Kulttuurikyselyn mukaan Kouvolan asukkaat arvostavat livetapahtumia ja ovat huolissaan kulttuurisäästöistä

Kouvolan kulttuuripalvelut kartoitti asukkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia kaupungin kulttuuritoiminnasta kevään aikana. Kyselyssä nousi esiin muun muassa, että musiikki ja teatteri ovat vastaajien suosikkikulttuuritoimintoja, ja kolme neljästä vastaajasta toivoo painopisteen olevan livetapahtumissa. Kulttuurilla on suuri merkitys vastaajien hyvinvoinnille ja kaupungin imagolle, mutta kulttuurisäästöjen vaikutukset huolestuttavat.

Vastauksia kertyi 450 kpl tasaisesti ympäri Kouvolaa. Kyselyssä kartoitettiin itselle mieluisinta kulttuuritarjontaa ja miten sitä haluaa kokea. Lisäksi kysyttiin, mistä ihmiset hakevat tietoa kulttuuritoiminnasta. Vastaajat ottivat kantaa myös siihen, mikä on kaupungin kulttuuripalveluiden tärkein tehtävä sekä siihen, mikä on kulttuurin merkitys hyvinvoinnille sekä kaupungin imagolle ja elinvoimalle. Kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten halukkuutta osallistua kulttuuripalveluiden sisällön suunnitteluun, sekä toiveita, terveisiä tai kehittämisideoita kulttuuripalveluille.

Mieluisinta kulttuuritoimintaa oli vastaajien mielestä musiikki ja teatteri. Seuraavaksi mieluisinta olivat kirjastopalvelut (lukeminen, lukupiirit ja tapahtumat) sekä elokuvat. Näiden jälkeen seurasivat näyttelyt, järjestö- ja yhteistoiminta, omaehtoinen kulttuurin harrastaminen, kädentaidot sekä tanssi ja kulttuuriperintötyö.

72 % kulttuurikyselyn vastaajista toivoo jatkossa tarjonnan painopisteen pysyvän livetapahtumissa. Tasapuolisesti verkko- ja livetapahtumia toivoi 25 % vastaajista.

Tietoa kulttuuritarjonnasta haetaan ylivoimaisesti eniten sosiaalisen median kautta (81 %). Seuraavaksi eniten nettisivuilta ja Kouvolan Sanomista sekä ilmaisjakelulehdistä.

Kaupungin kulttuuripalveluiden tärkein tehtävä on vastaajien mielestä tilojen tarjoaminen harrastustoimintaan, esityksiin ja muuhun kulttuuritoimintaan (65 %). Tapahtumien järjestäminen, kulttuuritarjonta eri kohderyhmille (esim. lapset, ikääntyneet) ja kulttuuriperinnön ylläpitäminen, identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen nousivat vastauksissa myös vahvasti esille.

Kyselyn mukaan kulttuurin merkitys omalle hyvinvoinnille on erittäin suuri (48 %) tai suuri (41 %). Lisäksi kysyttiin kulttuurin merkitystä läheisen hyvinvoinnille (esim. ikääntynyt omainen hoivakodissa) – tämä koettiin myös tärkeänä (erittäin suuri 36 % ja suuri 33 %). Kulttuurin merkitys kaupungin imagolle ja elinvoimalle on vastaajien mielestä erittäin suuri (50 %) tai suuri (39 %).

Kulttuuritapahtumien suunnitteluun haluaa osallistua 41 % vastaajista. Selkeästi suosituin osallistumismuoto on erilaisiin kyselyihin vastaaminen. Myös erilaiset keskustelutilaisuudet, tapahtumaraadit ja verkkovuorovaikutus koettiin hyvinä tapoina vaikuttaa. Erityisesti ajan puute ja osaamattomuus nousivat esiin syinä olla osallistumatta kulttuuripalveluiden suunnitteluun.

Huoli kulttuurin asemasta Kouvolassa nousi esiin

Vastaajat jättivät 200 avovastauksessa toiveita, terveisiä tai kehittämisideoita kulttuuripalveluille. Avovastauksissa korostuivat vahvasti kulttuuriin kohdistuneet ja kohdistuvat säästöt ja niiden seuraukset sekä huoli koko kulttuurin aseman tulevaisuudesta Kouvolassa. Erityisen paljon esillä oli suru ja suuttumus Kuusankosken teatterin toimintatuen lakkautuksesta. Kymi Sinfonietan epävarma tilanne näkyi myös monissa kommenteissa.

Tapahtumiin kohdistui paljon toiveita. Myös edellisellä kerralla vuonna 2022 tehdyn kyselyn mukaan matalan kynnyksen maksuttomille tapahtumille on kysyntää. Vastaajien mukaan tapahtumien ajankohdat tulisi pohtia huolella, jotta mahdollisimman moni työssäkäyvä voisi niihin osallistua. Alueellinen tasavertaisuus ja erityisryhmien huomioiminen on tärkeää. Tiedotusta ja viestintää tulee petrata ja virtaviivaistaa.

Selkeä enemmistö vastaajista piti kulttuuritilojen kehittämistä erittäin tärkeänä (39 %) tai tärkeänä (47 %). Tilojen osalta saatiin paljon kommentteja mm. esteettömyyteen ja joidenkin kulttuuritilojen kuntoon liittyen. Suurta huolta vastaajissa herätti Kuusankoskitalon tilanne, kun teatterin toiminta loppuu, ja orkesterin kohtalo on epävarma. 

Vastaajat korostivat vastauksissaan, että lasten ja nuorten kulttuuritoiminnasta tulee pitää hyvää huolta. He toivoivat lisää tapahtumia lapsille ja lapsiperheille ja myös ylisukupolvista kulttuuritarjontaa.

Kiitosta tapahtumille ja toimijoille

Kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille näkyy vastauksissa vielä kirkkaammin kuin edellisessä kyselyssä 2022. Huolimatta vastaajien huolesta ja säästöihin kohdistuneesta kritiikistä monet tapahtumat ja toimijat saivat kiittävää palautetta. Paljon peräänkuulutettiin yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto kertoo, että kyselyn tulokset eivät varsinaisesti yllättäneet: ”Huoli taloustilanteesta ja sen vaikutuksista tuli vahvasti esiin, kun asia on niin ajankohtainen. Eniten ilahdutti kulttuurin myönteisen merkityksen näkyminen vastauksissa entistä selkeämmin.”

Kysely parin vuoden välein

Kulttuurikysely oli auki kaupungin verkkosivulla 14.2.-31.3.2024. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään palveluiden strategisessa pohdinnassa ja käytännön työn suunnittelussa. 

Edellisen kerran kysely tehtiin vuonna 2022 kulttuuriohjelman valmistelun pohjaksi. Jatkossa se on tarkoitus uusia parin vuoden välein. Taide- ja kulttuuritoiminnan vaikuttavuuden arviointi sekä asukkaiden hyvinvointiin että alueen elinvoimaan säännöllisesti kuntalaiskyselyin on kirjattu Kouvolan kaupungin kulttuuriohjelmaan.

Lisätietoa

Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454 elina.koivisto@kouvola.fi

Sivun alkuun