Tekniikka ja ympäristö -toimialan talousarvio vuodelle 2024 lautakuntakäsittelyyn

Kouvolan kaupungin talousarviota vuodelle 2024 valmistellaan. Talousarviokehys sisältää sopeutustoimia ensi vuodelle yhteensä 14 miljoonalla eurolla. Tekniikka ja ympäristö -toimialan osalta tämä tarkoittaa muutoksia liikennealueiden talvikunnossapitoon, virkistysalueiden hoitoon, toimialan ylläpitämään palveluverkkoon sekä avustusten määrärahoihin. Tekninen lautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesitystä 20.9. kokouksessaan.

Talousarviokehyksissä on huomioitu lakisääteiset muutokset, esim. palkkojen korotukset sekä muut välttämättömät muutokset, kuten indeksikorotukset. Kehyksissä on huomioitu myös kaupunginhallituksen asettaman kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmän kartoittamat keinot toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tekniikka ja ympäristö -toimiala keskittyy investoinneissaan ensi vuonna yhä enemmän infran korjausinvestointien toteuttamiseen. Uusinvestoinnit painottuvat kaupungin kahteen kärkihankkeeseen, jotka ovat Käyrälammen kehittäminen sekä yritystonttituotanto. Käyrälammen virkistys- ja matkailupotentiaalia edistetään virkistysalueiden ja liikenneväylien investoinneilla, kun taas yritystonteissa painopiste on maanhankinnassa ja asemakaavoituksessa.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan merkittävin yksittäinen kehittämistoimenpide on ruokapalveluiden palveluverkon uudistaminen ja tuotannon keskittäminen tulevaisuudessa uuteen keskuskeittiöön. Tavoitteena on, että siellä tuotetaan noin 90 % kaupungin päiväkotien ja koulujen ruoasta, jolloin ruoan valmistaminen on mahdollista tehdä noin 430 000–500 000 euroa kustannustehokkaammin kuin nykyisellä toimintamallilla. Uuden keskuskeittiön on tarkoitus valmistua loppuvuonna 2025.

Toimiala päivittää vielä loppuvuoden 2023 aikana yhdyskuntatekniikan palveluiden laatutasoa. Päivitykset koskevat erityisesti liikennealueiden talvikunnossapitoa sekä viheralueiden hoitoa, ja niille on vuoden 2024 talousarviovalmistelussa asetettu yhteensä 390 000 euron säästötavoite. Lisäksi yhdyskuntatekniikan palveluverkkoa tullaan supistamaan leikkialueiden ja koirapuistojen osalta.

Toimiala aikoo tulevaisuudessa hankkia ei-lakisääteisiä palveluita osittain nykyistä enemmän ostopalveluina. Palveluiden eläkepoistumaa korvataan palveluiden ostoilla esimerkiksi osassa kiinteistönhoidon ja puhtauspalveluiden sekä korjaamon tehtäviä. Toimiala keskittyy jatkossa avustusten jakamisessa pelkästään yksityistieavuksiin.

Tekniikka ja ympäristö -toimialalle on talousarviokehykseen sisältyvien säästötavoitteiden lisäksi jyvitetty kahden miljoonan euron kaupunkitasoisesta lisäsäästötavoitteesta 0,5 miljoonaa euroa. Lisäsäästöjä esitetään toteutettavaksi vähentämällä toimialan ei-lakisääteisiä palveluita. Tämä tarkoittaisi yksityistieavustusten vähentämistä nykyisestä 550 000 eurosta 200 000 euroon vuodessa sekä joukkoliikenteen palvelutason laskeminen loppuvuonna 2024 siten, että säästöjä saataisiin kerättyä yhteensä 150 000 euroa vuoden 2024 osalta.

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan

Kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista. Syynä ovat hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen, laskevat verotulot ja raskaat palveluverkot.

Menojen pienennystä haetaan osana talousarviovalmistelua tarkastelemalla avustuksia, kiinteistöjä, palvelujen tuottamistapoja, palveluverkkoja, digitalisaatiota ja henkilöstökustannuksia. Tulojen lisäyksiä tavoitellaan taksojen ja maksujen korotuksista, kertaluonteisista myyntivoitoista, rahoitustuotoista ja verojen korotuksesta.

Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on, että kaupunki järjestää jatkossakin lähipalveluita kahdeksassa taajamassa. Osa palveluista järjestetään tulevaisuudessa keskitettyinä. 

Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia.  

Säästämisen lisäksi kaupunki investoi.

Kaupungin verkkosivuille on koottu taustaa ja perusteluja kaupungin talouden tasapainottamisesta: kouvola.fi/taloustasapainoon.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 020 615 8570, hannu.tylli@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun