Kouvolan kaupungin poliittisen ja ammatillisen organisaation uudistaminen

Johtamisjärjestelmän uudistuksen ohjausryhmä antaa näkemyksensä johtamisjärjestelmän ja organisaation muutostarpeista elokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja tekee esityksen hallitukselle ja hallitus syksyn aikana edelleen valtuustolle. Valtuustoryhmät ovat antaneet lausuntonsa ohjausryhmän raporttiluonnoksesta kesän aikana.

Kouvolan kaupungin poliittisen ja ammatillisen johtamisjärjestelmän arvioinnin tavoitteena on löytää keskeiset kehittämiskohteet, joilla johtamisen vaikuttamista ja organisaatiota toimivuutta parannetaan. Johtamisen pitäisi pystyä entistä paremmin varmistaa talouden tasapainottamisen toimeenpano sekä vastata palvelujen ja elinkeinojen kehittämisten vaateisiin. Uusi valtuustokausi käynnistyy 1.6.2021, joten tarvittavat muutokset luottamushenkilöorganisaatioon on sovittava jo tämän vuoden aikana. Poliittisen johtamisen keskeisimpiä keskustelun aiheita on ollut Kouvolassa ja suurissa kaupungeissa kaupunginjohtaja- vai pormestarijärjestelmä. Kouvolan valtuustoryhmien alustavat näkemykset eivät tue pormestarijärjestelmään siirtymistä, mutta ryhmien enemmistö haluaa palata asiaan ensi valtuustokaudella. Sen sijaan koko-tai osa-aikaiset hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat nähdään tarpeellisiksi, osittain myös osa-aikaiset lautakuntien puheenjohtajat. Kokoaikainen hallituksen puheenjohtaja sekä osa-aikaiset valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajajärjestelmä on nähty ”kevyemmäksi” vaihtoehdoksi pormestarijärjestelmälle.

Valtuuston paikkalukua suurin osa valtuustoryhmiä olisi valmis vähentämään 59:stä 51:een. Kaupunginhallituksen strategisen roolin kasvattaminen ja työskentelyn tehostaminen on nähty keskeiseksi kehittämiskohteeksi, mutta kokoonpanoa ei nähdä tarpeelliseksi tiivistää. Tulevaisuusjaoston lakkauttaminen ja tehtävien siirtäminen hallitukselle tai valtuuston valiokunnalle nähdään mahdolliseksi. Konsernijaoston tarpeellisuus on myös ollut keskustelussa, mutta suurin osa on nähnyt sen edelleen tarpeelliseksi.

Lautakuntien määrän supistaminen viidestä kolmeen on enemmistön mielestä tarkoituksenmukaista. Tällöin rakennuslautakunnan tehtäviä hoitaisi elinvoimalautakunnan jaosto sekä maaseutulautakunnan tehtävät jaettaisiin muille toimielimille.

Ylimmän ammatillisen johtamisen ja organisaation uudistamisen tavoitteena on ollut johtamisen vaikuttavuuden parantamisen lisäksi taloudelliset säästöt. Säästöjä on katsottu saatavan tiivistämällä organisaatiota, erityisesti yksikköjä vähentämällä, mikä vaikuttaa esimieskustannuksiin. Samalla on nähty, että palveluverkkojen tiivistäminen ”automaattisesti” vähentää perusyksikköjen määrää sekä siten myös esimiehiä huomattavasti enemmän kuin ylimmän johdon organisaatiomuutos. Asiantuntijaesimiesten vähentäminen ei kuitenkaan suoraan ja lyhyellä aikataululla poista esimiesten tekemän asiantuntijatyön tarvetta. Tiiviimmässä organisaatiossa toimialoina olisivat konsernipalvelut, elinvoima (asuminen ja ympäristö) ja hyvinvointi (nykyiset varhaiskasvatus ja opetus sekä liikunta ja kulttuuri). Siten palveluyksiköiden ja niiden esimiesten määrä vähenisi puoleen nykyisestä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuotantovastuu sekä samalla yli puolet kaupungin talouspanoksesta on luovutettu Kymsotelle, mikä korostaa kaupungin ja omistajakuntien yhteistä vaikuttavaa omistajaohjausta. Kouvolan edustajat Kymsoten (Kouvolan tytäryhteisö) valtuustossa ja hallituksella ovat vaikuttamassa kuntayhtymän kustannustehokkuuteen ja tulokselliseen toimintaan. Tämän lisäksi kaupungin omistajaohjauksen tehostamisen vaateet lisäävät kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuita.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen ohjausryhmä antaa näkemyksensä johtamisjärjestelmän ja organisaation muutostarpeista elokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja tekee esityksen hallitukselle ja hallitus syksyn aikana edelleen valtuustolle.

Lisätiedot:

Markku Pakkanen ohjausryhmän puheenjohtaja puh. 050 512 2575

Marita Toikka, ohjausryhmän jäsen, kaupunginjohtaja puh. 040 483 1680

Jarmo Asikainen, kehitysjohtaja FCG Konsultointi puh. 050 3611 357

Sivun alkuun