RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavaehdotus hyväksyttäväksi

Logistiikka-alueen 2. vaiheen asemakaavoituksen myötä alueelle on mahdollista sijoittaa tavaraterminaalialuetta tukevia työpaikka- ja liiketoimintoja. Kaavaehdotus on teknisen lautakunnan käsiteltävänä 14.5. ja tulee hyväksymisen jälkeen nähtäville.

Teknisen lautakunnan hyväksyttävänä on asemakaavaehdotus, joka koskee Kullasvaaran logistiikka-alueen laajentamista Kouvolan Railgate Finland suunnitelman 2. vaiheen mukaisesti. Kaavan myötä alueelle on mahdollista sijoittaa tavaraterminaalialuetta tukevia työpaikka- ja liiketoimintoja, mikä osaltaan täydentää logistiikka-alueen korttelirakennetta ja selkeyttää suunnittelualueen katu- ja risteysaluejärjestelyjä.

Kaavaehdotusta edeltänyt asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä ja kommentoitavana kevättalvella. Annetuissa lausunnoissa otettiin kantaa mm. pohjavesialueen ja luontokohteiden huomioimiseen sekä alueella olevan liiketoiminnan jatkamisedellytyksistä. Verkostotoimijat toivat esille alueen teknisten järjestelmien suunnitteluun liittyviä kysymyksiä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavamuutosaluetta on laajennettu entisen Sammalsuon yhdyskuntajätteen kaatopaikan pohjois- ja länsipuolella siten, että vireillä oleva asemakaava-alue sisältää myös kaatopaikan ympärillä olevat ojat.

Mikäli lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen, asetetaan se 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville. Tämän jälkeen asemakaava ehdotetaan hyväksyttäväksi, jos siitä ei jätetä muistutuksia tai siihen tehdä merkittäviä muutoksia.

Lue lisää asemakaavoituksesta: www.kouvola.fi/rrt2

Lisätietoa

RRT-hanke yleisesti: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi
Alueen kaavoitus: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi tai kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Sivun alkuun