Sakaristonmäelle kaavoitetaan uusia asuntoja

Kasarminkatu ja viereinen pyörätie johtavat Kymenlaaksontien jatkeen kulmaan.

Sakaristonmäen asemakaavaa muutetaan, jotta uusien asuntojen rakentaminen alueen koillisosaan olisi mahdollista. Samalla parannetaan kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä, sekä turvataan alueen miljöön ja tunnelman säilyminen.

Osa Sakaristonmäen kaavamuutosalueen nykyisestä asemakaavasta on siltä ajalta, kun puolustusvoimat vielä toimi alueella. Nyt asemakaavaa päivitetään nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Noin puolet alueesta, jota kaavamuutos koskee, on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alueella sijaitsee vanhoja arvokkaita rakennuksia ja rakenteita sekä Kouvolan keskustalle tyypillistä mäntyvaltaista puistoa. Alueen vehreys ja väljyys ovat arvoja, jotka halutaan säilyttää.

Alueen arvot eivät kuitenkaan estä sen maankäytöllistä kehittämistä. Asemakaavan muutoksen pohjaksi järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 2018, jonka tulosten pohjalta kaavamuutoksen luonnos laadittiin. Luonnoksessa ja nyt lautakunnan käsittelyyn valmistuneessa kaavaehdotuksessa on huomioitu myös asukkaille ennen kilpailua tehdyn kyselyn tulokset. Alueen asukkaat ovat olleet kaavoitustyössä tiiviisti mukana kilpailun aikana perustetun asukasraadin kautta.

Kaavaehdotus nähtäville

Kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen ja Teknisen lautakunnan käsittelyyn. Jos lautakunta hyväksyy 8.12. kokouksessaan kaavaehdotuksen, asettaa se sen julkisesti nähtäville vielä ennen joulua. Nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen internetissä ja lehtikuulutuksella Kouvolan Sanomissa.

Kaavaehdotuksessa on esitetty uutta rakentamista alueen koilliskulmaan eli Kymenlaaksontien jatkeen ja Kasarminkadun väliseen kulmaan. Korkeintaan viisikerroksiset asuinkerrostalot ja matalammat rivitalot voidaan sijoittaa rinteeseen niin, että niiden ylimmät kerrokset eivät juuri kohoa ortodoksikirkon pihaa ylemmäs. Kortteliin voitaisiin rakentaa asuntoja noin 150 asukkaalle. Lisäksi osaan nykyisistä rakennuksista voitaisiin rakentaa ullakkohuoneistoja.

Muita oleellisia muutoksia nykytilanteeseen on kaavaehdotuksessa esitetty pysäköinnin ja kevyen liikenteen yhteyksien osalta. Ortodoksikirkon itäpuolelle olisi mahdollista rakentaa kirkkoa ja läheisiä asuinkortteleita palveleva pysäköintialue sekä kunnollinen kevyen liikenteen yhteys Kasarminkadulta Sakaristontielle. Kirkon eteläpuolella kulkeva osa vanhaa Kirkonmäenkatua on muutettu kevyen liikenteen väyläksi, Kirkonmäenraitiksi. Nykyisin alue on osittain kirkon korttelialuetta ja osittain puistoa.

Lisätietoa

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, p. 020 615 7404
kaisa.niilo-rama@kouvola.fi