Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.5.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.5. mm. talouden ja henkilöstön kuukausikatsausta 1-3/2019, talousarvion laadintaohjeita ja kehystä vuodelle 2020 sekä Kaakkois Suomen Tieto Oy:n osakassopimuksen muuttamista.

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-3/2019

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne vuoden 2019 alussa on haasteellinen. Vaikka kumulatiivinen ylijäämä vuodelta 2018 on 10,1 milj. euroa, niin kuluvan vuoden muutetun talousarvion alijäämä on 10,2 milj. euroa. Lisäksi vuodelle 2019 kohdistuu erilaisia menopaineita sekä epävarmuustekijöitä liittyen mm. rakennusten purkamisiin, Kymsoten maksuosuuksien tarkistamiseen sekä talousarvioon sisältyviin säästötoimenpiteiden toteutumiseen. Säästötoimenpiteitä seurataan kuukausittain.

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 12,1 milj.
euroa (21,3 %). Toimintakulujen toteuma on -137,9 milj. euroa (24,2 %). Henkilöstökulujen toteuma maaliskuun lopussa on 36,3 milj. euroa (23,9 %). Palvelujen ostot olivat 90,4 milj. euroa (24,6 %), josta ostot Kymsotelta olivat 75,7 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostui 125,5 milj. euroa (24,6 %). Kasvua edel liseen vuoteen nähden on 3,7 milj. euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä maaliskuun loppuun mennessä on 131,8 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana toteutuma oli 133,3 milj. euroa. Alkuvuoden tulokertymää on pienentänyt tulorekisterin käyttöönotto.

Valtionosuudet ovat päätöksien mukaisesti 1,5 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Rahoitustuotoista ja -kuluista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut -0,4 milj. euroa.

Vuosikatteen, 5,9 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen on 5,3 milj.
euroa. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen tilikauden tulos maaliskuun lopussa on 0,6 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 5,3 milj. euroa. Vuoden 2019 tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 13,0 milj. euroa.

Investointien osalta toteutuma on vielä vähäistä, investointimenoja on
toteutunut 4,2 milj. euroa ja investointituloja 0,6 milj. euroa maaliskuun
loppuun mennessä.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli maaliskuun 2019 lopussa yhteensä 3359 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 642. Kaupungilla oli henkilöstöä yhteensä 2 135 vähemmän kuin vuosi sitten.
Sote-palvelujen siirtyminen vuodenvaihteessa Kymenlaakson sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) vähensi henkilöstöä noin
2 050:llä.

Henkilöstömenojen toteuma on 36,2 milj. euroa (23,9 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 34,9 prosentilla. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 5,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,4 kalenteripäivää viime vuotta vähemmän.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Talouden ja henkilöstö kuukausikatsaus 1-3/2019 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja:

Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Talousarvion laadintaohjeet ja kehys vuodelle 2020

Talousarvion laadintaohjetta noudatetaan vuoden 2020 ja vuosien
2020-2022 taloussuunnitelmaa tehtäessä. Ohjeessa annetaan koko
kaupunkia koskeva alustava kehys vuodelle 2020. Toimielinkohtainen
talousarviokehys annetaan erillisenä viimeistään elokuussa. Tarkentavia operatiivisia ohjeita annetaan myöhemmin ja talousarvioaikataulua
päivitetään tarvittaessa. Konserniyhteisöt ohjeistetaan erillisellä ohjeella
kesäkuussa 2019.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää
yhteen sä 10,1 milj. euroa. Vuoden 2019 alijäämä on muutetussa talousarviossa -11,4 milj. euroa, joten ylijäämät käytetään vuoden 2019 aikana. Lisäksi vuodelle 2019 kohdistuu menopaineita, joiden vaikutuksia ei ole vielä pystytty arvioimaan. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi aloitettiin jo vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä ja niitä on jatkettu vuoden 2019 aikana.

Kaupunkitasoinen kehys vuosille 2020-2020 pohjautuu vuoden 2019 toteuma-arvioon sekä arvioon tulevasta kehityksestä. Toimintakatteen
muutokseen vaikuttaa lomarahojen 30 prosentin leikkauksen vaikutus
sekä oman toiminnan että ostopalvelujen osalta. Toimintakatteen kasvu
on silti maltillinen, 2,1 prosenttia, kun Valtiovarainministeriö on omissa
ennusteis saan arvioinut kuntatalouden keskimääräisen kasvun olevan
3,4 prosenttia vuonna 2020.

Verotulo- ja valtionosuusarvioita tullaan tarkistamaan, kun niistä
saatavat tiedot täsmentyvät. Toimialakohtainen kehys annetaan myöhemmin, kun sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset ovat arvioitavissa ja julkisen rahoituksen arviot täsmentyvät.
Investoinneille ei aseteta euromääräistä kehystä, vaan niistä tehdään
kokonaistarkastelu ja priorisointi investointiprosessin mukaisesti. Vuosien 2020-2022 investointisummat ovat osin sidottuja jo aloitettuihin
hankkeisiin. Investointiprosessin mukaan investointeja arvioidaan ja
suunnitellaan jatkuvasti vuoden aikana ja talousarvioon esitetään otettavaksi ainoastaan investointeja, joille hankesuunnitelma on tehty.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman
kehys sekä laadintaohjeet hyväksytään. Toimielinkohtainen kehys hyväksytään elokuussa muun kehystarkastelun yhteydessä.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkaita ovat Kouvola, Kotka, Kymsote,
Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä, Ekami, Kunnan Taitoa Oy ja Kymenlaaksonliitto.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n liiketoimintamallia kehitetään ja omistajat
haluavat kehittää yhtiöstä ammattimaisen, merkittävän maakunnallisen
ja valtakunnallisen toimijan sekä työllistäjän Kymenlaaksossa. Yhtiön
palvelut ja niiden käytettävyys, toimintavarmuus ja huoltovarmuus varmistetaan sellaiselle tasolle, että se voi vastata jatkossa myös uusien
kehitettävien Sote-palvelujen tarpeisiin.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakassopimusta on päivitetty. Osakassopi muksessa yhtiön omistajat sopivat yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, olemassa olevien ja mahdollisten myöhempien osakkeiden
omistuksesta ja luovutuksesta, osakkaiden rahoitusvastuusta sekä
osakkeiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kaakkois-Tieto Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja:

Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista)

Lue lisää:
Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun