Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kouvolan hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023 ja hyvinvointisuunnitelman 2024

Nainen ja koira järven rannalla

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ja merkitsi tiedoksi kokouksessaan 8.5. Kouvolan hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023 ja hyvinvointisuunnitelman 2024. Raportissa nousivat esiin positiivisena seikkana nuorisotyöttömyyden vähentyminen, ja huolen aiheena nuorten pahoinvointi erityisesti alle 15-vuotiaiden osalta. Muita esiin nousevia asioita olivat Kouvolassa edelleen lisääntyvät mielen hyvinvoinnin haasteet sekä arjen turvallisuuden heikentyminen, mutta myös osallisuudessa tapahtuneet myönteiset kehityskulut. Hyvinvointisuunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä haasteisiin on mahdollista vaikuttaa ensi vuoden aikana.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Vähintään kerran valtuustokaudessa on tehtävä laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa 2023 arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2022 aikana. Arviointi perustuu valtakunnallisiin hyvinvointi-indikaattoritietoihin, kaupungin omista järjestelmistä saatuun sekä kuntalaisilta kerättyyn tietoon.

Kouvola menetti viime vuonna väestöään sekä määrällisesti (1 025 henkilöä) että suhteellisesti (1,3 %) eniten Suomen 21 suurimman kaupungin joukossa. Väestön väheneminen johtuu sekä luonnollisesta väestökehityksestä että muuttoliikkeestä, mitkä molemmat ovat negatiivisia. Maahanmuutto on positiivista, mutta niin vähäistä, että sillä ei ole vaikutusta kehitykseen. Väestökehityksen on ennustettu jatkuvan samansuuntaisena myös tulevina vuosina.

Työttömyysluvut parantuivat viime vuonna Kouvolassa kaikissa eri ikäryhmissä. Erityisesti nuorten työttömyys väheni koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kaupunki on määrätietoisesti kasvattanut viime vuosina palkkatukityöllistämisen määrää, mikä vaikuttaa paitsi työttömyysasteeseen sitä parantaen, myös pitkäaikaistyöttömyyteen ja sitä kautta työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun.

Koronaepidemian vaikutuksia on nähtävissä monien indikaattoreiden kehityksessä.  Korona toi lisää haasteita mielen hyvinvointiin, ja se näkyy Kouvolassa, sen vertailukunnissa sekä koko maassa mm. mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden määrän jatkuvana kasvamisena. Kouvolassa naisten määrä on huomattavasti miehiä suurempi.

Päihdeindikaattoreissa huolta herättää huumausainerikosten jyrkästi nouseva trendi Kouvolassa, ja erityisesti nuorten ikäryhmien, jopa alle 15-vuotiaiden, huumausaineen käyttörikokset. Suurta huolta herättää myös alle 15-vuotiaiden tekemät pahoinpitelyt Kouvolassa, sillä määrä on selkeässä nousussa varsinkin vuoden 2020 jälkeen.

Tieliikenteen turvallisuudessa on ollut positiivista kehitystä useamman vuoden ajan, mutta viime vuonna kuitenkin sekä kuolleiden että loukkaantuneiden määrä ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset sekä liikennerikkomukset olivat selkeästi koko maan arvoa suuremmat.

Positiivista on, että Move!-mittausten mukaan heikentyneen toimintakyvyn omaavien 5. ja 8. luokkalaisten määrä on hieman vähentynyt vuoden 2020 jälkeen. Silti kouvolalaisista 5. luokkalaisista 40 %:lla ja 8. luokkalaisista 41 %:lla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Erityisesti pojat erottuvat heikon tuloksen saaneissa.

Kouvolassa pilotoitiin osallistuvaa budjetointia vuonna 2022 kaikille avoimella Kohenna Kouvolaa –hankeideakyselyllä, johon tuli 161 ideaa. Ne jaettiin luonnon monimuotoisuushankkeisiin ja yleisiin hankkeisiin. Toteuttavia ja seurattavia useamman vuoden hankkeita valittiin kymmenen. Myös Kouvolan viisi aluetoimikuntaa edistävät toimillaan osallisuutta, ja ovat onnistuneet nostamaan esiin eri alueiden ideoita ja tarpeita.

Hyvinvointisuunnitelmassa esitetään toimenpiteet vuodelle 2024. Negatiiviset kehityskulut nousevat erityisiksi kehittämiskohteiksi. Samalla on kiinnitettävä huomiota positiivisiin kehityskulkuihin ja jatkettava niitä toimenpiteitä, joilla nämä muutokset on saavutettu. Toimenpiteitä suunniteltaessa tulee huomioida niiden vaikutukset laajasti esimerkiksi päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla.

Tarkemmat tiedot kouvolalaisten hyvinvoinnista indikaattoreineen löytyy hyvinvointikertomuksen vuosiraportista 2023.

Hyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet on esitetty hyvinvointisuunnitelmassa 2024.

Lisätietoja:

Tarja Alamattila, hyvinvointikoordinaattori, tarja.alamattila@kouvola.fi
Sanna-Riitta Junnonen, hyvinvointipäällikkö, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen@kouvola.fi

Sivun alkuun