Kouvolan kaupungin lomituspalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

""

Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät keskiviikkona 22.4.2020. Yt-neuvottelut alkoivat 8.4.2020. Neuvottelujen tavoitteena oli saavuttaa vähintään noin 100 000 euron kertaluonteiset säästöt vuonna 2020, mikä tarkoittaa maatalouslomittajien kolmen viikon lomautusta. Lisäksi tavoitteena oli vähentää maatalouslomittajien määrää enintään yhdeksällä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät johtuneet koronavirusepidemiasta, vaan niiden taustalla on tarve sopeuttaa lomituspalvelujen toimintaa viime vuosina vähentyneeseen lomituspäivien määrään. Poikkeusolojen aikaisten toimivallan delegointien vuoksi kaupunginjohtaja päättää henkilöstön lomautuksista.

Maatalouslomittajien määrä vähenee yhdeksällä

Maatalouslomittajien määrää vähennetään yhdeksällä. Vähennykset toteutetaan ensisijaisesti hyödyntämällä eläke- ja muuta poistumaa, työ- ja työaikajärjestelyjen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mahdolliset irtisanomiset toteutetaan kesäkuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kartoitetaan eläkemahdollisuudet sekä työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin Kouvolan kaupungilla.

Henkilöstö lomautetaan kolmeksi viikoksi

Kertaluonteisten säästöjen saavuttamiseksi maatalouslomittajat lomautetaan kolmeksi viikoksi vuonna 2020. Tällä hetkellä lomituspyyntöjä on todella vähän koronavirusepidemian vuoksi, joten lomautukset pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Kunta-alalla lomautusilmoitusaika on virka- ja työehtosopimuksen mukaan vähintään yksi kuukausi. Lomautukset toteutetaan pääosin kesäkuussa sekä elo-marraskuussa. Ne jaksotetaan alueittain niin, että vaikutukset palvelujen tasoon ovat mahdollisimman vähäiset.
Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 henkilöstön lomauttamisesta keskimäärin kolmeksi viikoksi vuonna 2020, mutta maatalouslomittajat rajattiin tuolloin lomautusten ulkopuolelle.

Henkilöstövähennysten taustalla lomituspäivien voimakas väheneminen

Lomituspäivien määrä Kouvolan paikallisyksikössä on vähentynyt vuosina 2017–2019 keskimäärin 1 000 lomituspäivää vuodessa. Lomituspäivien määrän vähenemisen on arvioitu jatkuvan yhtä voimakkaasti vuosina 2020–2025. Karjataloustilojen määrän jatkuva väheneminen on pääasiallisena syynä lomituspäivien käytön supistumiseen.
Mela edellyttää lomituspalvelujen järjestämistä taloudellisesti ja siten, että lomittajien määrä mitoitetaan oikein suhteessa lomituksen kysyntään. Kaupungin palveluksessa olevien maatalouslomittajien määrää on sopeutettu tarvetta vastaavaksi erilaisin toimenpitein. Vuosien 2017–2019 aikana lomittajaresurssi on pienentynyt yhteensä 12 henkilötyövuodella. Vähennys ei ole kuitenkaan ollut riittävä, mikä näkyy ilman työkohdetta olevien työpäivien suuressa määrässä. Melan kannan mukaan tällaiset päivät eivät mahdollisesti oikeuta valtion korvaukseen.

Kouvolan lomituksen paikallisyksikkö tuottaa maatalousyrittäjien lomituspalvelut lomituspalvelualueelle, johon kuuluvat Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, ent. Ruotsinpyhtään alue, Miehikkälä, Virolahti, Iitti, Lahti ja Orimattila. Vuonna 2019 kertyi yhteensä 16 582 lomituspäivää. Lomituspalveluja käyttää noin 410 maatalousyrittäjää. Kouvolan kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä yhteensä noin 80 vakinaista maatalouslomittajaa.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi,
maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi, lomituspalvelukoordinaattori Esko Nieminen, puh. 020 615 6482, esko.nieminen(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Sivun alkuun