Luonnon ennallistamishankkeet käynnistyvät Kalalammen korvessa ja Lautkorven lähteiköillä 

Kouvolan kaupunki on saanut ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta- ja Järjestö-Helmi avustusta kahden omistamansa luontokohteen ennallistamiseen. Kohteet ovat Kouvolan Lehtomäessä sijaitseva Kalalammen korpi ja Valkealan Anttilassa sijaitseva Lautakorven lähteikkö.

Myönnetyn rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja edistää Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen tilaa suo- ja lähteikköalueilla tehtävissä konkreettisissa ennallistamishankkeissa. 

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. 

Kalalammen korven ennallistaminen  

Soiden ennallistaminen on yksi Helmi-ohjelman elinympäristöteemoista ja korven ennallistaminen edistää tällaisen elinympäristön monipuolistamista.  

Kalalammen alue on hyvin kaksijakoinen. Alueella on hyvin luonnontilansa säilyttänyttä ja nopeasti palautuvaa osaa ja toisaalta aikanaan luonnontilansa menettänyttä vanhaa reheväpohjaista peltoa, jossa on monilajista puustoa ja kasvustoa tulossa.  

Hankkeen tavoitteena on saattaa korpialue tilaan, jossa se on ollut ennen ojituksia. Kohteessa on tehty aikaisemmin METSO-kartoitus, jonka perusteella tiedetään siellä olevan luontoarvoja, kuten lahopuustoa, uhanalaisia lintulajeja ja lähteisyyttä. 

Kalalammen korven ennallistamishankkeessa tehdään korkeuksia ja hydrologiaa selventäviä kartoituksia sekä tarkempi luontoselvitys. Selvitysten pohjalta arvioidaan ojien vaikutusta korven ekologiaan, tehdään tarkempi ennallistamissuunnitelma ja toteutetaan ennallistamistoimenpiteet. Alueella on vanhaa ojitusta, jota on hankkeen alustavan arvion mukaan tarkoitus tukkia niin, että korven luonne palautuu luonnontilaiseksi. Alueen perustaminen luonnonsuojelualueeksi on vireillä. 

Kalalammen ennallistamishankkeen kokonaiskustannusarvio on 16 000 euroa, josta valtion maksama avustus on 80 %. 

Lautakorven lähteikön ennallistaminen  

Lautakorven lähteikkö on Salpausselän etelärinteessä sijaitseva laaja ja edustava lähteikköalue, jonka lajisto on monipuolista ja edustavaa. Luonnonsuojelualueella sijaitsevan lähteikön luonnontilaa heikentävät ojitukset.  

Pienvedet ovat yksi Helmi-ohjelman elinympäristöteemoista, ja Lautakorven lähteikön kunnostushanke edistää tällaisen elinympäristön tilaa. Lähteikön kunnostukseen kuuluvat ennallistamistyötä valmistelevat kartoitukset ja inventoinnit, jotka sisältävät korkeuksia ja hydrologiaa selventäviä kartoituksia, luontoinventoinnin sekä varsinaiset käytännön ennallistamistyöt, kuten ojien tukkimiseen. Varsinainen työsuunnitelma tarkentuu tehtyjen selvitysten mukaan.  

Monipuolisen lajiston lisäksi Lautakorven lähteikön alueella esiintyy uhanalaista harsosammalta ja kevään tarkastuksessa siellä on havaittu mm. liito-oravan papanoita, pyy ja hömötiainen. 

Lautakorven lähteikön ennallistamisen kokonaiskustannus on 18 000,00 €, josta valtion maksama avustus on 80 %. 

Ennallistamistoimien kartoitustyöt sekä tarkemmat työsuunnitelmat tehdään kevään ja kesän 2022 aikana. Varsinaiset ennallistamistyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Lisätietoja: 

Timo Martikainen, ympäristöasiantuntija, timo.martikainen(a)kouvola.fi, p. 020 615 6755 

Kirsi Hokkanen, metsäinsinööri, kirsi.hokkanen(a)kouvola.fi, p. 020 615 7754 

Ympäristöministeriön verkkosivut: Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta 

Sivun alkuun