Liikennealueiden talvikunnossapidon tavoitetason päivitys lautakuntakäsittelyyn

Kouvolan kaupungin talousarviota vuodelle 2024 valmistellaan. Talousarviokehys sisältää sopeutustoimia ensi vuodelle yhteensä 14 miljoonalla eurolla. Tekniikan ja ympäristön toimialan osalta tämä tarkoittaa mm. muutoksia liikennealueiden talvikunnossapitoon. Tekninen lautakunta käsittelee esitystä liikennealueiden talvikunnossapidon tavoitetasosta kokouksessaan 4.10.2023.

Kaupungin taloudellisesta tilanteesta aiheutuvien säästövaatimusten takia talvikunnossapidon tavoitetasoon on lisätty täydentävää ohjeistusta, jolla tavoitellaan kustannussäästöjä. Yhdyskuntatekniikalle asetettu säästötavoite talvikunnossapidosta on noin 300 000 euroa.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt katujen ja muiden liikennealueiden talvikunnossapidon kunnossapitokriteerit 18.2.2020. Kriteereillä on määritetty liikennealueiden kunnossapidon asianmukainen tavoitetaso siten, että kunnossapitolain mukainen tavoite, pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, tulee täytettyä.

Nyt päätettävänä olevaan, päivitettyyn liikennealueiden tavoitetasoon on lisätty tarkentavaa ohjeistusta liittyen erityisesti lumenajoon ja ajoratojen liukkaudentorjuntaan. Lisäksi tekstiin on lisätty viittauksia lainsäädäntöön sekä joitakin tarkennuksia aurauksen lähtöaikoihin. Ohjeistukset täydentävät lainsäädännössä, asetuksissa, työselityksissä ja muissa asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Teksti perustuu Infra 2017 kunnossapitonimikkeistöön.

”Kuntalaisten arjessa muutokset näkyvät mm. siinä, että pysäköintialueilla ja muilla yleisillä alueilla on lumikasoja aikaisempaa kauemmin. Liukkauden torjuntaa, erityisesti tonttikaduilla, tehdään enemmän pintoja karhentamalla ja pyritään näin vähentämään hiekoitussepelin käyttöä”, kertoo kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula.

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan

Kaupungin talous tarvitsee tasapainottamista. Syynä ovat hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valtionosuuksien aleneminen, laskevat verotulot ja raskaat palveluverkot.

Menojen pienennystä haetaan osana talousarviovalmistelua tarkastelemalla avustuksia, kiinteistöjä, palvelujen tuottamistapoja, palveluverkkoja, digitalisaatiota ja henkilöstökustannuksia. Tulojen lisäyksiä tavoitellaan taksojen ja maksujen korotuksista, kertaluonteisista myyntivoitoista, rahoitustuotoista ja verojen korotuksesta.

Talousarvion valmistelussa lähtökohtana on, että kaupunki järjestää jatkossakin lähipalveluita kahdeksassa taajamassa. Osa palveluista järjestetään tulevaisuudessa keskitettyinä. 

Tavoitteena on, että tulevaisuuden palveluverkkoon kuuluvat palvelut ovat laadukkaita ja niiden tilat sekä rakennukset vastaavat nykyajan vaatimuksia.  

Säästämisen lisäksi kaupunki investoi.

Kaupungin verkkosivuille on koottu taustaa ja perusteluja kaupungin talouden tasapainottamisesta: kouvola.fi/taloustasapainoon.

Lisätietoja:

kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, puh. 020 615 7603, jukka.perttula(at)kouvola.fi ja

kunnossapitoinsinööri Santeri Salonen puh. 020 615 4013, santeri.salonen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun