Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.5.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.5. mm. Haanojan päiväkoti-investoinnin rahoitusta, Kuusaansillan asemakaavaa ja sen lähialueen asemakaavan muutosta sekä Elimäen, Kuusankosken ja Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikuntien perustamista.

Haanojan päiväkoti-investoinnin rahoitus

Kaupunginhallitus on 28.1.2013 hyväksynyt leasingin käytön vaihtoehtoisena rahoitusmuotona toimitilainvestointeihin. Samassa yhteydessä linjattiin, että yksittäiset investointipäätökset tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Haanojan päiväkodin rakennuttaminen sisältyy Kouvolan kaupungin investointiohjelmaan ja v. 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä on jo päätetty, että kohteen rahoitus toteutetaan leasingillä. Haanojan päiväkodin pääurakoitsija on valittu ja edullisimmaksi vaihtoehdoksi tässä tapauksessa tulee kiinteärakenteinen (ei siirtokelpoinen) rakennus.

Kouvolan kaupungin ja Kuntarahoituksen välinen puitesopimus soveltuu siirtokelpoisiin tilaelementtiratkaisuihin, mutta kiinteärakenteisten rakennusten osalta jokainen kohde vaatii oman sopimuspakettinsa. Sopimusrakenne on tällaisessa kiinteistöleasingissä hieman erilainen kuin tilaelementtien rahoituksen kohdalla. Kuntarahoitus on antanut Kouvolan kaupungille oman esityksen/tarjouksen Haanojan päiväkodin rahoittamiseksi kiinteistöleasingillä. Esitys tuodaan tässä yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Verrattaessa kiinteistöleasingiä perinteiseen lainarahoitukseen marginaali on hieman korkeampi (n. 0,15 % p.a) mutta toisaalta leasing on monella tavoin joustavampi rahoitusmalli. Leasingiä käyttämällä rahoitusrakenne saadaan paremmin vastaamaan käyttöomaisuuden elinkaarta ja pääomarakenteeseen käytetään vähemmän velkaa. Jäännösarvon avulla voidaan kustannuksia jaksottaa kohteen elinkaaren loppupäähän ja rahoitusaikaa on mahdollisuus saada pidemmäksi. Kiinteistöleasingrahoituksen voidaan katsoa soveltuvan hyvin myös kiinteärakenteisten toimitilakohteiden kuten Haanojan päiväkoti rahoitusratkaisuksi.
Keskeisimmät rahoitusehdot:

  • vuokrakohteen limiitti max 3.500.000 euroa
  • vuokra-aika 15 vuotta kohteen valmistumisesta 6 kk:n vuokrajaksoin
  • korko sidotaan 6 kk euribor viitekorkoon lisättynä 0,45 % -yksikön
    marginaalilla
  • jäännösarvo vuokrakohteelle 15 vuoden jälkeen 25 %

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Investointiohjelman mukaisesti Haanojan päiväkoti-investoinnin rahoitus toteutetaan leasingillä. Kuntarahoituksen kiinteistöleasingtarjous hyväksytään.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi sekä toimitilajohtaja Juha Jormanainen, puh. 020 615 9013, juha.jormanainen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Kuusaansillan asemakaava ja sen lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 21/024

Suunnittelualue käsittää Kuusankosken kaupunkikeskustassa olevan Kymijoen ja hotelli Sommelon välissä oleva rantapuiston, siihen liittyvän Kuusaantien, Kuusankoskitalon korttelin, Kymijoen ylittävän Kuusaansillan sekä Kymintehtaan puoleisen siltaan liittyvän katualueen. Alueen laajuus on noin 4,4 h.

Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2018 ja se sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelmakohteisiin. Suunniteltua kaavahanketta on käsitelty Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaisessa viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. Kaavahanke on vähäistä merkittävämpi, joten sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta sekä Kuusankoskitalon että Kymijoen ylittävien Kuusaansiltojen osalta. Kaavassa myös muokataan Kymijoen
Rantapuiston asemakaavaa siten, että alueelle laadittu kehittämissuunnitelma on mahdollista toteuttaa. Kaavassa huomioidaan suojelumerkinnöillä alueella sijaitseva käytöstä poistettu voimajohtopylväs, sekä Kuusankoskitalon ja Kuusankosken kirjaston käsittävä korttelialue.
Maanomistukseltaan suunnittelualue on kokonaan Kouvolan kaupungin omistuksessa. Alueesta Kuusankoskitalon korttelialue on kaupungin Tilapalveluiden hallinnassa.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkisestä nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla, internetissä sekä Kouvolan Sanomissa 20.3.2019. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.3.–23.4.2019 välisen ajan ja tieto siitä lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille, alueen toimijoille sekä niille henkilöille, jotka olivat aiemmin jättäneet palautetta asemakaavasta.

Julkisen nähtävillä olon aikana asemakaavan muutosehdotusta kävi katsomassa useita osallisia, mutta kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin kuusi lausuntoa ja yksi palaute. Lausunnot, palaute ja niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 17-19. Kaavasta julkisen nähtävillä olon aikana annetut lausunnot ja muu palaute eivät aiheuttaneet muutoksia julkisesti nähtävillä olleeseen kaavaan.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kuusaansillan lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavanro 21/024) hyväksytään.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi tai kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 8)

Elimäen, Kuusankosken ja Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikuntien perustaminen

Palvelumallin mukainen toiminta on käynnistetty vaiheittain. Anjalankosken ja Valkealan suuralueiden aluetoimikunnat aloittivat toimintansa syksyllä 2018. Muiden suuralueiden aluetoimikunnat perustetaan vuonna 2019.

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto asettaa nimitysryhmän, jonka esityksen pohjalta jaosto tekee esityksen kaupunginvaltuustolle aluetoimikuntien jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien nimeämisestä. Nimitysryhmän esitys perustuu saatuihin jäsenhakemuksiin. Jäseneksi voivat hakea kaikki alueen asukkaat, hakijan tulee täyttää hakemus itse.

Aluetoimikuntaan voidaan valita 7-11 jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Jäsenten asuinpaikan tulee olla asianomaisella suuralueella.
Tavoitteena on, että aluetoimikunnan kokoonpanossa huomioidaan alueellinen edustavuus sekä tasa-arvon toteutuminen ja edustus mahdollisimman monesta alueen taustaryhmästä.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Aluetoimikuntiin nimetään seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Elimäen aluetoimikunta
Jäsen Varajäsen
Heimonen Marja-Leena, Aalto Kai
Hämäläinen Kirsi, Kaksonen Tiina
Koistinen Teemu, Kontkanen Pirkko
Mikkola Pauliina, Parkko Reino
Tanskanen Timo, Saari Jenna
Tirkkonen Ilkka
Vainio Laura
Puheenjohtajaksi Tirkkonen Ilkka ja varapuheenjohtajaksi Hämäläinen Kirsi.

Kuusankosken (ml. Jaala) aluetoimikunta
Jäsen Varajäsen
Elojärvi Leena, Bergman Ulla-Maija
Löytty Hannele, Gainullina Eveliina
Saloranta Petri, Niemi Sirpa
Taavila Arja, Sarpola Ilkka
Virtanen Ulla, Tuominen Harri
Virtanen Ville
Ylösmäki Sauli
Puheenjohtajaksi Elojärvi Leena ja varapuheenjohtajaksi Virtanen Ville.

Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunta
Jäsen Varajäsen
Horppu Jari, Joukanen Timo
Kaukiainen Emilia, Järvinen Juha
Lammi Mika, Laakso Sirpa
Mettälä Ville, Pitkäpaasi Anne
Tuviala Kirsi, Virtanen Otso
Vesala Katriina
Viljakainen Tommi
Puheenjohtajaksi Horppu Jari ja varapuheenjohtajaksi Vesala Katriina.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Jari Larikka teki Birgit Koskelan kannattamana muu-tosesityksen, että asia jätetään pöydälle odottamaan päätöksiä 20 mil-joonan alijäämien kattamiseksi.

Keskustelun aikana Miia Witting teki muutosesityksen: ”Aluetoimikunnat nimitetään. Säännöissä tarkastellaan toimintamäärärahat sekä aluekehit-tämisrahat suhteessa talouden sopeuttamiseen.” Ehdotus raukesi kan-nattamattomana.

Koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjoh-taja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupungin-johtajan esitystä, äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Jari Larikan muutosesitystä, äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toi-mitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Eloranta, Tähtinen, Nyberg, Wit-ting, Jokiranta, Spies, Käki, Vainio, Kuutti ja Hasu) ja 3 ei-ääntä (Larikka, Karvonen ja Koskela). Puheenjohtaja totesi Jari Larikan muutosesityk-sen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja: strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Hanna Piispa-Malinen, puh. 020 615 7339, hanna.piispa-malinen@kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 9)

Lue lisää:
Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun