Osaavaa työvoimaa tarvitaan eläkkeelle siirtyvien tilalle – kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2022–2025 henkilöstösuunnitelmaa maanantaina

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelujen henkilöstöä iloisissa merkeissä ryhmäkuvassa puistossa.

Huomattava määrä Kouvolan kaupungin henkilöstöstä jää eläkkeelle lähivuosina. Organisaatiosta poistuu paljon osaamista ja suuri vaihtuvuus aiheuttaa haasteita, joihin on varauduttava. Osaavan työvoiman saamiseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Henkilöstökulut pysyvät hyvin aisoissa.

Lähivuosina on eläkkeelle siirtymässä huomattava määrä kaupungin henkilöstöä lähes kaikilla toimialoilla. Konsernipalveluissa eläkeiän täyttää vuoteen 2025 mennessä 23% vakinaisesta henkilöstöstä, sivistyksessä 11% sekä tekniikka ja ympäristö -toimialalla 18%. Suunnittelukaudella eläkkeelle siirtyy joka neljäs esimiestehtävissä toimiva.

Kaupungin talouden tasapainottaminen vaatii henkilöstömenojen hallintaa, mutta samanaikaisesti on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota avainhenkilöriskeihin ja niiden hallintaan sekä riittävän ja osaavan työvoiman saamiseen. Myös kehittämiseen tulee varata riittävästi resursseja. Suuri vaihtuvuus aiheuttaa haasteita, joihin tulee varautua etukäteen.

”Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat syventyneet. Tälläkin hetkellä on jo haasteita tiettyjen ammattiryhmien rekrytoinnissa”, sanoo henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Hyvä työnantajakuva, työhyvinvointiin panostaminen, sujuvat rekrytointiprosessit, kilpailukykyinen palkkaus ja vakaa henkilöstöpolitiikka ovat keskeisiä asioita osaajien saamiseksi ja pitämiseksi kaupungin organisaatiossa. ”Etätyön laajentaminen helpottaa erityisesti asiantuntijoiden rekrytointia, mutta se vaatii samalla myös uudenlaista johtamista”, Päivi Karhu toteaa.

Toukokuussa hyväksytty kaupungin strategiaa tukeva henkilöstöohjelma ohjaa henkilöstöjohtamista ja sen kehittämistä. Henkilöstöjohtamisen visioksi on määritelty ”Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa!” Kaupungin henkilöstö on aktiivisesti tekemässä ja rakentamassa Kouvolaa yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Henkilöstöön on kohdistunut huomattavan paljon säästötavoitteita kuluneina vuosina. Kouvolan kaupungilla on hyödynnetty eläkepoistumaa merkittävästi vuodesta 2019 alkaen. Jopa 32% kaikista eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä.

Henkilöstömäärä vähentynyt

Kaupungin henkilöstömäärä oli elokuun 2021 lopussa yhteensä 3 298 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 554, määräaikaisia 580 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 164.

Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt runsaassa kahdessa vuodessa 105:llä huolimatta siitä, että Carea-koulun siirtyminen liikkeenluovutuksella Kymsotelta 1.8.2020 alkaen kasvatti vakinaisen henkilöstön määrää 26:lla sekä Live&VisitKouvola -toiminnon siirto Kinnolta 1.1.2021 alkaen kuudella.

Vuoden 2022 alusta palvelurakenteessa tapahtuu muutoksia, sillä Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikkeenluovutuksella Kouvolan Ammattiopisto Oy:lle sekä lomituspalvelut Sysmän kunnalle. KSAO:ssa on henkilöstöä yhteensä noin 250 ja lomituspalveluissa noin 70. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta, mutta sen vaikutus kaupungin henkilöstömäärään on vähäisempi sote-palvelujen ollessa jo kuntayhtymässä.

Määräaikaisen henkilöstön määrä oli poikkeuksellisen alhainen vuonna 2020 lomautuksista ja koronasta johtuen. Tänä vuonna koronatuki on puolestaan lisännyt määräaikaista henkilöstöä tavanomaiseen tasoon verrattuna. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut aiemmista vuosista, sillä vuoden 2021 talousarviossa asetettiin tavoitteeksi lisätä palkkatukea 100 uudella työllistämisjaksolla.

Henkilöstökulut pysyvät aisoissa

Vuoden 2022 talousarvion henkilöstökulut (poislukien kaupungille jäävät KSAO:n eläkemenoperusteiset maksut) ovat 137,28 milj. euroa. Vuoden 2021 muutetun talousarvion henkilöstökulut (pl. KSAO ja lomituspalvelut) ovat 137,49 milj. euroa. Henkilöstökulut vähenevät vuoden 2022 talousarviossa vuoteen 2021 verrattuna huolimatta siitä, että vuoden 2022 talousarviossa palkkamäärärahoja on korotettu 2% kesäkuun 2021 palkkatasosta.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Lisätietoja:
Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 4001, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kaupunginhallituksen esityslista

Sivun alkuun