Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus teknisen lautakunnan käsittelyyn

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava on saatu kaavaehdotusvaiheeseen ja se etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn 21.9.2021. Osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty maankäyttöratkaisu liikennejärjestelmineen Tykkimäki-Häkämäki väliselle alueelle. Karjalankadun ja valtatien 6 risteykseen on osoitettu uusi eritasoliittymä.

Suunnittelualue sijaitsee rautatieverkon ja valtateiden solmupisteessä. Alueen laajuus on noin 3 km². Alueen rakennettuja väyliä ja Maijanaron maa-ainesten otto- ja läjitysaluetta lukuun ottamatta suunnittelualue on lähinnä maa- ja metsätalousaluetta sekä haja-asutusaluetta.

Osayleiskaavassa rakennettavaksi aiotut alueet käsittävät teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintojen alueita sekä palvelujen ja työpaikkarakentamisen alueita. Kaavamääräyksissä näiden maankäyttöalueiden käyttötarkoituksia on nykyiseen verrattuna hieman laajennettu, joka mahdollistaa alueen joustavan käytön.

Maijanaron alue on merkitty maa-ainesten otto- ja läjitysalueeksi. Kaavaan kuuluu laajoja suojaviheralueita, joille pääsääntöisesti alueen luonnonarvot sijoittuvat. Kaavakartalle on merkitty myös mm. virkistysreittiyhteyksiä, viheryhteyksiä sekä merkittävimpiä johto- ja putkilinjoja.

Yleiskaavamuutoksella toteutetaan osaltaan Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n maankäyttöä, jossa Teholan alue on merkitty liikennealueeksi. Liikennealueeksi maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeät liikennealueet. Yleiskaava on pitkän tähtäimen suunnitelma tuleville 10-20 vuodelle. Tämän yleiskaavan toteutuksen tavoiteajankohta sijoittuu 2030- ja 2040-luvuille.

Uusi eritasoliittymä suunnitteilla Tykkimäkeen

Liikennejärjestelyjen osalta kaavalla on merkittävä vaikutus valtatien 6 parantamisen suunnittelutilanteeseen. Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa on laadittu aluevaraussuunnitelma valtatielle 6 välillä Tykkimäki-Häkämäki. Kaavan hyväksymisen jälkeen ELY-keskus voi laatia alueelle yksityiskohtaisen tiesuunnitelman. Valtatieliittymän toteuttamisen aikataulusta ei ole yleiskaavoitusvaiheessa vielä tietoa, mutta yleiskaava/aluevaraussuunnitelma luo valmiuden liittymäjärjestelyiden suunnittelulle.

Uusi liittymä muodostaisi jatkossa pääyhteyden Käyrälammen ja Tykkimäen huvipuisto- ja virkistysalueille. Se palvelisi myös Teholan logistiikka-aluetta ja alueen yritystoimintaa.

Teknisen lautakunnan hyväksyessä osayleiskaavaehdotuksen, seuraava vaihe on ehdotuksen nähtäville asettaminen. Mikäli kuulemisen yhteydessä ei nouse esille merkittäviä kaavoitusaikatauluun tai kaavaratkaisuun vaikuttavia seikkoja tai lisäselvitystarpeita, osayleiskaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn talvella 2021/2022. Osayleiskaavan hyväksyy lopulta Kouvolan kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Vt6 aluevaraussuunnitelma: projektipäällikkö Vesa Koistinen. puh. 0295 029 179, vesa.koistinen(at)ely-keskus.fi

Osayleiskaavan verkkosivut: www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki

Kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä kaupungin elinvoiman lisäämiseksi kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kautta. Kaavaratkaisu toteuttaa Kouvolan kaupungin strategista tavoitetta houkutella yrityksiä, joille hyvä liikenteellinen sijainti ja toimiva logistinen ketju sekä satamien läheisyys ovat tärkeitä tekijöitä toimipaikan valinnassa. Logistiikka on yksi Kouvolan kaupunkistrategian kulmakivistä.