Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 3.6.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 3.6. mm. Osavuosikatsausta 1–4/2019 sekä Pappilankujan ja Keskustien asemakaavamuutoksia.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1–4/2019

Kaupunginhallituksen alaisiin toimintoihin kuuluu konsernipalvelut lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan alaista toimintaa sekä yhteistoiminta, joka muodostuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoista sekä palo ja pelastustoimen maksuosuudesta. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan on keskitetty vuoden 2019 alusta koko kaupungin osalta hallintopalvelut, viestintä, tietohallinto, henkilöstöpalvelut sekä talouspalvelut. Uusia toimintoja konsernipalveluissa ovat elinvoimaan sisältyvä joukkoliikenne sekä hyvinvoinnin osalta terveyden ja työllisyyden edistäminen.

Toimintakatteen toteutuma on 38,8 % huhtikuun lopussa. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviossa ennakoitua pienempinä, epävarmuutta on mm. säästötoimenpiteisiin liittyvien myyntivoittojen (0,7 milj. euroa) toteutumisessa. Joukkoliikenteen osalta toimintatuloja kertynee noin 0,4 milj. euroa talousarviota enemmän. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Kouluverkkopäätös aikaisti vanhojen korvattavien koulujenpurkamisia, joita ei talousarviovaiheessa ole huomioitu. Talousarviomuutos, 1,3 milj. euroa, on päätetty huhtikuussa. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikommin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosikatsaus merkitään tiedoksi.

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 4)

Osavuosikatsaus 1–4/2019

Vuoden 2018 alijäämäksi muodostui 26 milj. euroa. Vaikka kaupungilla ei ole taseessa kertynyttä alijäämää vuoden 2019 alussa, niin vuoden 2019 arvioitu tulos johtaa kertyneiden ylijäämien kulumiseen sekä alijäämän muodostumiseen kuluvan vuoden aikana. Koska vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laadinta hetkeen nähden vuoden 2018 alijäämä osoittautui olennaisesti suuremmaksi, niin nykyisen voimassaolevan taloussuunnitelman ei voida katsoa olevan riittävä.

Kouvolan menojen ja tulojen epätasapaino on kestänyt koko uuden Kouvolan ajan. Julkisen rahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) suhde toimintakatteeseen, rahoitustuloihin ja -menoihin sekä poistoihin on ollut vuosina 2009–2018 -76,5 milj. euroa. Tämä kertoo Kouvolan taloudessa olevasta rakenteellisesta alijäämästä.

Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman yhteydessä laadittiin talouden sopeuttamissuunnitelma toimenpiteineen. Tähän vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaan sisältyvien säästötoimenpiteiden vaikutukset vuositasolla ovat 4,7–9,2 milj. euroa. Suurimmat euromääräiset tavoitteet liittyvät henkilöstömenoihin. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät säästötoimenpiteet on huomioitu talousarviossa ja niiden toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen voitiin todeta, että edellä mainitut toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä, vaan kaupunginhallitus asetti 15.4.2019 talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa ja esitti niiden toteuttamiseksi useita eri keinoja.

Verotulojen kertymistä on hidastanut tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alusta. Kunnallisverojen kasvuun vuonna 2019 vaikuttaa myös verotusjärjestelmän muutos, jolloin verotus valmistuu joustavasti verovelvolliskohtaisesti ja tilitysrytmit muuttuvat aiempaan nähden. Kunnallisveroja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 107,6 milj. euroa (136,3 milj. euroa 5/2019), kun summa oli edellisvuonna 110,6 milj. euroa (138,7 milj. euroa 5/2018).

Yhteisöverojen kertymäarvio vuodelle 2019 on kasvanut edellisvuodesta johtuen Kouvolan jako-osuuden kasvusta. Yhteisöveroja arvioidaan tällä hetkellä kertyvän noin 2 milj. euroa enemmän (yhteensä noin 24,0 milj. euroa) kuin talousarviossa on arvioitu. Yhteisöverojen kertymä huhtikuussa on 9,5 milj. euroa (8,6 milj. euroa 4/2018).

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2019 lopussa yhteensä 3 430 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 632. Henkilöstörakenne muuttui merkittävästi vuoden 2019 alussa, kun sote-palvelut siirtyivät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 34,5 prosentilla. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 6,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,3 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Osavuosikatsaus 1–4/2019 merkitään tiedoksi.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Lue lisää (esityslista asia nro 5)

Pappilankujan asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken keskustassa, Kuusankosken kaupunginosassa Pappilankujan, Pappilanpellontien, Kaaritien ja Valtakadun rajaamalla alueella ja siihen kuuluu sekä julkista puistoa että toimistorakennuksia. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,3 ha. Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta vuonna 2018.

Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rivitaloasuntojen rakentaminen rakentamattomalle kerrostalotontille. Samalla korttelin keskellä olevan rakentamattoman virkistysalueen maankäyttöä tutkitaan paremmin alueen tarpeita vastaavaksi.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.4.–6.5.2019 välisen ajan, ja tieto siitä lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille, alueen toimijoille sekä niille henkilöille, jotka olivat kaavan valmisteluvaiheessa jättäneet pyynnön erillisestä ilmoituksesta.

Julkisen nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa, jotka aiheuttivat vähäisiä muutoksia kaavan sisältöön.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Pappilankujan asemakaavan muutos (kaava nro 21/027) hyväksytään.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 7)

Lue lisää:
Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Keskustien asemakaavan muutos

Asemakaavahanke on tullut vireille kaupungin aloitteesta toukokuussa 2018. Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisten taajamassa Veikkolan asuinalueella. Alueen pinta-ala on n. 10 ha. Asemakaavan muutos koskee kaupungin osan 33, Inkeroinen, kortteleita 2115 ja 2116, korttelien 13, 19 ja 21 osia sekä puisto-, katu- ja pysäköimisaluetta.

Tarkoituksena on asemakaavan ajanmukaistaminen vastaamaan toteutunutta tilannetta. Nykyisen asemakaavan puistoalueella oleville pien taloille osoitetaan kaavaan tarvittavat tontit ja katuyhteys. Samalla tarkistetaan mm. kaavamerkintöjä sekä -rajauksia.

Nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin kaksi lausuntoa, yksi muistutukseksi tulkittava palaute ja yksi muu palaute. Asemakaavan muutosehdotukseen julkisen nähtävillä olon jälkeen tehdyt tarkennukset eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia olennaisia muutoksia. Osallisia, joita muutokset koskevat on kuultu erikseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Hyväksytään Keskustien asemakaavan muutos (kaava nro 33/008, Keskustie).

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka,
p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi tai
kaavan laatija kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi, p. 020 615 606, heikki.kauppi(a)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 8)

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun