Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava tekniseen lautakuntaan

Osayleiskaava täydentää ja tarkentaa Teholan ja Tykkimäen itäpuolen maankäyttöä tulevaisuuden tarpeisiin.

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Se oli julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12.2021, jolloin siitä saatiin lausuntoja viranomaisilta ja alueen toimijoilta sekä muistutuksia muilta osallisilta kuten maanomistajilta ja asukkailta. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 17.5.2022 kokouksessaan.

Lautakunta käsittelee osayleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten vastineita, osayleiskaavaan tehtyjä tarkennuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asia etenee lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon.

Kaava mahdollistaa liikennejärjestelyiden ja yritysalueen kehittämisen

Osayleiskaavan maankäyttö käsittää mm. teollisuus-, varastointi- ja logistiikka- ja työpaikka-aluevarauksia sekä palvelujen alueita Tykkimäen ja Kullasvaaran ympäristössä valtatiehen 6 rajautuvilla alueilla.

Liikennejärjestelyjen osalta kaavalla on merkittävä vaikutus. Siihen liittyy valtatie 6:n aluevaraussuunnitelma Tykkimäki-Häkämäki, joka on valtatien ja siihen liittyvien rinnakkaisväylien yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma. Osayleiskaava mahdollistaa tarkemman valtatien tiesuunnittelun ja kehittämisen mm. Kullasvaaran eritasoliittymän osalta. Uusi liittymä muodostaisi jatkossa pääyhteyden Käyrälammen ja Tykkimäen huvipuisto- ja virkistysalueille. Se palvelisi myös Teholan logistiikka-aluetta ja alueen yritystoimintaa.

Yleiskaavamuutoksella toteutetaan osaltaan Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n maankäyttöä, jossa Teholan alue on merkitty liikennealueeksi. Liikennealueeksi maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeät liikennealueet. Yleiskaava on pitkän tähtäimen suunnitelma tuleville 10-30 vuodelle. Tämän yleiskaavan toteutuksen tavoiteajankohta sijoittuu 2030- ja 2040-luvuille.

Lisätiedot:

Lisätietoja osayleiskaavasta:

yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi*
kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Lisätietoja Vt6 aluevaraussuunnitelmasta: projektipäällikkö Vesa Koistinen. puh. 0295 029 179, vesa.koistinen@ely-keskus.fi

Osayleiskaavan verkkosivut: www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki

Linkki teknisen lautakunnan esityslistaan

Sivun alkuun