Liikunnan palveluverkkoselvitys: Profilointia alueellisesti ja lajikohtaisesti

Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitys on loppusuoralla. Ohjausryhmä esittää liikunta- ja kulttuurilautakunnalle linjauksia selvitystyöstä 10.9.2019 kokouksessa. Ehdotuksena on mm. liikuntapaikkojen nopean toiminnan parannukset ja profilointi käyttäjäryhmittäin, matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikkojen vahvistaminen sekä huonokuntoisten ja vähällä käytöllä olevien liikuntapaikkojen sulkeminen. Uimahalliverkosta aiemmin tehdyn selvityksen pohjalta on tehty tarkennettu esitys.

Kouvolan liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030 ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Siinä on kartoitettu nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja pitemmän ajan investointitarpeet. Vapaasti käytettävien ja helposti saavutettavien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa.

Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville paikoille. Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi eivätkä asuinalueiden omat palvelut jäädä kokonaan toteutumatta.

Selvityksessä on haettu sekä nopeasti saatavia että pitkän aikavälin säästöjä, mutta tarkasteltu liikuntainfraa myös kehittämisen ja kuntalaisen näkökulmasta. Säästöjen hakeminen liikuntapaikoista on haasteellista, sillä pitkän periodin säästöihin kohdistuu myös huomattavia investointitarpeita kymmenen vuoden aikana. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteillä tavoiteltava säästöpotentiaali ajanjaksolla 2020-2026 on 1,9 M€.
”Tavoitteena on mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas palveluverkko. Nopeiden säästöjen sijaan kustannukset alenevat pitkällä aikavälillä, kun palveluverkko suunnitellaan optimaaliseksi”, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Silén.

Ohjausryhmä näkee myös, että kilpailuolosuhteiden turvaamiseksi Kouvolaan tarvittaisiin uusi monitoimihalli 2028 mennessä. Monitoimihallin tarveselvitys otetaan päätöksentekoon syyskuussa liikunta- ja kulttuurilautakunnassa.

Alueellista ja lajikohtaista profilointia

Liikuntapaikkaselvityksen pohjaksi on kuultu sekä kuntalaisia että urheiluseuroja. Ohjausryhmä ehdottaa nopeita, kustannuksiltaan maltillisia parannuksia, joilla vastattaisiin paremmin käyttäjien tarpeisiin sekä alueellista ja lajikohtaista profilointia.

Esimerkiksi palloiluhallien lattiamateriaalien uusimisen myötä Kuusankosken Urheilutalo suunnattaisiin mattoalustaa käyttäville lajeille kuten salibandy ja lentopallo, Lyseon liikuntahalli puolestaan parkettilajeille kuten koripallo ja sulkapallo. Saviniemen alue suunnattaisiin jalkapallolle, Valkealaan alue hiihtolajeille ja pitkällä aikavälillä keskusta jääurheilulle. Yleisurheilulle optimaaliset tilat rakentuvat Kuusankoskelle. ”Tämä ei tarkoita, etteikö näitä lajeja harrastettasi muualla, vaan sitä, että kullekin lajille löytyisi sen tarpeet täyttävä harjoittelu- ja kilpailupaikka – se ykköspaikka”, Jukka Silén korostaa.

Matalan kynnyksen ulkoliikuntaa jokaiselle kuntalaiselle

Ohjausryhmä esittää, että hyppyrimäet puretaan. Ne ovat erittäin huonokuntoiset ja turvallisuusriski alueella liikkuville. Uusien kuntoportaiden rakentaminen on jo aloitettu vanhojen, huonokuntoisten portaiden tilalle. Rinteen yläpäähän suunnitellaan toiminnallinen ulkoliikuntapaikka, joka pyrkii huomioimaan useat eri ikä- ja käyttäjäryhmät. Hyppyrimäen alueen suunnittelussa otetaan huomioon koko Urheilupuiston alueen liikunnallinen kehittäminen ja kuntalaiset osallistetaan mukaan alueen kehittämiseen. ”Pitkällä tähtäimellä myös muiden kaupungin ulkoliikuntapaikkojen olosuhteita parannetaan palvelemaan arkiliikunnan tarpeita”, Jukka Silen jatkaa.

Laatua määrän sijaan

Ohjausryhmän ehdotuksessa haetaan myös säästöjä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Kouvolassa on lähes 300 liikuntapaikkaa, joista osa on vähällä käytöllä ja huonokuntoisia. Tulevaisuudessa on tarkoitus vähentää tällaisia liikuntapaikkoja ja parantaa jäljelle jäävien laatua. Säästöjä haetaan myös kaupungin omistuksien tarkastelusta, kahden jäähallin sulkemisesta, kuntoratojen ja ulkokenttien tiivistämisestä, sekä joistakin yksittäisistä toimenpiteistä.

Uimahalliverkosta on tehty palveluverkkoselvitys jo aiemmin. Sen pohjalta on tehty tarkennettu esitys osana koko liikunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli, joka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Valkealan ja Inkeroisten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien yhteydessä vuoteen 2028 mennessä. Korian uimahallin sopimus päättyisi ensi vuonna.

Lisätiedot:
Jukka Silén, ohjausryhmän pj. puh. 050 055 2747
Vesa Toikka, liikunta- ja kulttuurijohtaja puh. 020 615 3831
Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, puh. 020 615 8228

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityslista

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion yhteydessä talouden ja toiminnan sopeuttamissuunnitelman vuosille 2019–2021. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden tavoitteisiin on kirjattu liikuntapaikkaverkkoselvityksen laatiminen. Liikunta- ja kulttuurilautakunta käynnisti kaupunkitasoisen liikuntapaikkaverkkoselvityksen laadintatyön helmikuussa perustamalla ohjausryhmän. Sen tehtävänä on määritellä liikuntaolosuhteiden kehittämisen päämäärät, arvioida liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeita ja laatia liikunnan tavoitteellinen palveluverkko vuosille 2020–2030.

Sivun alkuun