Ohjeita sujuvaan liikkumiseen kanavissa ja suluissa

Kouvolan kaupunki muistuttaa Kimolan kanavan vesiliikennerajoituksista ja vesikulkuneuvon päällikön vastuusta vesillä. Liikkuminen kanavissa ja suluissa voi olla jännittävä ja jopa pelottava kokemus. Tietämättömyys ja välinpitämättömyys saattavat aiheuttaa ongelmia. Noudattamalla sääntöjä, opasteita ja ”hyviä merimiestapoja” veneily on turvallista ja helppoa. Tässä hyödyllisiä ohjeita kanavaliikenteeseen navigoinnin opettaja Ari Vainiolta (Kouvolan Kipparit ry.) ja Mika Lyytikäiseltä (Kuusankosken veneilyseura ry.)

Kimolan kanavassa alus sulun kohdalla.

Hyvät merimiestavat

Vesiliikennelain 5 § ”Vesikulkuneuvon käyttämistä koskevat velvollisuudet” sanotaan mm. seuraavasti: Vesikulkuneuvon käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille, eikä aiheuta häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle,

Hyvää merimiestapaan kuuluu toisten vesilläliikkujien ja ympäristön huomioon ottaminen, varovaisuus ja kohteliaisuus

Maantieliikenteessä meitä ohjaavat mm. liikennesäännöt, merkit, valo-opasteet ja hyvät liikennetavat, vesiliikenteessä vastaavasti vesiliikennesäädökset, vesiliikennemerkit, valo-opasteet ja hyvä merimiestapa.

Tärkeimpiä vesiliikennemerkkejä kanava- ja kapeikkoaluilla

Vesiliikennemerkkejä, kuvituskuva

Suurin sallittu nopeus

Kapeikoissa ja kanava-alueella nopeus on rajoitettu vesiliikennemerkillä sellaiseksi, ettei se häiritse ranta-asustusta, eikä vahingoita esim. kanavan rakenteita. Vaikka nopeutta vesiliikenteessä ilmaistaan solmuina (kn), rajoitukset ovat kilometriä tunnissa (km/h) kuten tieliikenteessäkin. 1 solmu on 1,852 km/h eli nopeus km/h jaettuna luvulla 1.852 = nopeus solmuina.

Nopeusrajoituksen alkaminen ilmoitetaan merkillä ja päättyminen ilmaistaan päättymismerkillä.

Kapeikoissa nopeusrajoitus on yleensä 15 km/h, siis noin 8 solmua. Näin on esimerkiksi koko Kimolan lahdella.
Kanavissa 9 km/h ( noin 5 somua). Koko Kimolan kanavan 6 km matkalla on suurin sallittu nopeus 9 km/h.

Aallokon aiheuttaminen kielletty

 Merkin vaikutusalueella nopeus on sovitettava niin, ettei synny häiritsevää aallokkoa. Tämä tarkoittaa yleensä alle 7 solmun (13km/h) nopeutta.  On siis tarvittaessa ajettava jopa alle suurimman sallitun nopeuden.

Pysähtymistä osoittava merkki

Merkkiä käytetään valo-opasteiden yhteydessä ja se osoittaa kohdan, johon  vesikulkuneuvon etuosa on viimeistään pysäytettävä silloin, kun valo-opasteet osoittavat ajokieltoa.

Punainen liikennevalo

Punaista liikennevaloa ei saa missään olosuhteissa ohittaa. Liikkeelle saa lähteä vasta vihreän valon palaessa.

Kiinnittyminen kielletty ja pysäköinti kielletty

Merkkejä tulee ehdottomasti noudattaa. Pysäköinti kielletty    -alueella voi pysähtyminen esim. sulutusta odottamaan olla sallittu. Kiinnittyminen kielletty -alueella voi kiinnittyminen olla vaarallista, eikä sitä saa tehdä hetkeksikään.

Yleisiä ohjeita ja sääntöjä kanavaliikenteeseen

Lähdeaineistona Vesiliikenne laki 2020.

12 § Turvallinen kulku ja nopeus. Vesikulkuneuvossa on kulussa ollessa oltava asianmukainen näkö- ja kuulotähystys. Vesikulkuneuvoa on ohjailtava voimassa olevaa nopeusrajoitusta noudattaen ja olosuhteisiin  nähden oikein valitulla nopeudella yhteen törmäämisen ja ympäristölle aiheutuvan vahingon välttämiseksi.

14 § Ohittaminen kanavassa on sallittu ainoastaan silloin, kun edellä kulkevan vesikulkuneuvon tai puutavaralautan nopeus on huomattavasti takana kulkevan vesikulkuneuvon suurinta sallittua nopeutta  pienempi. Ohittaminen kanavassa on kielletty sulun odotussataman tai sillan kohdalla.

17 § Ankkurointi ja kiinnittäminen Kanavilla vesikulkuneuvojen ankkurointi tai kiinnittäminen rantaan tai laituriin on sallittu vain merkityillä paikoilla ja tilapäisesti muualla, jos siitä ei aiheudu haittaa eikä vaaraa liikenteelle. Kiinnittäminen puihin, valaisin- tai liikennemerkkipylväisiin tai muihin kanavan rakenteisiin tai laitteisiin on kielletty. ( kiinnytymispaikkoja ei Kimolankanavalla ole).

Vesikulkuneuvoon saa ottaa tai siitä jättää matkustajia ainoastaan tähän tarkoitukseen osoitetussa paikassa. Kimolan kanavalla matkustajien vaihtaminen on mahdollista Kimolan sulun odotuslaitureilla.

Kanavien ja avattavien siltojen alueella kiinnitetyssä vesikulkuneuvossa on oltava jatkuvasti  vesikulkuneuvon siirtoon tarvittava miehistö.

Ohjeet Kimolan kanavan sujuvaan liikenteeseen

Kanava-alueelle on lisätty opasteita ja tarkennettu kiinnittymiskieltoalueita veneilykaudelle 2021.

Noudata nopeusrajoituksia, Kimolanlahti 15 km/h ( 8 solmua) Kanavaosuus 9km/h ( 5 solmua ).

Laita kelluntapukineet, kiinnitysköydet ja lepuuttajat ( laitasuojat ) valmiiksi hyvissä ajoin ennen odotuslaituria ja sulutusta. Odotuslaituri on Pyhäjärveltä tullessa oikealle, ennen tunnelia ja Päijänteen suunnalta tultaessa vasemmalla.

Älä ohita kanavassa, äläkä odotuslaiturissa olevia, vaikka liikennevalo vaihtuisikin juuri.

Odotuslaituri kannattaa täyttää tiiviisti, jotta kiinnittymään mahtuisi mahdollisimman monta venekuntaa. Odotuslaiturin täyttäminen aloitetaan sulun puoleisesta päädystä, jolloin seuraavat veneet voivat ajaa helposti laituriin siellä jo olevien taakse. Ruuhka-aikoina odotuslaiturissa kannattaa käyttää sivukiinnittymistä  toisiin aluksiin samaan tapaan kuin sulkualtaassa. Jos saavut odotuslaituriin ensimmäisenä, käynnistä automaattisulutus vetämällä käynnistysnarusta.

Kanavan tunnelin käyttö odotuslaiturina on kielletty.

Kun ohjausvalo on vaihtunut vihreäksi, sulkuun ajetaan saapumisjärjestyksessä ja aallokkoa aiheuttamatta. Jos aluksia on paljon, anna isompien alusten ajaa ja kiinnittyä sulkuun ensin, pienemmät niihin sivukiinnityksellä ja lepuuttajat välissä.

Kimolan sulussa kiinnitytään sulkualtaan itäpuolella olevaan koko sulun mittaiseen nousujohteeseen  (Pyhäjärveltä tultaessa oikealla, Päijänteeltä tultaessa vasemmalla). Muulla tavoin kiinnittyminen on kielletty. Köysissä pitää olla vapaa pää niin että nousujohteesta voi irrottautua veneestä käsin. Sulutuksen aikana tulee olla turvallisuussyistä aluksessa.

Irrottautua saa vasta vihreän valon palaessa. Älä tee aallokkoa, äläkä ohittele poistuessasi sulusta.

Ongelma ja häiriötilanteissa soita ohjauskeskukseen 02 953 44 152. Ohjauskeskus sijaitsee Vääksyn kanavalla. Sulkualueella on kaiuttimet, jolla ohjauskeskus voi antaa liikennöintiohjeita, esim. matkustaja-aluksille etuajo- oikeuden sulkuun.

Kansalaisopiston kurssilta oppia turvalliseen vesillä liikkumiseen

Riittävän tietotaidon saamiseksi on veneilijöille tarjolla koulutusta muun muassa Kouvolan kansalaisopistossa. Navigointia opettava Ari Niemi, kertoo, että syyskuussa alkava saaristomerenkulunkurssi antaa perustiedot ja -taidot turvalliseen vesillä liikkumiseen niin sisävesillä kuin saaristossa. Kurssilla opetellaan muun muassa merikartan käyttöä, navigointia ja veneilijää koskevia vesiliikenteen sääntöjä ja säädöksiä.

Lisätietoja:

rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg
p. 020 615 7728, antti.nyberg@kouvola.fi

navigoinnin kouluttaja Ari Vainio, Kouvolan Kipparit
p. 040 531 5978, ari.juhani.vainio@gmail.com

Mika Lyytikäinen, Kuusankosken veneilyseura
p. 0400 349900, mika.lyytikainen@kstieto.fi