Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 18.6.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 18.6. mm. osavuosikatsauksen 1–4/2019 taloustilanteen aiheuttamia toimenpiteitä, henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulosta, maankäytön toteuttamissuunnitelmaa 2019 sekä Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraporttia 2018.

Osavuosikatsauksen 1–4/2019 taloustilanteen aiheuttamat toimenpiteet

Osavuosikatsauksen 1–4/2019 mukaan Kouvolan kaupungin taloustilanne on heikentynyt entisestään. Tämän hetkinen arvio Kouvolan toimintakatteen ylityksestä vuodelta 2019 on 5,3 milj. euroa talousarvioon nähden, jolloin toimintakatteen kasvu on 0,8 prosenttia. Tilikauden alijäämä tulee olemaan arviolta noin 17,0 milj. euroa.

Suurin osa tästä ylityksestä johtuu Kymsoten Kouvolan maksuosuuden ylittymisestä. Toukokuun lopussa saadun tiedon mukaan Kouvolan maksuosuus vuodelta 2019 ylittyy 4,3 milj. euroa. Ylityksestä oman toiminnan osuus on noin 0,6 milj. euroa, joka johtuu teknisen lautakunnan osalta alkuvuoden sääolosuhteista (0,4 milj. eu roa) ja konsernipalvelujen osalta aiempiin säästötoimenpiteisiin liittyvien myyntivoittojen epävarmasta toteutumisesta (0,2 milj. euroa).

Tästä johtuen kaupunginhallituksessa on osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä 3. ja 10.6. keskusteltu loppuvuotta koskevien säästökeinojen etsimisestä. Virkamiesvalmistelussa on arvioitu toimialojen mahdollisuutta 2 prosentin säästöpotentiaaliin toimintakatteesta. Valmistelun tuloksena tämä tavoite ei ole realistinen kaikilta osin. Tämän lisäksi käytiin keskustelua lomautuksien mahdollisuuksista vuonna 2019.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus velvoittaa toimialat sekä lautakunnat/toimielimet esittämään kaupunginhallituksen asettamien säästötavoitteiden mukaiset talousarviomuutokset sekä toimenpiteet niihin pääsemiseksi elokuun aikana.

Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos

Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 § 162, että käynnistetään työvoiman vähentämistä koskeva yt-menettely, jolla tavoitellaan 4,0 miljoonan euron kustannussäästöjä (100 htv) vuoden 2020 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä tarkastellaan organisaatio- ja palvelutasot. Tavoitteen toteutumisen osalta otetaan huomioon vuoden 2019 alusta alkaen toteutuneet henkilöstövähennykset. Tämän lisäksi tavoitellaan 60 htv:n lisäsäästöjä vuoden 2021 loppuun mennessä eli yhteensä n. 6,5 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Kouvolan kaupungin palveluorganisaatioon tehtäviä muutoksia on käsitelty
yhteistoimintamenettelyn aikana.

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2020 alusta voi maan tulevaa organisaatiota 10.6.2019. Kaupunginvaltuusto päättää 17.6.2019 ylätason organisaatiosta käsittäen toimialat ja palvelut. Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan alemmasta organisaatiosta.
Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena todettiin, että Kouvolan kaupungin organisaatiosta vähennetään henkilöstöä 111 henkilötyövuodella vuosina 2019–2020, millä saavutetaan noin 5,0 miljoonan euron kustannussäästöt.

Vähennykset toteutetaan pääasiassa eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Vakinaiseen henkilöstöön kohdistuu 66 henkilötyövuoden ja määräaikaiseenhenkilöstöön 45 henkilötyövuoden vähennykset.

Alustavan tarkastelun mukaan eläkepoistumaa hyödyntämällä henkilöstöä voidaan vähentää vuonna 2021 yhteensä noin 16 henkilötyövuodella, millä saavutetaan noin 0,7 miljoonan euron säästöt. Vuoden 2021 osalta asiaa on tarkoitus tarkastella vielä myöhemmin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos ja työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma hyväksytään. Kouvolan kaupungin organisaatiosta vähennetään henkilöstöä 111 henkilötyö vuodella vuosina 2019–2020, millä saavutetaan noin 5,0 miljoonan euron kustannussäästöt. Vähennykset toteutetaan pääasiassa eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä.


Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään yhdeksän henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä johto- ja esimiestehtäviin ja ne toteutetaan viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimus lain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 6)

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2019

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla (Mato-ohjelma) suunnitellaan Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana.

Ohjelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus ja taloussuunnittelu.
Kouvolan kaupungin strategiset päämäärät sekä maapoliittinen ohjelma muodostavat pohjan maankäytön toteuttamissuunnitelman yleistavoitteille.

Ohjelman tarkoituksena on:
• varmistaa yhteinen näkemys
• edistää kaupunkistrategian linjauksia
• hallintaprosessin jatkuvuus, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus
• kehittää toimialan toimintaa

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyväksytään Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelma 2019.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(a)kouvola.fi
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 7)

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2018

Ympäristöohjelmaa toteutetaan kaupungin organisaatiossa monella tasolla. Osa tavoitteista näkyy toimialojen talousarviotavoitteissa ja sitä kautta käyttösuunnitelmissa. Joitain tavoitteita edistetään hankkeiden, tapahtumien tai kampanjoiden kautta. Enimmäkseen on kuitenkin kyse kaupungin normaalista toiminnasta, johon ympäristöohjelman tavoitteet kytketään.

Tässä suhteessa nousee merkittävään rooliin ekotukitoiminta, joka ulottuu jo melko kattavasti kaupungin eri työyksiköihin. Koulutetut ekotukihenkilöt toimivat työpaikoillaan ympäristövastaavina, jotka vievät ympäristötavoitteet osaksi yksikön toimintaa ja kannustavat kaikkia ympäristöohjelman mukaiseen vastuullisuuteen. Kaupungin johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 25.2.2019 ohjeen ekotukityöskentelyn toteuttamisesta kaupungin työyksiköissä. Ohjeessa korostetaan esimiehen tukea ekotukityölle ja sen asianmukaista resursointia.

Vuoden 2018 kuluessa saatiin vähennettyä kaupungin toiminnoissa syntyvien jätteiden määrää. Kokonaisjätemäärä pieneni 14 % edellisvuodesta ja kerrosneliömetriä kohti laskettunakin 13 %. Kartonkia ja pahvia lukuun ottamatta kaikki seurattavat jätejakeet (biojäte, energiajäte ja loppujäte) ovat vähentyneet. Keskeisinä keinoina olivat hankintojen ja toimintatapojen ohjeistus. Etenkin tilapalvelut, joka vastaa kaupungin kiinteistöjen jätehuollosta, on kiitettävällä tavalla päivittänyt jäteohjeita ja tiedottanut niistä.

Saavutuksista huolimatta Kouvolalla on vielä paljon työtä edessään yhä huolestuttavampien ympäristöongelmien keskellä. Kasvihuonekaasupäästöjä ei ole saatu alenemaan riittävästi ja kaupungin energiankulutus on pysytellyt viime vuodet samalla tasolla tai jopa lisääntynyt. Sama koskee liikkumiseen liittyviä havaintoja joukkoliikenteen käytöstä ja maksetuista kilometrikorvauksista.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportin 2018 tiedoksi.

Lisätietoja:
ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, p. 020 615 6755, timo.martikainen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 8)

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun