Mäkikylän biokaasulaitoksen laajentamisen asemakaavoitus on alkanut – kaavahanketta esitellään etäyleisötilaisuudessa 16.3.2021

Mäkikylän biokaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo (Lentokuva Vallas, 2014)

Biokaasulaitoksen modernisointi ja käsittelykapasiteetin nostaminen vaatii uusien laitosrakenteiden rakentamista nykyisen laitoksen vierelle. Alueella on käynnistetty asemakaavan laatiminen Gasum Oy:n aloitteesta.

Mäkikylässä Kymenlaaksontien ja Kymijoen välisellä alueella sijaitsee Kouvolan Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo sekä nykyisin Gasum Oy:n omistuksessa oleva biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen vuosikymmenen kestäneen elinkaaren aikana laitos on ollut aiemmin Kymen Bioenergia Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n omistuksessa. Kouvolan Vedeltä laitos siirtyi Gasum Oy:lle vuonna 2019, jonka jälkeen Gasum on käynnistänyt hankkeen laitoksen modernisoinnista ja käsittelykapasiteetin nostosta.

Biokaasulaitoksella biohajoavista jätteistä ja lietteistä jalostetaan biokaasua ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi, mikä tukee päästövähennystavoitteita tuottamalla uusiutuvaa polttoainetta liikenteeseen. Prosessista syntyvä mädätysjäännös jalostetaan teollisuuden kierrätysravinteiksi, maatalouskäyttöön ja mullan tuotantoon.

Laitoksen nykyinen käsittelykapasiteetti on 20 000 tonnia vuodessa. Gasum Oy:n tavoitteena on nostaa laitoksen käsittelykapasiteettia. Tutkitut vaihtoehdot ovat 65 000 ja 195 000 tonnia vuodessa. Yhtiö käynnisti vuonna 2020 ympäristövaikutusten arvioinnin, jossa arvioidaan käsittelykapasiteetin noston vaikutuksia.

Biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon muodostamalle alueelle laadittava asemakaava antaa raamit alueen toiminnalle, tulevalle rakentamiselle ja muille laitoksiin liittyville lupaprosesseille. Maankäytöllisesti biokaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo muodostavat yhden korttelin, joten asemakaava laaditaan koskemaan molempia laitosalueita.

Etäyleisötilaisuus 16.3.2021

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville tutustumista ja mielipiteiden antamista varten maaliskuussa 2021. Asemakaavan valmisteluvaiheen aikana kaavahanketta esitellään etäyleisötilaisuudessa Teams-sovelluksen avulla tiistaina 16.3.2021 klo 16.30 alkaen. Ohjeet osallistumiseen ja Teams-linkki päivitetään kaavahankkeen verkkosivuille: www.kouvola.fi/makikylanbiokaasulaitos

Lisätietoja

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/makikylanbiokaasulaitos

Kouvolan kaupunki: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Kaavasuunnittelusta vastaava kaavakonsultti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy: projektiarkkitehti Julia Virkkala, p. 040 086 2592, julia.virkkala(at)fcg.fi

Gasum Oy: Jukka Salmela, p. 045 657 7979, Jukka.Salmela@gasum.com