Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.4.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 8.4. mm. talouden ja henkilöstön kuukausikatsausta, talousarvioon ehdotettavia muutoksia, tilapalvelujen investointiprosessin muutosta sekä Museoveturi Ruuhveltin kunnostamista.

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-2/2019

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne vuoden 2019 alussa on haasteellinen. Vaikka kumulatiivinen ylijäämä vuodelta 2018 on 10,1 milj. euroa, niin kuluvan vuoden talousarvio on hyväksytty 10,5 milj. euroa alijäämäisenä. Lisäksi vuodelle 2019 kohdistuu erilaisia menopaineita sekä epävarmuustekijöitä liittyen mm. rakennusten purkamiseen, Kymsoten maksuosuuksien tarkistamiseen sekä talousarvioon sisältyviin säästötoimenpiteiden toteutumiseen. Säästötoimenpiteitä seurataan kuukausittain.

Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 7,7 milj. euroa (13,5 %). Toimintakulujen toteuma on -91,1 milj. euroa (16,0 %).
Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on helmikuun loppuun mennessä 91,6 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 92,3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätöksien mukaisesti 1,5 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Rahoitustuotoista ja –kuluista on helmikuun loppuun mennessä toteutunut ainoastaan -0,2 milj. euroa.

Vuosikatteen, 8,0 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen on 8,4 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen tilikauden tulos helmikuun lopussa on 4,5 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 3,5 milj. euroa. Vuoden 2019 tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 12,9 milj. euroa.
Investointien osalta toteutumiset ovat vielä vähäisiä, investointimenoja on toteutunut 3,2 milj. euroa ja investointituloja 0,5 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun 2019 lopussa yhteensä 3 325 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 653. Henkilöstörakenne muuttui merkittävästi vuoden 2019 alussa, kun sote-palvelut siirtyivät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle. Kymsoten palvelukseen siirtyi 2052 työntekijää.

Helmikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 25 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 10 eli 40 prosenttia. Arvioitu eläkepoistuma vuonna 2019 on 110 henkilöä, joista alustavien suunnitelmien mukaan voidaan jättää täyttämättä 21 paikkaa eli 19 %.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1–2/2019 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2019 on liitteenä.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Talousarviomuutos 1_2019, investoinnit (TELA/Yhdyskuntatekniikka)

Talousarvio 2019 mukaan investointiosan sitovuustaso kaupungin valtuuston nähden on RR-terminaalin rakentamisen osalta 15,3 M euroa. RR-terminaalin suunnittelulle ei ollut varattu rahoitusta (vuodelle 2019), koska suunnittelun piti valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. Suunnittelu kuitenkin jatkuu vielä vuonna 2019. Tämä osuus ei ole enää EU-tukikelpoista, koska EU-tukiosuushanke päättyi virallisesti viime vuonna. Tämän takia RR-terminaalin suunnittelua esitetään uutena investointina (edelleen kärkihankkeena).

RRT-hankkeen projektinjohtokonsultti on arvioinut, että RR-terminaalin rakentaminen –projektista voidaan tässä vaiheessa vähentää 200 000 euroa, jolloin investointitaso kärkihankkeiden osalta ei nouse vuonna 2019.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan hyväksytään seuraavat muutokset:
Kärkihankkeet
RR-terminaalin rakentaminen
vähennys 200 000 euroa

RR-terminaali 2019-suunnittelu (uusi projektinumero)
lisäys 200 000 euroa

Tekninen lautakunta
Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit
vähennys 1 200 000 euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit
lisäys 1 200 000 euroa

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja:
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi ja
suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, p. 02061 57096, tapani.vuorentausta(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Talousarvion muutos, kiinteistöjen purkamiset ja Tornionmäen koulun väistötilamuutokset

Tilapalvelut ei varannut vuoden 2019 talousarvioon rahoitusta kiinteistöjen purkuihin, koska kouluverkkopäätöstä ei ollut vielä talousarviota tilapalvelujen osalta laadittaessa tehty. Oletuksena oli, että purkamiset ajoittuisivat vuodelle 2020 eikä koulujen järjestystä ollut vielä päätetty. Loppuvuodesta 2018 tehty päätös rakennettavien koulujen järjestyksestä nopeuttaa myös purkamisaikataulua ja ne on syytä toteuttaa jo tänä vuonna. Lisäksi sisäilmaongelmien takia yllättäen tapahtunut Sarkolan koulun väistäminen Tornionmäen koulun tiloihin aiheutti sekä välittömät korjaus työt Tornionmäen koululla että myös purkamisaikataulun nopeutumisen Sarkolan koulun kohdalla. Myös Sarkolan koulu on järkevää purkaa heti niin, että mahdolliset rakennustyöt päästään aloittamaan jo keväällä 2020.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2019 talousarvioon lisätään kaupunginhallituksen alaisen konsernipalvelujen toimialan tilapalvelujen käyttötalousmenoihin 1 265 000 euroa Valkealan kunnantalon, Sarkolan ja Anjalan koulujen purkamisiin sekä Tornionmäen koulun korjauksiin väistötiloiksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen puh. 020 615 9013, juha.jormanainen(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Tilapalvelujen investointiprosessin muutos

Tilapalvelut aloitti vuonna 2018 rakennusinvestointien prosessin uudistamisen. Tavoitteena on saada investointien tavoitteet ja kustannus arviot vastaamaan paremmin toisiaan sekä kustannusarvioiden paremman oikeellisuuden.

Jatkossa prosessi toimisi niin, että kaikista talousarvioesitykseen tulevista investointihankkeista olisi hankesuunnitelma tehtynä ja vuosittain varataan investointikehyksestä hankesuunnitteluille erikseen rahoitus.

Lisäksi perustetaan investointien priorisointia varten investointi työ ryhmä, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa ja käynnistää hanke suunnittelut tehtyjen tarveselvitysten pohjalta. Työryhmän kokoonpano on apulaiskaupunginjohtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja ja toimitilajohtaja.
Myös tilapalvelujen kiinteistötietojen järjestelmän uudistaminen on olennainen osa investointiprosessin uudistamista.

Vs. kaupunginjohtajan esitys:
Kaupungin rakennusinvestointien suunnittelussa otetaan käyttöön esitetty uusi toimintamalli.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen puh. 020 615 9013, juha.jormanainen(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Museoveturi Ruuhveltin kunnostaminen

Eläkkeellä olevat kouvolalaiset veturinkuljettajat ovat vuosien saatossa kunnostaneet ja maalanneet veturia aina tarpeen mukaan. Nyt tuota talkooporukkaa ei juuri enää ole ja veturi on päässyt huonoon kuntoon, eikä veturi sellaisenaan ole kuulunut millekään kaupungin toimielimelle. Asia on noussut esille nyt varsinkin lähestyvän asun to messu kesän takia, koska asemalle saapuville ihmisille veturi on varsin näkyvällä paikalla.
Tiedossa ei ole, että mikään taho ml. yritykset olisi olleet kiinnostuneita, kun nostamaan Ruuhvelttia.

Kaupungin tilapalvelut on kuitenkin selvittänyt Ruuhveltin kunnostamismahdollisuuksia kaupungin puolesta syksyn 2018 aikana.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Esitetään päätettäväksi Ruuhveltin kolmen vaihtoehdon vaihtoehdon välillä:

  1. Kunnostus Haapamäellä tai vaihto vastaavaan veturiin
  2. Kunnostus AKK:n tarjouksen mukaisesti
  3. Poiskuljetus ja varastointi
    ja lisäksi päätettäväksi minkä toimialan ja toimielimen alaisuuteen Ruuhveltista huolehtiminen tulevaisuudessa kuuluu.

Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Ei hyväksytä annettuja tarjouksia vaan höyryveturi siirretään pois.

Kaupunginhallituksen päätös: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen p. 020 6159013, juha.jormanainen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lue lisää:
Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun