Kouvolan kaupungin metsänhoitotyöt vuosille 2024–2025

Kaadettuja puita talvisessa metsässä

Kaupungin taajamametsien hoitokohteiden suunnittelussa painottuvat lähiympäristöjen hoito, metsissä leviävät kirjanpainajatuhot, uusien asemakaavojen valmistelevat hakkuut sekä asukkaiden esittämät toiveet

Kouvolan kaupunki suunnittelee vuosille 2024–2025 omistamiensa taajamametsien metsänhoitokohteita.

Kirjanpainajatuhoja hallintaan

Kirjanpainajan aiheuttamat metsätuhot ovat Kaakkois-Suomessa huolestuttavasti leviämässä, mikä näkyy myös Kouvolan taajamametsissä. Kirjanpainajan syömiä mustia kuusia on havaittavissa useissa kohdin, mm. Korian Pioneerimetsässä ja Hinkkismäellä, missä niitä joudutaan turvallisuuden takia poistamaan. Luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi osa puista tehdään pökkelöiksi ja osa jätetään maapuiksi. Lisäksi kuivuneiden puuryhmien ympäristöstä poistetaan jo heikentyneitä kuusia, joihin kirjanpainaja on leviämässä. Samalla jatketaan alueiden puuston kehittämistä yhä enemmän eri-ikäisrakenteiseksi ja sekametsäiseksi antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle.

Metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitotöitä tehdään lisäksi Inkeroisten Hallasentien ympäristössä sekä Kuusankosken Kasakkakalliolla, joissa töitä tehdään harventamalla puustoa ja uudistamalla vaiheittain kirjanpainaja-alueita. Kuusankosken Kantokujan alueelta poistetaan rakentamattomilta omakotitonteilta huonokuntoiset kuuset. Lautasuonmäellä harvennetaan lehtipuustoista aluetta koivikoksi sekä hoidetaan myrskyn ja kirjanpainajan vaivaamaa kuusikkoa

Kaupunki on laatinut uusia asemakaavoja metsäisille alueille mm. Hinkkismäellä sekä Palomäellä, joissa hoitotoimenpiteillä valmennetaan alueen puustoa uusiin rakennushankkeisiin. Samalla kertaa Palomäellä poistetaan tulevan uimahallin läheisyydestä asukkaiden toivomia, tontteihin rajoittuvia huonokuntoisia puita.

Lähimetsien hoitotöitä asukkaiden toiveiden mukaan

Asutuksen keskellä sijaitsevien lähimetsien metsänhoitotöitä tehdään pääasiassa asukkaiden toivomuksesta. Kohteet sijaitsevat Myllykosken Kurkisuolla ja Kurkimäellä, Korian Ojanikulassa, Kouvolan Kesontien ja Metsämiehentien ympäristössä sekä Kuusankosken Keijunkujan lähistöllä. Styrmannin luonnonsuojelualueen reunalta Kiehuvassa kaadetaan Ely-keskuksen suostumuksella kuivia ja vaarallisia puita naapurikiinteistön rakennusten suojaamiseksi. Kaadetut puut jätetään luonnonsuojelualueelle maapuiksi.

Suunniteltavat metsänhoitotyöt perustuvat 2019 hyväksyttyyn Kouvolan hoito- ja käyttösuunnitelmaan taajamametsille. Suunnitelman mukaisesti kaupunki on sitoutunut tekemään taajamametsissään vain kasvatushakkuita virkistysmetsien kestävän kehityksen, asukaslähtöisyyden, monimuotoisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden eteen. Kaupungin taajamametsissä ei tehdä avohakkuita. 

Asukastilaisuudet ennen töiden aloittamista

Asuinalueisiin rajoittuvien lähimetsien hakkuista pidetään asukastilaisuudet ennen töiden aloittamista asukkaiden kuulemiseksi ja toiveiden huomioimiseksi.

Metsänhoitokohteet nähtävillä 14.2.2024 asti

Kaupungin taajamametsien metsänhoitokohteet ovat nähtävillä maisematyölupaa varten 14.2.2024 asti kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola sekä kaupungin verkkosivuilla  kouvola.fi/metsanhoitokohteet.

Asiantuntija tavattavissa torstaisin

Kaupungin metsäsuunnittelija on tavattavissa kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola torstaisin 25.1, 1.2 ja 8.2.2024 kello 12-15.

Lisätietoja:

kouvola.fi/metsanhoitokohteet

metsäsuunnittelija Antti Raita, 02061 51390, antti.raita@kouvola.fi tai

metsäinsinööri Kirsi Hokkanen p. 02061 57754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun