Positiivisia signaaleja kouluterveyskyselystä

Nuuskan käyttö on vähentynyt ja tupakointi vähenee edelleen Kouvolan nuorten keskuudessa. Myös kiusaaminen näyttäisi vähentyneen. Eniten positiivisia signaaleja saatiin ammatillisista oppilaitoksista ja haasteita perusopetuksen 8. ja 9. luokilta. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesti toteutetusta THL:n kouluterveyskyselystä.

Kyselyyn vastasi lähes 2 500 kouvolalaista peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilasta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. luokkien opiskelijaa. Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2017. Kouvolan Hyvinvointikertomuksessa, jossa seurataan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä, seurataan kouluterveyskyselyn osalta seitsemää indikaattoria: liikunnan harrastaminen, ylipaino, tupakointi, nuuskan käyttö, koettu terveys, koulukiusaaminen ja osallisuuden tunne.

Ammatillisissa oppilaitoksissa menty positiiviseen suuntaan

Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa kehitys on ollut myönteistä, lukuun ottamatta vapaa-ajan liikuntaa ja tyttöjen kiusaamiskokemuksia. Lukioissa tupakointi sekä koulukiusaaminen ovat vähentyneet ja koettu terveys on kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Nuuskan käyttö Kouvolassa on vähentynyt sekä perusopetuksessa että ammatillisissa oppilaitoksissa ja käyttö on painunut alle koko maan tason. Lukioissa tyttöjen nuuskaaminen on lisääntynyt. Käyttö on silti vähäisempää, kuin koko maassa keskimäärin.

Perusopetuksen 8. ja 9. luokilla tupakointi, nuuskan käyttö ja tyttöjen kiusaamiskokemukset ovat vähentyneet. Haasteita ilmenee vapaa-ajan liikunnassa, tyttöjen ylipainossa, osallisuudessa ja koetussa terveydessä ja poikien kiusaamiskokemuksissa.

Lukioissa koulukiusaaminen on vähentynyt. Ammatillisissa oppilaitoksissa kiusaaminen on vähentynyt huomattavasti poikien kohdalla, mutta hieman lisääntynyt tytöillä. Perusopetuksessa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kiusaaminen on selvästi koko maan tason alapuolella, lukioissa sen sijaan kiusaamista esiintyy edelleen enemmän kuin maassa keskimäärin.

Perusopetuksessa on enemmän terveytensä keskitasoiseksi tai huonoksi kokevia, mutta lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa määrä on vähentynyt. Kaikissa ryhmissä ollaan koko maan tason alapuolella. Kaikissa kyselyn ikäryhmissä liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla on vähentynyt ja vähän liikkuvien määrä kääntynyt nousuun. Valtakunnallisesti tilanne Kouvolassa on kuitenkin koko maan tasoa parempi.

Perusopetuksen oppilaiden osallisuuden tunne on vähentynyt, ja yhä useampi ei koe olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöä. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sen sijaan osallisuuden tunne on lisääntynyt. Valtakunnallisesti ollaan lähellä keskitasoa kaikissa ikäryhmissä.

Hyvinvoinnin edistämistä Kouvolassa

Kouvolassa tehdään laaja-alaista hyvinvointityötä. Kaupunkiin on palkattu ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori. Nuorille järjestetään päihdeputkia ja päihdekasvatusoppitunteja. Kouvolan kouluissa on käytössä puuttumismalli tupakkatuotteiden käyttöön. Käyttöön reagoidaan voimistuvasti oppilaan jäätyä kiinni käytöstä. Erityisesti nuuskan käyttöön on kiinnitetty huomiota viime vuosina. Kouvolan urheiluseurojen kanssa on aloitettu #Menesty nuuskatta –kampanja, jossa urheiluseurat vievät asiaa eteenpäin jäsenistönsä keskuudessa ja luovat päihteiden käyttöön pelisäännöt. Kouluihin on myös koulutettu Nuuska-agentteja.

Kouvolassa aktivoidaan nuoria liikkumaan mm. liikkuva koulu –hankkeen kautta, Move! –mittauksilla, nuorten liikuntaneuvonnalla, rohkaisemalla matalan kynnyksen harrastuksiin ja järjestämällä loma-aikoina maksuttomia tapahtumia. Aktivoinnissa auttaa on kaupungin liikuntamaskotti Dinosaurus Kääkki.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla tehdään paljon toimia osallisuuden lisäämiseksi ja koulukiusaamisen vähentämiseksi. Työ alkaa jo varhaiskasvatuksessa. Ryhmäyttämiseen kiinnitettään erityistä huomiota lapsen siirtymävaiheessa. Tärkeitä teemoja ovat ryhmän hyvinvoinnin ylläpitäminen, kiusaamista ehkäisevä työ, yhteisöllisyys ja sosiaalisen median pelisäännöt. Huoltajien kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä, oppilashuoltosuunnitelmat on päivitetty ja moniportaista tukea on saatavilla. Kouvolassa on käytössä Kiva-koulu –konsepti.

Lisätiedot:
Tarja Alamattila, hyvinvointikoordinaattori, puh. 02061 57483
thl.fi/kouluterveyskysely

THL:n valtakunnallisessa kouluterveyskyselystä kartoitetaan nuorten käsityksiä elin- ja kouluoloistaan, koetusta terveydestään, terveystottumuksistaan sekä oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnasta. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kouluterveyskyselyn tuloksia seurataan osana Kouvolan kaupungin Hyvinvointikertomusta ja Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmaa.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
Sivun alkuun