimeisien vuosien aikana vähemmän kuin kunnat keskimäärin.


Lääkärihelikopteritukikohta tulee Uttiin

Kärkihankepuolella Suomen ensimmäisen kuivasataman rakentaminen etenee vauhdilla. RRT-terminaalista on rakennettu jo 80 prosenttia. Laiturit on valettu, raiteita valmistellaan, ja ensi keväänä alkaa Suomen mittavin asfaltointiurakka, kun terminaalikenttä päällystetään.

Itäradan hankeyhtiöneuvottelut etenivät vuonna 2021 tuloksellisesti liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Yli 20 kuntaa tai kaupunkia teki valtuustotason päätöksen hankeyhtiön rahoituksesta. Itäradan suunnittelua varten perustettavan hankeyhtiön valmistelu etenee valtion ja kuntaosakkaiden yhteistyönä hyvää vauhtia kohti yhtiön perustamista.

Valtatie 15 osalta tehtiin tuloksellisesti Kymenlaakson yhteistä edunvalvontaa. Väylävirasto esittää investointiohjelmassaan Kouvolan ja Kotkan välisen valtatien kunnostukseen 126 miljoonaa euroa. Summa nousi ohjelmaluonnoksesta yli 30 miljoonalla eurolla, mikä mahdollistaa tien kunnostuksen kerralla kokonaan kuntoon. Lopullisesti rahoituksesta päätetään valtion budjetin käsittelyn yhteydessä.

Myös Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin eteen pitkään tehty työ kantoi hedelmää. Sijoituspaikkaan jo pidemmän aikaa liittynyt epävarmuus saatiin vihdoin loppumaan, kun sote-ministerityöryhmä teki lopullisen päätöksen maaliskuussa 2022. Lääkärihelikopteri sijoitetaan Uttiin aiemman päätöksen mukaisesti. Tukikohdan rakentamisprosessi on tarkoitus aloittaa välittömästi.

Säästötoimenpiteitä toteutetaan edelleen määrätietoisesti

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 3 249 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakinaisia oli 2 548. Vakinaisen henkilöstön vähenemisestä huolimatta henkilöstön kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta 111:llä. Vuonna 2021 palkattiin paljon määräaikaista henkilöstöä valtion koronatuella sekä lisättiin huomattavasti palkkatukijaksoja aiempiin vuosiin verrattuna. Keväällä hyväksytyssä uudessa henkilöstöohjelmassa asetettiin henkilöstöjohtamisen visioksi ”Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa!”. Sitoutunut ja sydämellään työtä tekevä henkilöstö on aktiivisesti rakentamassa kaupunkia yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuodesta 2023 lähtien talouden suunnittelussa otetaan huomioon hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen. Samalla Kymsoten sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset siirtyvät pois kaupungin talousarviosta. Näiden siirtojen lopulliset vaikutukset eivät ole vielä selvillä, joten taloussuunnitelmaan vuodesta 2023 lähtien sisältyy epävarmuutta erityisesti tulopohjan osalta. Kymsoten kustannukset muodostavat joka tapauksessa vielä vuonna 2022 merkittävimmän osan Kouvolan menoista.

−Yleinen talouden kehitys, koronatilanteesta toipuminen, Ukrainan tilanne sekä Kymsoten kustannusten kehitys määrittävät kaupungin talouden suuntaviivoja vuoden 2022 osalta, Kunnas näkee.

Kouvolassa on tehty jo paljon toimenpiteitä, joilla on vaikutettu talouden suuntaan. Viime valtuustokaudella hyväksyttiin palveluverkkopäätöksiä sekä talouden sopeuttamisohjelma säästöineen. Talousarvioon sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet saatiin toteutettua pääosin koronasta aiheutuneista haasteista huolimatta. Yhteensä säästöjä toteutettiin 24,1 miljoonalla eurolla kumulatiivisesti.

− Näitä päätöksiä ja säästötoimenpiteitä on edelleen vietävä määrätietoisesti eteenpäin. Teemme yhdessä tärkeää työtä kaupunkiamme ja kaupunkilaisia varten rakentamalla tasapainoista taloutta. Silloin meillä on myös varaa investoida ja panostaa elinvoimaan ja pystymme keskittymään kaupungille jäljelle jäävien palveluiden määrätietoiseen kehittämiseen, sanoo kaupunginjohtaja Toikka.

Tilinpäätös esittelymateriaali (pdf, 1Mt)
Tilinpäätös 2021 (pdf, 3 Mt)

Visualisoitu esitys tilinpäätöksestä (Powerbi)

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun