Osavuosikatsaus 1–8/2023 – henkilöstömäärä laskussa

Kouvolan kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista. Kaupunki on varautunut tulevina vuosina mittaviin sopeutustoimiin, jotka jatkavat aiemmin tehtyä pitkäjänteistä sopeutustyötä. Kustannuksia on alennettu muun muassa hyödyntämällä henkilöstön eläkepoistumaa ja muuta lähtövaihtuvuutta. Samaa linjaa noudatetaan tulevina vuosinakin ja kaupungin henkilöstömäärä jatkaa vähenemistään. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta 1–8/2023 kokouksessaan 2.10.2023, jonka jälkeen se etenee valtuuston käsittelyyn.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2023 lopussa yhteensä 2817 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2204. Määräaikaista henkilöstöä oli 461 ja palkkatuella työllistettyjä 152. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 183:lla eli 6,1 prosentilla. Muutoksen taustalla on osittain hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2 655,87.
Elokuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 57 viranhaltijaa/työntekijää. Alkuvuonna 141 vapautuneesta virasta ja tehtävästä (eläkkeelle siirtyminen ja muut syyt) on jätetty täyttämättä 20 eli 14 prosenttia. Kuluneen vuoden aikana lähtövaihtuvuutta on hyödynnetty erityisesti konsernipalveluissa (26 %) sekä tekniikka ja ympäristö -toimialalla (37 %). Sivistyksen toimialalla lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen on ollut alhaisempaa (5 %).

Kouvolan kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt huomattavasti aina vuodesta 2019 alkaen, jolloin Kouvolan kaupungin sote-palvelut hallintoineen siirtyivät Kymsotelle. Vakinaisen henkilöstön vähennys vuodesta 2019 alkaen (pl. toteutetut liikkeenluovutukset) on ollut 199.

− Henkilöstötarvetta tarkastellaan jatkuvasti suhteessa muuttuviin palveluverkkoihin ja palvelujen tuottamisen tapoihin sekä toimintojen kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen. Henkilöstön runsas eläkkeelle siirtyminen lähivuosina helpottaa henkilöstömäärän sopeuttamista palvelutarpeiden mukaiseksi. Samanaikaisesti on tehtävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saaminen kaupungin palveluihin, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Henkilöstömenojen toteuma on 93,7 miljoonaa euroa (68,6 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 0,9 prosentilla. Vuonna 2023 kunta-alan sopimuskorotukset nostavat kustannuksia keskimäärin 4,85 prosenttia.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 12,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 2,1 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaolot ovat selvästi vähentyneet viime vuodesta, mutta ne ovat olleet vielä tänä vuonna koronaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla.

− Sairauspoissaolojen vähentämiseen panostetaan vahvasti työkyvyttömyyden kustannusten alentamiseksi. Korvaavan työn käytön lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti sairauspoissaolojen pitkittymisen ehkäisyyn työkyvyttömyysriskin pienentämiseksi, kertoo Karhu.

Talous vaatii tasapainottamista

Vuosi 2023 on hyvinvointialueuudistuksen ensimmäinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset sekä rahoitus eivät ole enää kuntien vastuulla. Kuluva vuosi tulee olemaan kuntien osalta vielä kohtuullisen hyvä, koska verotuloja saadaan osin vielä vuoden 2022 veroprosenttien mukaan. Lisäksi valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset kasvavat vuonna 2024, kun tiedot vuoden 2022 lopullisista toteutuneista sote- sekä palo- ja pelastustoimen kustannuksista ovat selvillä.

Kouvolan kaupungin kertynyt alijäämä oli -0,5 miljoonaa euroa vuoden 2023 alun tilanteessa. Talousarvion mukainen vuoden 2023 ylijäämä on 11,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä ylijäämän arvioidaan toteutuvan lähes samansuuruisena eli 12,0 miljoonaa euroa positiivisena.

− Vaikka vuoden 2023 tulosennuste on hyvä, niin kaupungin tulee varautua tulevaan negatiiviseen talouskehitykseen ja minimoida kustannuksia jo kuluvana vuonna, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.
Toimintakulujen osalta kustannuspaineita muodostuu valtakunnallisten palkkaratkaisujen sekä yleisen kustannustason vuoksi. Toimintakulujen osalta toteuman arvioidaan olevan 3,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Toimielimet velvoitetaan edelleen tekemään korvaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi.

Verotulojen arvioidaan toteutuvan 5,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Merkittävin poikkeama on kunnallisveroissa. Valtionosuudet toteutuvan lähes talousarvion mukaisina.
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 2,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompina, johtuen mm. ennakoitua pienempien myyntivoittojen ja osinkotuottojen sekä korkotasojen nousun vuoksi. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 19,2 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu elokuun loppuun mennessä 35,0 miljoonaa euroa.

− Isossa kuvassa Kouvolan kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista. Syynä ovat raskas palveluverkko, hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen, laskevat verotulot ja työllisyyden heikentynyt tilanne, Kunnas kertoo.

Kouvolan väestömäärän lasku on hidastunut. Kouvolassa oli elokuun lopussa ennakkotiedon mukaan 79 080 asukasta, mikä on 349 asukasta vähemmin kuin vuodenvaihteessa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana muutos edelliseen vuodenvaihteeseen oli -671. Väestömäärän laskun hidastumista selittää pienempi muuttotappio maan sisäisessä muutossa ja reilusti kasvanut maahanmuutto.

Edunvalvonta ja kärkihankkeet

Kouvolan kaupunki on solminut viidentoista muun kunnan kanssa sopimuksen Kasvukaupunkien kehittämisyhteistyöstä. Tavoitteena on luoda verkostomaiseen kehittämiseen perustuva kumppanuus kasvukaupunkien välillä ja ratkaista kasvua hidastavia pullonkauloja yhteistyössä valtion kanssa.

Käyrälammen kehittämishanke on edennyt pääosin suunnitellusti. Katu- ja yleisen alueen suunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa kesäkuussa. Suunnittelu on edennyt kevään ja kesän aikana rakennussuunnittelun tasolle ja rakentamisen toteuttaminen on jatkunut. Syksyllä alkaa rakennusvaihe 2, joka sisältää lisäksi mm. liikuntapaikkojen, Käyrälammenraitin ja sen alle tulevan infran sekä uuden Käyrälammenpuiston toteuttamisen. Työt jatkuvat seuraavalle vuodelle.

Kaupungin yritystontit kärkihanke on käynnistynyt ja Kinnon sijoittumisen toimenpiteet ovat keskittyneet kärkihankkeessa määriteltyjen alueiden markkinointiin ja myyntiin. Positiivisia tuloksia on saatu aikaa erityisesti Tervaskankaalla, jossa kaupunki on tehnyt tonttikaupat Bilteman kanssa ja, jonne WasaGroup on tehnyt tonttivarauksen.

Kaupungin hallitusohjelmatavoitteisiin on nostettu isoista liikennehankkeista Itärata ja Valtatie 15, yliopistotasoinen koulutustarjonta alueella, sekä turvallisuus sisältäen huoltovarmuuden. Geopoliittinen tilanne korostaa itäisen Suomen merkitystä koko valtakunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden osalta. Alueen saavutettavuus taataan huolehtimalla liikenneinfrasta.

Kouvolassa oli elokuussa työttömänä 3 443 henkilöä. Työttömien määrä on kasvanut Kouvolassa edellisen vuoden elokuusta 3 % (+100 hlöä), kun koko Kaakkois-Suomessa työttömyys kasvoi 5 % (+641 hlöä). Koko maassa työttömyys kasvoi 4 %. Elokuussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Kouvolassa 9,7 %, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 9,3 %.

Lue lisää esityslistalta kohta 4 Osavuosikatsaus 1.1-31.8.2023

Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun