Leikkipaikat, venepaikat ja puistojen hoitoluokitus teknisen lautakunnan käsittelyssä

Tekninen lautakunta saa käsiteltäväkseen ensi viikon tiistaina palveluverkkoselvitykset, jotka koskevat leikkipaikkoja, venepaikkoja sekä rakennettujen puistojen hoitoluokitusta. Selvitysten perusteella palveluja keskitetään jatkossa eniten käytetyille alueille.

Esitykset perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen asettaa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa, jonka johdosta mm. velvoitetaan toimialat laatimaan elokuun loppuun mennessä palveluverkkoselvitykset ja arvioimaan kriittisesti ei-lakisääteisten palvelut ja avustukset vuoden 2020 talousarvion yhteydessä.

Turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja

Yleisten alueiden leikkipaikkoja koskevan selvityksen tavoitteena on varmistaa leikkipaikkojen kattava palveluverkko, joka tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja.

Leikkipaikkoja on Kouvolassa tällä hetkellä 142 kappaletta, joka tarkoittaa n. 1,70 leikkipaikkaa tuhatta asukasta kohden. Vertailukaupunkien vastaavan luvun keskiarvo on n. 1,24.

Kouvolan nykyisestä 142 leikkipaikasta ehdotetaan selvityksen perusteella poistettavaksi 33 leikkipaikkaa. Jäljelle jäävistä 108 leikkipaikasta ehdotetaan kunnostettavaksi 59 leikkipaikkaa ja 49 leikkipaikkaa jäisivät käyttöön sellaisenaan.

Venepaikat kysyntää vastaavalle tasolle

Venepaikkoihin kohdistuneen palveluverkkoselvityksen lähtökohtana ja toimenpiteiden perusteluna on, että kuntalaisille tarjotaan laadultaan ja määrältään sellaisia venepaikkoja, joiden ylläpito ja vuokraaminen ovat vähintään kulut kattavaa riippumatta siitä, onko toimijana kaupunki, ulkopuolinen palveluntarjoaja tai esim. kyläyhteisö. Tarjonnan on oltava sellaista, että se vastaa kysyntään.

Vuoden 2019 kesäkuussa kaupungin venepaikkojen vuokrausaste oli noin 57 %, kun luvuista jätetään pois Valkealan kirkonkylän laituripaikat sekä Hirvelän ja Virtakiven venepaikat. Selvityksessä on esitetty noin 200 venepaikan vähentämistä kysyntää vastaavaksi, 130 venepaikan (=yhden alueen) ulkoistamista sekä noin 30 paikan lisäämistä alueille, joilla varausaste on korkea tai laituripaikkojen korvaamista soutuvenepaikoilla.
Kun tarjontaa supistetaan, saadaan myös venepaikoista aiheutuvia kustannuksia pienennettyä pitkällä aikavälillä. Venepaikoista syntyviä kustannuksia ovat mm. laitureiden asennukset ja poistot, alueiden puhtaanapito, alueiden raivaus (vesakon raivaus), mahdollinen kiviainesten lisäys luiskiin sekä joillain alueilla, kuten Valkealan kirkonkylällä, myös nurmikon hoito.

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että se asettaa nähtäville seuraavat ehdotukset:
• Lohikadun soutuvenepaikkojen määrää vähennetään noin 10 kappaleella eli aluetta pienennetään kysyntää vastaavalle tasolle
• Pilkanmaan (Luodonkärjen) soutuvenepaikkoja vähennetään noin 30 kappaleella eli aluetta pienennetään kysyntää vastaavalle tasolle
• Saunalahden (Pyhäjärven) venepaikka-aluetta lähdetään ulkoistamaan
• Vekaranjärven soutuvenepaikat poistetaan vähäisen käytön takia
• Jokelan venelaituri puretaan eli venepaikat poistetaan käytöstä vähäisen käyttöasteen takia
• Valkealan kirkonkylän venelaituri puretaan eli venepaikat poistetaan käytöstä vähäisen käyttöasteen takia
• Saalastinrannan venepaikka-aluetta laajennetaan
• Valkealan kirkonkylään tehdään laiturin poiston jälkeen uusia soutuvenepaikkoja
• Niinistön laiturin kunnostus lisätään tulevien vuosien investointisuunnitelmiin. Suunnittelussa huomioidaan nykyisen paikkamäärän pienentäminen nykyistä kysyntää vastaavaksi
• Vuohijärven maapaikkojen tilalle rakennetaan rannan suuntainen laituri

Jos lautakunta hyväksyy venepaikkojen palveluverkkoselvityksen, asettaa se ehdotukset nähtäville 14 päivän ajaksi, jolloin kuntalaiset voivat kertoa asiasta mielipiteensä.

Rakennettuja puistoja koskeva viheralueiden hoitoluokitus

Rakennettuja puistoja koskevan hoitoluokituksen tavoitteena on saada rakennetut puistoalueet yleisilmeen, laadun ja kustannustekijöiden puolesta vertailukelpoiseksi ja että kaupungin taajamien puistoja hoidetaan tasapuolisesti.

Hoitoluokituksen taustalla on Suomessa yleisesti julkisilla ja yksityisillä alueilla käytössä oleva hoitoluokitusjärjestelmä. Kouvolassa hoidettavia puistoalueita on 218 ha.

Lähtökohtana on, että taajamien keskusta-alueet (etäisyys 500- 700 m keskustasta), historialliset tai arvokkaat ympäristöt ja leikkialueet määritetään A2-luokkaan. Keskustoista kauempana olevat puistoalueet määritetään A3, B2 tai B4-luokkiin.

Näiden periaatteen pohjalta tässä selvityksessä A2-alueita on muutettu A3-alueiksi noin 40 ha. Niittyjen (B2 ja B4) osuus on lisääntynyt 9 ha.

Niittyjen osuuden lisääntyminen tarkoittaa, että ne kaupungin viheralueet, joita ei ole rakennettu puistoiksi, mutta joiden nurmikkoa on aiemmin leikattu A3-luokituksen tasolla, siirretään hoidettavaksi niittyinä. Muutos tuo kustannussäästöjä mutta lisää myös luonnon monimuotoisuutta viheralueilla. Niittyinä pidetään jatkossa mm. alueita, joissa on näkymät vesistöihin.

Näillä muutoksilla ylläpidon kustannukset vähentyvät laskennallisesti noin 197 000 euroa / vuosi. Säästöä syntyy mm. nurmialueiden leikkuukertojen vähentämisestä ja puhtaanapidosta eli henkilöstökuluista sekä sisäisistä koneiden ja autojen vuokrista ja kuljetuksista, polttoaineista, työkaluista, jätemaksuista, tarvikkeista ja työvaatteista. Säästö on noin 2 henkilötyövuotta.

Lisätietoja:
Leikkipaikkaselvitys sekä venepaikkojen palveluverkkoselvitys:
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi
Rakennettuja puistoja koskeva viheralueiden hoitoluokitus:
puistomestari Minna Vanhala, p. 020 615 7119, minna.vanhala(a)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun