Kouvolan kaupunginhallitus kokoontuu 30.1. – tutustu esityslistaan

Kouvolan kaupunginhallitus kokoontuu tänään maanantaina 30. tammikuuta.

Esityslistalla ovat muun muassa kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen Kuusankosken Sairaalanmäen kiinteistökaupassa ja konsernipalveluiden käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2023.

Mainittuja asiakohtia koskevat tiivistelmät ovat luettavissa tästä verkkosivu-uutisesta.

Tutustu kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla (Dynasty)

Etuosto-oikeuden käyttäminen koskien kiinteistöjä 286-21-352-7, 286-407-3-142, 286-406-2-74, 286-21-300-1, 286-21-617-1, 286-21-585-10, 286-21-585-6 ja 286-409-3-558

Etuostolain (608/1977) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), kunta tulee kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja kirjaamisviranomaiselle (Maanmittauslaitos). Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta (9§). Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen suorittanut. Lisäksi kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia. Ostajan em. suorituksille kunnan on maksettava kunkin suorituksen maksupäivästä lukien korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa (15§).

Kunnalle kuuluvat etuostolain mukaiset tehtävät hoitaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan, määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi (21§). Tämä päätösvalta on delegoitu kaupungingeodeetille.

Kymsote-Kiinteistöt Oy on 7.12.2022 päivätyllä kauppakirjalla myynyt yhteensä noin 42,5 suuruiset kiinteistöt rakennuksineen T&T Invest Oy:lle yhden (1) euron kauppahinnasta. Kiinteistöt sijaitsevat Sairaalanmäellä Kouvolan Kuusankoskella sekä osin muualla Kuusankoskella.

Kaupan kohteet on esitetty liitekartoissa. Myyjä on pidättänyt itsellään noin 4,2 ha suuruiset määräalat tontista 286-21-585-10 niillä sijaitsevine rakennuksineen. Myös tontista 286-21-352-7 aikaisemmin myyty noin 1,4 ha suuruinen määräala 286-21-352-7-M501 rakennuksineen jää kaupan ulkopuolelle.

Kaupan kohteet on asemakaavassa osoitettu kokonaisuudessaan rakentamiseen tai yleisiin tarkoituksiin.

T&T Invest Oy on 31.12.2022 allekirjoitetulla kauppakirjalla luovuttanut noin 18 ha suuruiset kiinteistöt 286-21-352-7, 286-407-3-142, 286-406-2-74, 286-21-585-10 ja 286-409-3-558 edelleen toiselle yhtiölle kahden (2) euron kauppahinnasta. Kyseiset kohteet ovat tällä hetkellä joko tyhjillään tai erittäin vähäisellä käytöllä. Mikäli kaupunki päättää käyttää etuosto-oikeuttaan alkuperäisessä kiinteistönkaupassa, tämä myöhempi kauppa purkautuu (14 §).

Kaupan kohteen alueella sijaitsee osa kaupungin keskeisestä väestönsuojasta, varasairaalan luola sekä kulkuyhteys niihin. Näiden on katsottava sisältyvän kauppaan, koska niitä ei ole kauppakirjassa pidätetty myyjälle.

Sekä Sairaalanmäki että Mäkikylän alue ovat kehitettäviä muuttuvan maankäytön alueita. Näiden alueiden asemakaavojen sekä kunnallisteknisten verkostojen muuttaminen tulevaa maankäyttöä varten edellyttää kaupungin merkittävää panosta. Kaupunki on esittänyt Sairaalanmäen asemakaavan muuttamista myyjälle jo 2018. Muutos on pantu vireille 30.11.2022.

Kauppaan sisältyy kolme kiinteistöä, yhteensä noin 3,66 ha asemakaavan mukaisia puisto- tai lähivirkistysalueita, joiden omistaminen ja ylläpito on lähtökohtaisesti kaupungin vastuulla. Alueiden asemakaavojen päivittämisen myötä virkistysalueiden määrä voinee jatkossa vielä kasvaa nykyisestä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Kouvolan kaupunki käyttää etuosto-oikeutta 7.12.2022 allekirjoitetussa kiinteistönkaupassa, jolla Kymsote-Kiinteistöt Oy on myynyt yhteensä noin 42,5 ha suuruiset kiinteistöt 286-21-352-7, 286-407-3-142, 286-406-2-74, 286-21-300-1, 286-21-617-1, 286-21-585-10, 286-21-585-6 ja 286-409-3-558 rakennuksineen T&T Invest Oy:lle yhden (1) euron kauppahinnasta, koska

1. kaupan kohteiden alueella sijaitsee yhteiskunnan varautumista varten toteutettuja maanalaisia rakenteita;

2. kaupan kohteet ovat kehitettäviä muuttuvan maankäytön alueita, jotka ovat tarpeen tulevaa yhdyskuntarakentamista varten, ja

3. osa kaupan kohteista on jo voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisiin tarkoituksiin virkistystä varten.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 31.1.2023 lukien.

Konsernipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma 2023

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus on 19.12.2022 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt toimielimien toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso on valtuustoon nähden toimielimen toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan palveluille osatavoitteiksi, konkreettisiksi toimenpiteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on vastuussa tavoitteiden toteutumisesta sekä tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Konsernipalveluiden kaupunginhallituksen alainen toiminta muodostuu neljästä palvelusta: hallinto ja hankinnat, henkilöstö, talous ja strategia sekä tilapalvelut. Talous ja strategia -palvelun käyttösuunnitelma esitetään palveluyksikkötasolla.

Kaupunginhallituksen määrärahoihin on varattu erilaisiin hankerahoituksiin 0,5 milj. euroa vuodelle 2023. Määräraha on tarkoitettu merkittäviin hankkeisiin, esimerkiksi omarahoitusosuuksiin siltä osin kuin niihin ei ole toimialojen omissa budjeteissa varauduttu. Määrärahan käytöstä päättää konsernipalvelujen toimialajohtaja hallintosäännön 70 §:n määräysten mukaisesti. Mikäli hanke kohdistuu muuhun toimialaan kuin konsernipalveluihin, huomioidaan määrärahan muutos automaattisesti toimialojen välisissä talousarviomuutoksissa. Kyseisen määrärahan käytöstä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Käyttösuunnitelmassa hyväksytään tilapalveluiden pieninvestointien jakautuminen kohteittain, yhteensä 5,0 milj. euroa.

Käyttösuunnitelman yhteydessä hyväksytään urheilun markkinointiyhteistyösopimukset erillisen liitteen mukaisesti. Tämä sisältää markkinointiyhteistyötuet aikuisten kansallisen SM-tason ja myös alempien sarjatasojen urheilujoukkueille sekä maajoukkue- ja SM-tason yksilöurheilijoille. Esitys on laadittu tapahtumien markkinointiyhteistyön arviointi-kriteereiden (KH 7.11.2022 § 305) pohjalta.

Konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma ja markkinointiin varatun määrärahan jakoehdotus ovat liitteinä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman sisältäen tilapalveluiden pieninvestoinnit sekä markkinoinnin markkinointisopimukset.

Sivun alkuun