Kymijoen rantojen käyttöä ohjaava ja Alakylän aluetta koskeva kaavaehdotus nähtäville

Kymijoen rantoja yleiskaavoitetaan rakentamisen ohjaamiseksi Korian ja Anjalan välisillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Alakylän alueelle laaditaan kyläyleiskaava. Kaavaehdotus on valmistunut ja se pidetään nähtävänä 30.11.2021 saakka.

Rantamaisema Kymijoelta. Sinen taivas, peilityyni joki. Etualalla känkkärä mänty.

Yleiskaavaa laaditaan ohjaamaan rakentamista ja muuta maankäyttöä Kymijoen varrella Korian ja Anjalan välillä sekä Alakylän kyläalueella. Kaavakartalla on osoitettu maanomistajakohtaisesti rakennusoikeus. Lisäksi kaavaan on merkitty vapaaksi jätettävät ranta-alueet maa- ja metsätalousalueina tai virkistysalueina. Hyväksytyn kaavan perusteella voidaan myöntää suoria rakennuslupia rakennuspaikoille, jolloin poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen tarve alueella poistuu.

Kaavassa vahvistetaan olemassa olevat rakennuspaikat ja sijoitetaan uusia rakennuspaikkoja niiden maanomistajien maa-alueille, jotka eivät ole kaikkea rakennusoikeutta aikaisemmin käyttäneet.  Alueen rannat ovat vanhastaan melko tiheästi rakennettuja ja varsinkin Kymijoen itärannalla rakennuspaikoista valtaosa on ympärivuotisessa käytössä. Kaavaehdotuksessa on osoitettu ranta-alueelle 374 rakennuspaikkaa, joista uusia on vajaa viidesosa. Uusista rakennuspaikoista kaksi kolmasosaa on osoitettu ympärivuotiseen asumiseen ja loput loma-asumiseen. Osa loma-asumiseen osoitetuista rakennuspaikoista on lisäksi mahdollista muuttaa vakituiseen asumiseen. Kaikki rakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualueen erityispiirteenä Kymijoella ovat sen tulvavaara-alueet, mistä johtuen kaikkein alavimmille alueille ei ole ollut mahdollista osoittaa uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi olemassa olevia alavilla alueilla sijaitsevia rakennuspaikkoja varten kaavamääräyksissä on erityiset tulva-aluemääräykset. Toinen uusien rakennuspaikkojen kaavoittamista rajaava tekijä on ollut maatalous, jonka harjoittamisen turvaamiseksi ei maanomistajien toivomusten mukaisesti ole osalle rantapeltoalueista osoitettu uusia rantarakennuspaikkoja. Kaavaluonnokseen verrattuna kaavaehdotuksessa on 23 rakennuspaikkaa vähemmän.

Ranta-alueille on osoitettu myös mm. virkistys- ja rantautumispaikkoja. Yleiseen käyttöön varattuja ranta-alueita on saatu merkittyä Kymijoen itärannalle melko tasaisesti pitkin rantajaksoa. Länsirannalle rantautumispaikkoja on tavoitteena saada tulevaisuudessa muutamia lisää mm. yleiseen käyttöön ja erityisesti pelastusviranomaisten tarpeita varten.

Kaavaehdotus nähtävillä kommentointia varten

Kymijoen rantaosayleiskaavan ja Alakylän kyläyleiskaavan kaavaehdotus on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 15.6.2021 ja päätetty asettaa nähtäville.

Kaavaehdotusaineisto on nähtävänä 14.10. – 30.11.2021 kaavahankkeen verkkosivuilla www.kouvola.fi/kymijokiroyk ja Kouvolan kaupungintalon infopisteessä aukioloaikoina osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta voi jättää 30.11.2021 klo 15 mennessä sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse Kouvolan kaupunki/tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola, otsikolla ”Kymijoen keskiosa royk”.

Kaavoittaja kokoaa jätetyistä muistutuksista yhteenvedon ja laatii niihin vastineet, jotka käsitellään teknisessä lautakunnassa. Muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset. Tavoitteena on viedä rantaosayleiskaava ja kyläyleiskaava hyväksymiskäsittelyyn talven 2022 aikana.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:

Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen, p. 020 615 8660, jatta.lahtinen(at)kouvola.fi

Yhteyshenkilöt ovat puhelimitse tavoitettavissa kaavaehdotuksen nähtävilläolon ajan maanantaisin klo 9–11 ja torstaisin klo 12.30–14.30 (pois lukien to 28.10.). Koronatilanteesta riippuen henkilökohtainen tapaaminen on mahdollista, mutta siitä tulee sopia erikseen yhteyshenkilöiden kanssa.