Kymintehtaan vanhan aseman lähialueen asemakaavahanke on edennyt ehdotusvaiheeseen

Kaavaluonnos herätti nähtävillä oloaikana laajaa mielenkiintoa lähialueiden asukkaissa. Tekninen lautakunta käsittelee tarkennettua asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan ensi tiistaina.

Ilmakuva Kymintehtaalla sijaitsevalle Mörkölinjan asuinalueelle. Kuva Lentokuva Vallas 2014.
Ilmakuva Kymintehtaalla sijaitsevalle Mörkölinjan asuinalueelle. Kuva Lentokuva Vallas 2014.

Kymintehtaalla sijaitsevan vanhan aseman lähialueen kaavahanke kuulutettiin vireille syyskuussa 2021. Alueen maankäytön muutosta kuvaava kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä syys-lokakuun ajan.

Kaavan lähialueista useita palautteita

Alueen maankäytöllisistä muutoksista oli uutinen Kouvolan Sanomissa, jossa olleen kartan perusteella kaupunkiympäristön suunnitteluun tuli useita yhteydenottoja. Nähtävillä ollut maankäytön muutos herätti selkeästi myös lähialueen asukkaiden mielenkiinnon, sillä kaavaluonnoksesta jätettiin kaikkiaan 29 palautetta. Palautetta olivat ilmeisesti jättäneet muut, kuin muutosalueella olevien kiinteistöjen omistajat, koska palautteissa esille tuodut asiat kohdistuivat pääasiassa kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan Mäyränkorventien risteysalueiden toiminnalliseen toteutukseen sekä laajasti alueen katujen toiminnallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä alueen hulevesien hallintaan liittyviin asioihin.

Lisäksi kaavapalautteissa tuotiin esille huoli Kasakkakallion, Mäyrämäen ja Pokinpellon alueella olevien virkistys- ja ulkoilualueiden säilymisestä sekä kyseisillä alueilla olevien luontoarvojen huomioimisesta osana asemakaavaa. Osassa palautteista myös arvioitiin, että Kymintehtaan entisen aseman läheisyyteen suunnitellut maankäytön muutokset laskevat lähialueella olevien kiinteistöjen arvoja ja lisäävät merkittävästi ympäristöhäiriöitä esimerkiksi Kasakkakallion päällä sijaitsevalle asuinalueelle. Huomioitavaa kaavasta annetuissa palautteissa oli se, että varsinaiseen nähtävillä olleeseen maankäytön muutokseen tai ylipäätään asemakaavassa ratkaistaviin asioihin otettiin kantaa ainoastaan parissa palautteessa.

Tarkentuva maankäyttö mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön toimijoiden välillä

Viranomaisten ja alueen toimijoiden antamissa lausunnoissa otettiin kantaa lähinnä Ahlmanintien ja Kuusanniemeen menevän rautatien tasoristeyksen liikenneturvallisuuden parantamiseen ja varsinaisen risteyksen muutossuunnitelmiin liittyviin seikkoihin. Lisäksi alueen maankäytön muutoksissa toivottiin huomioitavan alueella olevien yhdyskuntatekniset järjestelmien muutosten lisäksi palo- ja pelastustoimeen sekä kaupunkialueen hulevesien hallintaan liittyvät erityiskysymykset. Yleensä ottaen alueen maankäytön ajanmukaistaminen nähtiin tervetulleena varsinkin, kun osa alueen yhdyskuntateknistä järjestelmistä on tarkoitus uusia lähitulevaisuudessa. Tarkentuva maankäyttö mahdollistaakin jatkossa nykyistä tiiviimmän yhteistyön eri toimijoiden välillä.

Valmisteluvaiheen palautteen perusteella tarkennettu asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus on käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 5.4.2022. Jos lautakunta hyväksyy kaavan, niin se asetetaan julkisesti nähtäville loppukevään 2022 aikana.

Lisätietoja: 

Hannu Purho, kaavoitusarkkitehti 

p. 020 615 7039 

hannu.purho@kouvola.fi 

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun