Kouvolan osallisuuskyselyn tuloksista nousi esiin vaikuttamisen mahdollisuudet

”Kouvola on suuri alueiden kokonaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen tasapuolisesti on yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä. Ihmisten hyvinvointi lisääntyy, kun he kokevat vaikuttavansa juuri sen oman alueensa toimintaan ja kehittämiseen”, kyselyn vastaajan kommentti.

Kouvolan kaupunki järjesti helmi-maalikuussa osallisuuskyselyn kuntalaisille, minkä tarkoituksena oli selvittää, miten Kouvolan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa, ja millaiset asiat tukisivat näitä toimenpiteitä.

Suurin osa kyselyn vastaajista koki elämänsä merkitykselliseksi ja olevansa osa yhteisöä. Vaikuttamismahdollisuuksia kaivattiin lisää. Suosituimpina osallistumismuotoina nousivat esille kyselyihin vastaaminen ja äänestäminen kuntavaaleissa. Lisäksi haluttiin osallistua yhdistys-, järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Toivottiin tietoa suunnitelmista ja päätettävistä asioista sekä mahdollisuutta palautteen antoon ja oman näkemyksen kertomiseen. Tärkeäksi koettiin, että saadaan tietoa siitä, miten osallistuminen on vaikuttanut päätöksiin.

”Asukkaiden ääntä tulisi kuunnella muulloinkin kuin vain 4 vuoden välein vaaleissa. Aitoa vaikuttamisen mahdollisuutta avoimen viestinnän kautta asukkaiden ja kaupungin johdon välillä.”

Kiinnostavimmat kaupungin asiat ja viestintäkanavat

Kaupungin uutiset, palvelut ja tapahtumat kiinnostavat. Kiinnostavimpina asioina mainittiin liikuntapaikat ja -palvelut, päätöksenteko sekä kulttuuripalvelut. Tärkeimpänä viestintäkanavana koettiin facebook, seuraavina olivat kaupungin verkkosivut sekä sanomalehtien artikkelit, uutiset ja haastattelut.

Osallistumisen esteet

Osallistumisen esteeksi koettiin ajan ja tiedon puute. Esteeksi koettiin myös se, ettei ymmärretä vaikuttamistapoja, eikä uskota osallistumisen vaikuttavuuteen. Alle puolet vastaajista koki saavansa tietoa kaupungin kiinnostavista asioista.

Digipalvelut

Suurin osa vastaajista haluaa hoitaa asioitaan pääsääntöisesti digitaalisina. Esteenä digipalvelujen käytölle todettiin luotettavuuden puute. Lisäksi todettiin, ettei jakseta selailla eri viestintäkanavia. Todettiin myös, että asioiden hoitaminen sujuu nopeammin puhelimitse. Kyselyssä mainittu Kouvola mobiilissa -sovellus oli vielä uusi monille ja sovellus kiinnosti.

Ideoita osallistumismahdollisuuksista ja osallisuuden tunteen parantamisesta

Ideoita osallistumismahdollisuuksista ja osallisuuden tunteen parantamisesta tuli viestinnästä, kyselyjen vastausten ja palautteen saannista, alueiden kehittämisestä ja syrjäkylien huomioimisesta, tapahtumista ja tilaisuuksista, palvelujen turvaamisesta, aktiivisesta rekrytoinnista ja vapaaehtoistoiminnasta, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, yhteistyöstä ja digitalisaatiosta. Kaupungin sähköinen palautepalvelu koettiin loistavaksi.

”Kouvola on ihana kaupunki, vanhat kunnon arvot kehiin: rehellisyys, vähempiosaisten auttaminen, vanhusten, lasten ja nuorten hätä ykköskärkihankkeeksi. Kun perheet voivat hyvin, kyllä ne yrityksetkin alkavat voida hyvin. Positiivinen kierre kunniaan. Oman edun tavoittelu nyt viimein romukoppaan!”

Kaupungin osallisuuskysely oli avoinna 11.2. – 11.3.2021 ja vastauksia saatiin 140 kpl. Kiitokset vastaajille. Tuloksia hyödynnetään Kouvolan osallisuussuunnitelmaa laadittaessa kouvolalaisten osallisuuden kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Kouvolan kaupungin osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, heli.veripaa(at)kouvola.fi, puh. 020 615 8577.

Sivun alkuun