Kouvolan kaupunginvaltuusto koolla 12.6. – tutustu listaan ja seuraa kokousta verkossa

Tulevassa valtuuston kokouksessa käsitellään monia muun muassa kaupungin talouteen ja maankäytön suunnitteluun liittyviä asioita. Kokousta voi seurata kaupungin verkkosivuilla maanantaina 12.6. poikkeuksellisesti jo kello 12 alkaen.

Kouvolan kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 12.6. kello 12 alkaen. Esityslistalla ovat muun muassa seuraavat asiat:

  • Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
  • Kouvolan kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2022
  • Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaavan ja Alakylän kyläyleiskaavan hyväksyminen.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2023 esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa Kouvolan kaupungin päätöksenteko-osiossa (Dynasty)

Kokousta voi seurata Kouvolan kaupungin verkkosivuilla: kouvola.fi/valtuustoverkossa

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022

Kouvolan kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 2022 on noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi Kymsoten talousarvion iso ylitys. Alijäämäisen tuloksen myötä kaupungin taseeseen aiemmin kertynyt 20 miljoonan euron ylijäämää käytettiin ja taseen kumulatiivinen alijäämä tilinpäätöksessä on 0,5 miljoonaa euroa.

Kymsoten kustannukset muodostivat vielä vuonna 2022 merkittävimmän osan Kouvolan menoista. Kymsoten menoihin Kouvolan alkuperäisessä talousarviossa varattu summa ylittyi 28,7 miljoonaa euroa. Kymsoten palvelusopimuksen mukaisen laskutuksen toteuma jäi hieman alle talousarvion, mutta Kymsoten alijäämän kattamisesta johtuen talousarvio ylittyi. Kouvola oli varautunut alijäämän kattamiseen 11,6 miljoonalla, mutta osuus kattamisesta nousi 43,6 miljoonaan euroon.

Kaupungin omassa toiminnassa merkittävimpiä poikkeamia alkuperäiseen talousarvioon aiheuttivat energian ja yleinen hintatason nousu, sijaiskustannukset sekä haastavat sääolosuhteet. Kaupungin oman toiminnan osalta ylitykset olivat noin 2,8 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuoteen nähden 2,9 %. Kaupungin toiminnassa jouduttiin vuonna 2022 edelleen sopeutumaan koronan aiheuttamiin muuttuviin olosuhteisiin. Tämä näkyy tilinpäätöksessä sijaiskustannuksina sekä vähentyneinä toimintatuottoina. Korona lisäsi sairauspoissaoloja merkittävästi vasta vuonna 2022. Niitä oli keskimäärin 22,7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 5,7 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän.

Talouden haasteiden jatkuessa kaupunginhallitus päätti marraskuussa asettaa ohjausryhmän Kouvolan kaupungin kehittämis- ja sopeuttamistyötä varten. Ohjausryhmän tavoite on vuoden 2022 alijäämäisen tilinpäätöksen ja vuodesta 2024 alkaen alenevien valtionosuuksien vuoksi tarkentunut vuositasolla noin 20 miljoonan euron pysyvien löytymiseen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 71.450,97 euroa ja siirretään tilikauden alijäämä 20.002.496,05 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tarkastuslautakunta

1.saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

2.esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Tutustu asiakohtaan kokonaisuudessaan (Dynasty)

Kouvolan kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2022

Henkilöstökertomuksen avulla tuetaan strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä. Henkilöstökertomus antaa henkilöstöä koskevien tunnuslukuanalyysien lisäksi antaa kattavan kuvauksen kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä.

Vuoden 2022 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä 2 915, joista vakinaisia oli 2 280. Koko henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 334:llä. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 268:lla, määräaikaisen henkilöstön 58:lla ja palkkatuella työllistettyjen määrä kahdeksalla.

Henkilöstömäärän vähenemisen taustalla olivat ennen muuta palvelurakenteen muutokset: näistä esimerkkinä on vuoden 2022 alussa toteutunut Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) 168 vakinaisen ja 61 määräaikaisen viranhaltijan/työntekijän siirtyminen liikkeenluovutuksella Kouvolan Ammattiopisto Oy:n palvelukseen. Henkilöstömäärä on laskenut myös eläkepoistumaa hyödyntämällä. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2022 aikana yhteensä 70 työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä jätettiin täyttämättä 9 eli 13 prosenttia. Muusta syystä vapautuneista 87 virasta ja tehtävästä jätettiin täyttämättä 10 eli 11 prosenttia.

Henkilöstön sairastavuutta koskeva tunnusluku vuonna 2022 oli 22,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2021: 17,0 kpv/htv). Tunnusluku kasvoi edellisvuodesta peräti 5,7 kalenteripäivällä henkilötyövuotta kohden. Kasvun taustalla oli korona, sillä sen vaikutus näkyi henkilöstön sairauspoissaloissa vasta vuonna 2022. Myös muut hengitystieinfektiot lisääntyivät selvästi edellisvuodesta.

Kehittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2021 kaupungin uuden henkilöstöohjelman vuosille 2021–2024. Ohjelmassa on määritelty henkilöstöjohtamisen visioksi ”Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa”. Visiossa korostuu kuntatyön ihmisläheisyys ja työskentely yhteisen hyvän puolesta.

Henkilöstöohjelmassa on asetettu kolme henkilöstöjohtamisen tavoitetta. Ne ovat osaava ja riittävä henkilöstö, hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työyhteisö sekä hyvä johtaminen ja osallistuva työyhteisö.

Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen ovat yksi henkilöstöohjelman painopistealueista. Eduhousen verkkokoulutuskirjasto laajennettiin koko henkilöstön käyttöön vuonna 2021. Maaliskuussa käynnistyi sähköisen perehdytysohjelmisto Intron käyttöönotto. Syksyllä otettiin käyttöön uusi Kontra-intranet. Henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämistä on tehty jo usean vuoden ajan. Kesäkuussa otettiin käyttöön työajanseurantajärjestelmä Linkity. Syksyn aikana aloitettiin myös kemikaaliturvallisuuden hallintaa tukevan ohjelmiston käyttöönotto.

Työkykyjohtamisen kehittäminen on toinen henkilöstöohjelman painopistealueista. Sen alla toteutettiin muun muassa Psykologisesti Terve Työpaikka -hanke, joka käynnistettiin keväällä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Hanke käsitti johdon ja esihenkilöiden valmennuksia, koko työyhteisön tilaisuuden sekä tiedotuskampanjan ja materiaaleja. Valmennuksissa tuli esille, että parhaiten mielen hyvinvointia edistetään arjessa kaikilla eri organisaation tasoilla.

Johtamisen ja yhteistyön kehittäminen on kolmas henkilöstöohjelman painopistealue, johon liittyen toteutettiin muun muassa kaupungin johtoryhmän ja toimialojen johtoryhmien valmennuksia.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2022.

Tutustu asiakohtaan kokonaisuudessaan (Dynasty)

Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaavan ja Alakylän kyläyleiskaavan hyväksyminen

Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava sijoittuu Korian ja Anjalan väliselle osuudelle Kymijokea. Alakylän kyläyleiskaava sijoittuu Kouvolan Alakylän ja Mäkikylän alueelle.

Kaavoitukseen on ryhdytty Kouvolan kaupungin toimesta. Kaavan tarkoituksena on ollut laatia lähinnä lomarakennusten rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Suunnittelualueen erityispiirteenä on varsin mittava ympärivuotinen asutus, joten loma-asumisen ohella kaavassa on tutkittu myös mahdollisuudet sijoittaa suunnittelualueelle ympärivuotista asutusta. Kouvolan Alakylän alueelle on laadittu rakentamista ohjaava kyläyleiskaava.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kymijoen keskiosan ranta-osayleiskaavan ja Alakylän kyläyleiskaavan.

Tutustu asiakohtaan kokonaisuudessaan (Dynasty)

Sivun alkuun