Tekninen lautakunta käsittelee Kullasvaara-Teholan logistiikka-alueen 3. vaiheen asemakaavaehdotusta

Kullasvaara-Teholan logistiikka-alueen 3. vaiheen asemakaavaluonnos oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2021. Kaavaprosessi on nyt edennyt ehdotusvaiheeseen ja tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotuksen nähtäville asettamista kokouksessaan 29.6.2021.

Teknisen lautakunnan esityslistalla päätösehdotuksena esitetään, että lautakunta asettaa kaavaehdotuksen (Kullasvaara 3, kaava nro 10/008) nähtäville 30 päivän ajaksi. Tällöin kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa asiasta muistutus. Uuden hallintosäännön mukaan asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta ja hyväksyminen voisi tapahtua aikaisintaan syksyllä 2021.

Kaava-alue sijoittuu entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan, Tykkimäen moottoriratojen sekä Karjalankadun, valtatien 6 ja Härkäojantien rajaamalle alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha. Laaditussa kaavaehdotuksessa on osoitettu maankäyttöratkaisu logistiikka-alueen pohjoisosalle, joka on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta pelto- ja metsämaata.

Kaavaratkaisu noudattaa vuonna 2018 hyväksytyn RRT-alueen kaavarungon periaatteita. Asemakaavassa on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten ja toimitilarakennusten korttelialueet sekä alueen kadut ja niitä ympäröivät suojaviheralueet, jotka toimivat hulevesien käsittelyalueina ja puskureina logistiikka-alueen ja asutuksen välillä. Suojaviheralueilla on myös merkittävä rooli alueen luontoarvojen turvaamisessa.

Lisätietoja kaavahankkeen verkkosivuilta: www.kouvola.fi/kullasvaara3

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen(a)kouvola.fi, puh. 020 615 9235
Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-järjestelmässä

Ilmakuva alueesta.

Rautatie- ja maantieterminaalihankeessa Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) kehitetään Kouvolan logistiikka-alaa ja terminaalitoimintoja. Kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kautta taatakseen logistiikka-alan hyvän kehityksen myös tulevaisuudessa.

Kouvolaan rakennetaan moderni, eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali, joka on kuin satama sisämaahan. Hyödyntämällä rakentamisessa syntynyttä ylijäämämaata, on voitu edistää RRT2-alueen logistiikkatonttien rakentamista. Yritykset tarvitsevat valmiita tontteja radan läheisyydestä, hyvien kulkuyhteyksien varrelta. RR-terminaalin sijainti on logistiikkatoiminnoille erinomainen. Ratayhteyden lisäksi alueelta on päätieverkkoyhteydet kuuteen suuntaan.