Kouvolan kaupunki uudistaa rakennusjärjestystään

Rakennusjärjestyksen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rakentamis- ja rakennuslupaprosesseja ja sitä kautta palvelemaan asiakkaita paremmin. Muutoksia tulee erityisesti pieniin hankkeisiin, joihin ei välttämättä tarvitse jatkossa hakea toimenpidelupaa sekä rantarakentamisen yksityiskohtiin.

Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyviä määräyksiä. Se koskee alueita, joilla ei ole asema-, ranta-asema- tai yleiskaavaa. Rakennusjärjestyksen piiriin tulevat siten kaavoittamattomat niin sanotut haja-asutusalueet ja kaavoittamattomat ranta-alueet.

Lisäksi rakennusjärjestyksen määräykset toimivat kaava-alueilla kaavojen määräyksiä täydentävinä määräyksinä. Huomioitavaa on, että rakennusjärjestyksen määräykset ovat aina toissijaisia kaavojen määräyksiin nähden. Voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt vuonna 2010.

Rakennusjärjestyksen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rakentamis- ja rakennuslupaprosesseja ja sitä kautta palvelemaan asiakkaita paremmin.  Muutoksia voimassaolevaan rakennusjärjestykseen on tulossa erityisesti pieniin hankkeisiin, joihin ei välttämättä tarvitse jatkossa hakea toimenpidelupaa. Tällaisia hankkeita ovat esim. parvekkeiden lasitus, pienen katetun terassin rakentaminen, aidan rakentaminen ja LVI-laitteiden pienen ulkoyksikön sijoittaminen.

Muutoksia rantarakentamiseen

Uudistus tuo enemmän vapauksia myös rantarakentamiseen. Esimerkiksi rakennusten ja rakennelmien sallittu lukumäärä nousee niillä ranta-alueilla, joilla kaavassa ei ole määräystä lukumäärästä. Ranta-alueilla rakennusten etäisyys vesirajasta muuttuu, ja on suhteessa rakennuksen pinta-alaan; mitä suurempi rakennusmassa, sitä kauemmaksi se pitää sijoittaa rantaviivasta. Ranta-alueilla rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa on pienennetty sekä vapaa-ajan- että pysyvän asuinrakennuksen osalta sekä rantaviivan vähimmäispituutta on pienennetty.

Vapaa-ajanrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen on rakennusjärjestyksessä esitetyillä alueilla mahdollistettu ilman poikkeamispäätöstä.

Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi lautakunnan käsittelyyn

Luonnosvaiheessa rakennusjärjestyksen valmistelussa on myös kuultu kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia. Palautetta ja kommentteja nykyiseen rakennusjärjestykseen pyydettiin kyselyllä, johon saatiin vastauksia yhteensä 110 kpl. Vastauksia on hyödynnetty rakennusjärjestyksen ehdotusvaiheen valmistelussa muiden lausuntojen ja kannanottojen ohella. Luonnosvaiheen jälkeen rakennusjärjestyksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä maalis-huhtikuussa 2020 ja ehdotuksesta on pyydetty lakisääteiset lausunnot.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 15.06.2020 § 206 rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä ja palautti ehdotuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle täydennettäväksi.

Täydennysten jälkeen rakennus- ja ympäristölautakunnalle esitetään 2.9.2020 kokouksessa, että se päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Lisätietoja: Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, p. 020 615 8353, tapani.ryynanen@kouvola.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun