Sakaristonmäelle kaavoitetaan uusia asuntoja

Sakaristonmäelle laadittavan asemakaavamuutoksen myötä alueen koillisosaan on mahdollista rakentaa uusia asuntoja. Kaavamuutoksella turvataan myös alueen miljöön ja tunnelman säilyminen, sekä edistetään parempien kevyen liikenteen kulkuyhteyksien rakentamista.

Osa Sakaristonmäen kaavamuutosalueen nykyisestä asemakaavasta on siltä ajalta, kun puolustusvoimat vielä toimi alueella. Nyt asemakaavaa päivitetään nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Noin puolet alueesta, jota kaavamuutos koskee, on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alueella sijaitsee vanhoja arvokkaita rakennuksia ja rakenteita sekä Kouvolan keskustalle tyypillistä mäntyvaltaista puistoa. Alueen vehreys ja väljyys ovat arvoja, jotka halutaan säilyttää.

Alueen arvot eivät kuitenkaan estä sen maankäytöllistä kehittämistä. Asemakaavan muutoksen pohjaksi järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voittaja julkistettiin vuosi sitten. Kilpailussa palkitut kilpailuehdotukset toimivat asemakaavamuutosten pohjana, samoin kuin kilpailua ennen tehdyn asukaskyselyn vastaukset. Alueen asukkaat ovat kaavoitustyössä tiiviisti mukana kilpailun aikana perustetun asukasraadin kautta.

Nyt nähtäville tulevassa kaavaluonnoksessa on esitetty uutta rakentamista kaava-alueen koilliskulmaan eli Kymenlaaksontien jatkeen ja Kasarminkadun väliseen kulmaan. Viisikerroksiset asuinkerrostalot voidaan sijoittaa rinteeseen niin, että niiden ylimmät kerrokset eivät juuri kohoa ortodoksikirkon pihaa ylemmäs. Kortteliin voitaisiin rakentaa asuntoja noin 150 asukkaalle. Lisäksi osaan nykyisistä rakennuksista voitaisiin rakentaa ullakkohuoneistoja.

Muita oleellisia muutoksia nykytilanteeseen on kaavaluonnoksessa esitetty pysäköinnin ja kevyen liikenteen yhteyksien osalta. Ortodoksikirkon itäpuolelle olisi mahdollista rakentaa kirkkoa ja läheisiä asuinkortteleita palveleva pysäköintialue sekä kunnollinen kevyen liikenteen yhteys Kasarminkadulta Sakaristontielle. 

Asemakaavamuutoksen luonnokseen voi tutustua osoitteessa www.kouvola.fi/sakaristonmaki 25.3.-4.5.2020 välisenä aikana. Palautteet kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kaavan nähtävilläoloaikana kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@kouvola.fi. 

Lisätietoa: Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, p. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Sivun alkuun