Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.3.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.3. mm. vakituisen ranta-asutuksen suunnitteluperiaatteita Kouvolassa, rantayleiskaavoitusta ja rakennusjärjestystä, vuoden 2018 tilinpäätöstä sekä perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston vuoden 2019 hakua.

Vakituisen ranta-asutuksen suunnitteluperiaatteet Kouvolassa, rantayleiskaavoitus ja rakennusjärjestys

Teknisessä lautakunnassa oli keväällä 2018 käsiteltävänä lista-asiana pysyvän ranta-asumisen edullisuustarkastelu kaavoitusta ja rakennusjärjestystä varten (22.5.2018, §126). Tämä lähinnä rantayleiskaavoissa loma-asumiseen osoitettujen rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutos mahdollisuuksia koskeva asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä/täydentämistä varten.

Valmistelun tueksi ja lisäselvitykseksi tilattiin konsulttityönä Ramboll Oy:ltä SWOT-analyysi kolmen pysyvän asumisen suunnitteluun liittyvän ns. pääperiaatelinjan arvioimiseksi ja vertaamiseksi.

Kolme pääperiaatetta, joita arvioitiin infran, palveluiden ja kaavoituslainsäädännön näkökulmasta olivat
1) kylien elinvoiman vahvistaminen,
2) Edullisuus vyöhykkeet ja
3) laajamittainen asuminen maaseudun rannoilla.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi esittelytekstissä kuvatun ja tarkemmin selvitysraporteista ilmenevät ranta-asumisen suunnittelu- ja arviointiperiaatteet.
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteessä esitetyt periaatteet kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa sovellettaviksi ohjeiksi mm. siten, että pysyvää ranta-asumista pyritään mahdollistamaan ensisijaisesti:
1) Kyläalueilla
2) Maaseudulla yhdyskuntarakenteen kannalta edullisilla vyöhykkeillä selvitys raportin mukaisesti
3) Kylä- ja edullisuusvyöhykealueiden ulkopuolella pienemmässä mittakaavassa ja lähinnä erityisillä perusteilla (esimerkkinä tilanne, jossa työ ja elinkeino kytkeytyvät suoraan tai välillisesti juuri kyseiseen rakennuspaikkaan tai sen yhteyteen).

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lisätietoja:
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 02061 57169, marko.luukkonen(a)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2018

Kouvolan kaupungin vuoden 2018 alijäämä oli 26 miljoonaa euroa. Syynä alijäämään oli ensinnäkin verotulojen odottamaton notkahdus: niitä kertyi Kouvolalle viime vuonna 331,1 miljoonaa euroa eli 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Toinen merkittävä syy alijäämiin oli ostopalvelumenojen kasvu. Erityisen paljon, 5-6 prosenttia, kasvoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot. Kouvola osti palveluja vuonna 2018 kaikkiaan 366,6 miljoonalla eurolla.

Tiukka taloudellinen tilanne näkyy myös vuosikatteessa, joka oli poikkeuksellisesti miinusmerkkinen, ollen -5,7 miljoonaa euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 29,6 miljoonaa euroa ja lainakanta kasvoi 33,0 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta asukasta kohden, 2 796 euroa, on kuitenkin edelleen kuntien keskimääräistä lainakantaa alhaisemmalla tasolla.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 102 430,92 euroa, kirjataan sosiaalisen luototuksenrahastoon vähennystä 5 069,53 euroa toteutuneista luot to tappioista ja siirretään tilikauden alijäämä 25 920 647,90 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään
  • allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
  • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen
    valtuustolle käsiteltäväksi
  • oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto vuoden 2019 haku

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 10.9. päätöksellään perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia.

Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisen toimintamallin käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia.

Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Vuoden 2019 osalta perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustukset ovat haettavissa ajalla 1. – 15.2.2019 mennessä. Hakemus tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(at)kouvola.fi). Kaupunginhallitus tekee päätöksen myönnettävistä avustuksista hakuajan päättymisen jälkeen.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää vuoden 2019 perintö-, testamentti- ja lahjoitus rahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyn käynnistämisestä.

Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käy-töstä vuodelle 2019 liitteen 1 mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa, kaupungin kotisivuilla 26.3.2019.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kau-punginjohtajan muutetun ehdotuksen.

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi

Lue lisää:
Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun