KSAO:lle lisärahaa opetushenkilöstön palkkaamiseen valtakunnallisen kehittämisohjelman kautta

Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO saa valtakunnallisen kehittämisohjelman kautta lisärahaa opetushenkilöstön palkkaamiseen vuosille 2020─2022 noin 900 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti käynnistävänsä ammatilliselle koulutukselle kolmivuotisen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman Oikeus osata. Ohjelmassa parannetaan opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia, vahvistetaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan opetuksen toimintakulttuurin uudistamista. Yhteensä näihin muutoksiin panostetaan vuosina 2020─2022 valtakunnallisesti yli 270 miljoonaa euroa. Kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. Se edistää hallitusohjelman osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista, oppimiserojen kaventamista sekä laadun parantamista koskevien tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.

Kehittämisohjelman toteutumista ohjaamaan, seuraamaan ja tukemaan asetetaan laaja-alainen seurantaryhmä. Ministeriö vastaa kehittämisohjelman toteuttamisesta yhdessä Opetushallituksen kanssa.

KSAO:lle 900 000 euroa lisärahaa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen

Oikeus osata -ohjelman keskeisenä toimenpiteenä Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 80 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.

KSAO:n osuus 80 miljoonan potista on noin 900 000 euroa, jotka voidaan käyttää opetushenkilöstön palkkaamiseen vuosille 2020─2022. Rahan voi käyttää kolmen vuoden aikana ja sitä ei voi käyttää nykyisen henkilöstön palkkaukseen.

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi rahoitusta voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän opetukseen.

─ Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki kiinnittäen erityistä huomiota opiskelijoihin, jotka tarvitsevat lisätukea. Lisärahoituksella pystytään parantamaan myös ammatillisen koulutuksen laatua lisäämällä opiskelijoiden ohjausta, toteaa KSAO:n rehtori Timo Olli.

Tänä vuonna ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnetään 80 miljoonaa euroa ja lisäksi syksyllä haettavaksi tulee valtionavustuksia noin 15 miljoonaa euroa.

Lisäresurssien kohdennus Kouvolan seudun ammattiopistossa:
• erityisopettaja, erityisen tuen pariopettajaksi yhteisten tutkinnon osien lähiopetukseen
• pajaopinto-ohjaaja, erityisesti tehostamaan opintojen etenemistä ja
sujumista laajennetun opintojen tukipajatoiminnan avulla.
• ammatinohjaaja, varmistamaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen taitotason mukaisen opintojen etenemisen logistiikan oppimisympäristössä
• ammatinohjaaja, S2 ravinto- ja puhtauspalveluala, tukemaan aloittavien ja jatkavien vieraskielisten opiskelijoiden opintoja

─ On tärkeää, että ammatillista koulutusta kehitetään ja siihen panostetaan. Työmarkkinoiden vaatimukset kasvavat ja muuttuvat koko ajan ja siirtyminen työmarkkinoille tai jatko-opintoihin edellyttää monipuolista osaamista. Erityisesti nyt poikkeuksellisessa koronatilanteessa on tärkeää, että jokainen opiskelijan saa tarvitsemansa opetuksen ja tuen, sanoo Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

Lisää asiasta: Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.6.2020 Tiedote

Lisätietoja:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
Ksaon rehtori, Timo Olli, puh. 020 615 8130, timo.olli(a)ksao.fi

Sivun alkuun