Lahjakkuuksien ja vahvuuksien huomioiminen opetuksessa on Kouvolan vetovoimatekijä

Kouvolan kaupunki uudistaa tavat huomioida oppilaiden lahjakkuuksia ja vahvuuksia koulujen perusopetuksessa. Kasvatuksen ja opetuksen lautakunnalle esitetään, että erikoisluokat säilyvät pienin muutoksin ja rinnalle tulee vahvemmin harrastekerhot sekä uutena painotettu opetus.

Aihe on ajankohtainen, koska uusien kouluhankkeiden myötä on mahdollista pohtia lahjakkuuksien ja vahvuuksien huomioimista opetuksessa uudelleen.  

Näin koululaisten lahjakkuudet ja vahvuudet huomioidaan jatkossa

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle ehdotetaan perusopetuksen suunnittelun perustaksi kolmiportaista toimintamallia, jonka mukaan lasten ja nuorten lahjakkuudet ja vahvuudet huomioidaan. Lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 6.10.2021.

 1. Kaikissa peruskouluissa järjestetään kerhoja tai muuta toimintaa harrastamisen Kouvolan mallin mukaisesti. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mieleistä harrastamista koulupäivän yhteydessä. Harrastukset valitaan ja järjestetään lapsilta ja nuorilta saatujen tietojen pohjalta. Koulujen kerhotoiminnan kautta jokaisella kouvolalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus johonkin harrastustoimintaan riippumatta asuinpaikasta. 
 2. Jokaisella perhekeskusalueella (Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala, Myllykoski-Inkeroinen, Kouvolan keskusta) järjestetään painotettua opetusta vähintään yläluokilla. Painotetussa opetuksessa lähikoulu voi korostaa jotakin oppiainetta tai aineryhmää omassa valinnaisainekattauksessaan. Tätä ei aiemmin ole Kouvolassa juuri tehty. Toiminta järjestetään valinnaisainejärjestelmän avulla. Alueellinen järjestäminen takaa lahjakkuuksien ja vahvuuksien huomioimisen suurimmalle osalle peruskoulun oppilaita yläkoulun aikana. Painotettuun opetukseen on mahdollista yhdistää myös urheiluakatemian esivaihe. Yrittäjyyskasvatus ja mediakasvatus toteutettaisiin jatkossa painotettuna opetuksena erikoisluokan sijaan. 
 3. Erikoisluokkajärjestelmä säilytetään ja sitä laajennetaan huoltajien toiveiden mukaisesti. Uutena erikoisluokkana aloittaa taidekasvatus. Erikoisluokat keskitetään Kouvolan ja Kuusankosken keskustaan, koska kulkuyhteydet näihin ovat muilta alueilta parhaimmat. Erikoisluokkajärjestelmä alkaa alakoulussa joko kolmannelta tai neljänneltä luokalta ja kestää koko yläkoulun ajan. Erikoisluokalle haetaan jatkossakin pääsykokeiden kautta, eikä valituksi tuleminen oikeuta koulukuljetukseen, jos erikoisluokka sijaitsee muussa kuin omassa lähikoulussa. 

Erikoisluokkien opetus laajenee 

Tulevaisuudessa erikoisluokkaopetusta järjestettäisiin Kouvolassa seuraavasti: 

Alakoulut 3. – 6. lk tai 4. – 6. lk. (luokka-asteet ratkaistaan suunnittelun edetessä)

 • Liikunta: Mansikkamäen koulu ja Kuusankosken yhtenäiskoulu
 • Musiikki: Kaunisnurmen koulu*, Marjoniemen yhtenäiskoulu ja Kuusankosken Keskustan koulu. Mikäli Marjoniemen yhtenäiskoulun tilat asettavat rajoitteita alakoulun musiikkiluokkien sijoittumiselle, asia ratkaistaan erikseen suunnittelun edetessä.  

Yläkoulut 7 – 9. lk 

 • Liikunta: Urheilupuiston koulu*, Marjoniemen yhtenäiskoulu ja Kuusankosken yhtenäiskoulu 
 • Musiikki: Kouvolan yhteiskoulu*, Marjoniemen yhtenäiskoulu ja Kuusankosken yhtenäiskoulu
 • Matematiikka ja luonnontiede: Eskolanmäen koulu
 • Taidekasvatus: Eskolanmäen koulu
 • Kielet: Koulu Kouvolan keskustassa tai Kuusankoskella. Sijoituspaikka ratkaistaan myöhemmin suunnittelun edetessä osana koulujen suunnittelutyötä. Kielten opetukseen painottuvalla erikoisluokkatoiminnalla voi olla vaikutuksia myös kieliohjelmaan.  

*) Kaunisnurmen koulun, Urheilupuiston koulun ja Kouvolan yhteiskoulun osalta erikoisluokat siirtyvät Marjoniemen yhtenäiskouluun sen valmistuttua.

Uudessa toimintamallissa huomioidaan huoltajien toiveet 

Lautakunnalle esitettävässä kolmiportaisessa lahjakkuuksien ja vahvuuksien huomioimisen toimintamallissa on huomioitu asiakaslähtöisyys ja tasa-arvoinen saavutettavuus, opetussuunnitelman oppimiskäsitys ja lapsilähtöisyys sekä toimivat kulkuyhteydet erityisesti erikoisluokkajärjestelyissä.  

Lisäksi mallin muodostamisessa on huomioitu huoltajakyselyn tulokset. Syyskuussa pidettyyn kyselyyn vastasi 334 huoltajaa. Kyselyn tulosten perusteella: 

 • Yli puolet vastaajista piti erittäin tärkeänä koulun tehtävää tukea lasten vahvuuksia.  
 • 77 % vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä kaupunkitason erikoisluokkajärjestelmää. 
 • 75 % vastaajista piti painotetun opetuksen järjestämistä lähikoulussa tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
 • Erikoisluokkasysteemin vahvuutena pidettiin sitä, että se vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja motivoi opiskelua. Perinteiselle erikoisluokkasysteemille halutaan jatkoa ja sitä pidettiin kaupungin vetovoimatekijänä. 
 • Erikoisluokkien keskustapainotteisuutta pidettiin huonona. Toivottiin alueellista tasa-arvoa. 
 • Koulukuljetusten puuttumista erikoisluokille harmiteltiin. 
 • Toivotiin erikoisluokkien kehittämistä ja vaihtoehtoja enemmän, esimerkiksi kielet ja taidekasvatus. 
 • Painotettiin laadukkaan perusopetuksen olevan kaiken perustana, ei liikaa erikoistumista.  

Toteutus vaiheittain 

Kolmiportaisen lahjakkuuksien ja vahvuuksien huomioimisen toimintamalli on tarkoitus käynnistää vaiheittain ja olla kokonaisuudessaan käytössä Sarkolaan, Valkealaan, Inkeroisiin, Naukioon ja Marjoniemeen rakentuvien koulujen avautumisen myötä.

Toiminnan laajentamisen kustannusvaikutukset ovat vähäiset, koska alakoulun erikoisluokkatoimintaa ei ole tarkoitus laajentaa. Muu erikoisluokkatoiminta ja painotettu opetus ovat osa valinnaisainejärjestelmää ja toimivat normaalin tuntikehyksen puitteissa. On kuitenkin huomioitava, että sekä erikoisluokkatoiminta että painotettu opetus vaativat lisäresursointia materiaaleihin, välineisiin ja tiloihin, jotta toiminta olisi mahdollista ja tuloksellista.

Lisätietoja 

Vs. opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, p. 0206156026 pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi