Lautakunnalle esitetään, että maksuttoman opiskelun piiriä ei laajenneta

Datanomiopiskelijoita suunnittelutyössä.

Kouvolan kaupunki tukee oppivelvollisuuslain ulkopuolelle jääviä maksuttomalla joukkoliikenteellä. Viranomaisesityksen mukaan maksutonta oppivelvollisuutta ei kuitenkaan laajenneta koskemaan toiselle asteelle valmistavien koulutuksen opiskelijoita.

Kyseessä on kaupungin vastaus valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että viime lukukaudella perusopetuksen lisäopetuksessa eli ns. kymppiluokalla ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa olleilla tulisi olla sama oikeus maksuttomaan toisen asteen opiskeluun, kun keväällä peruskoulun päättäneillä, laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla. Tällaisia opiskelijoita on Kouvolassa tällä hetkellä 75.

Maksuton opiskelu uuden oppivelvollisuuslain puitteissa

Syyslukukaudella 2021 toisen asteen ammatillisissa opinnoissa tai lukiossa aloittaneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka oppivelvollisuus ulottuu 18 ikävuoteen saakka. Heitä on Kouvolassa noin 850.

1.8.2021 voimaan tullut laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa, että peruskoulun päättäneillä oppilailla on velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen, ottaa myönnetty opiskelupaikka vastaan ja suorittaa opintoja. Uuden oppivelvollisuuslain myötä kunta on vastaavasti velvollinen tarjoamaan oppivelvollisille maksutta välttämättömät kirjat ja muut koulutarvikkeet, kuten tietokoneen.

Maksuttomuus ei kuitenkaan lain mukaan koske kymppiluokalta tai valmistavasta koulutuksesta hakeneita, jotka ovat aloittaneet toisen asteen opintonsa tänä syksynä.

Kouvola noudattaa lain mukaista ikäryhmärajausta

Kouvolan kaupungilla ei ole aikomusta tehdä omaa mallia maksuttomuuden piiriin kuulumisesta, vaan noudattaa lain mukaista ikäryhmärajausta. Lain mukaan oppivelvollisuuden laajentuminen ja maksuttomuus koskee pääsääntöisesti vuonna 2005 syntyneitä, jotka ovat saaneet päättötodistuksen keväällä 2021. Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa kerrotaan, että jos maksuttomuutta laajennettaisiin perusopetuksen päättäneiden lisäksi vuosina 2020-2021 valmistavan koulutuksen ja lisäopetuksen käyneille oppilaille, tulisi huomioida muutkin ryhmät, jotka jäävät nykyisen lain ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijat
  • nuoret, jotka esim. terveydellisistä syistä ovat olleet pois koulutuksesta perusopetuksen jälkeen
  • alanvaihtajat, jotka ovat joko keskeyttäneet opintonsa lukuvuoden aikana tai vaihtavat opiskelualaa tulevalle lukuvuodelle

Maksuttomuuden laajentaminen vain yhdelle ikäluokalle olisi ongelmallista yhdenvertaisuuden kannalta. Kyseeseen tulisi huomattava kustannusten nousu. Tämän hetken arvio lain edellyttämien oppivelvollisten materiaalihankinnoista, joihin sisältyvät myös tietokoneet, on Kouvolassa 1,35 miljoonaa euroa kolmen vuoden opiskeluajalle. Kustannusten arvioiminen on kuitenkin osoittautunut erittäin vaikeaksi, koska materiaalien hankkiminen tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa, ja opiskelijakohtainen kustannus vaihtelee paljon sen mukaan, opiskeleeko lukiossa vai ammatillisessa koulutuksessa.

Valtuustoaloitetta nuorten oikeudenmukaisista toisen asteen opiskelujen aloittamisesta on käsitelty Oppivelvollisuuden laajentumisen ohjausryhmässä huhtikuussa 2021. Vastaus viedään kasvatuksen ja opetuksen lautakunnan käsittelyyn ensi viikon torstaina 16.9.2021.

Maksuton joukkoliikenne kuljettaa kaikkia toisen asteen opiskelijoita

Ikävässä tilanteessa myönteistä on se, että Kouvolassa on elokuun alusta alkaen ollut käytössä maksuton joukkoliikenne kaikille toisen asteen opiskelijoille, joka hyödyttää myös oppivelvollisuuslain ulkopuolelle jääviä.

Maksuttomuus vaatii hakemusta ja Waltti-kortille ladattua maksutonta lippua. Lisätietoa maksuttomasta joukkoliikenteestä voi lukea Kouvolan kaupungin verkkosivulta kouvola.fi/bussit2aste.

Lisätietoa

vs. kasvun tuen päällikkö Maija Saksa, p. 020 615 8429, maija.saksa@kouvola.fi