Kouvolan elintarvikevalvonta ottaa käyttöön elintarvikelain mukaisen seuraamusmaksun

ruokailu

Seuraamusmaksua aletaan määräämään vuoden 2024 alusta lähtien. Seuraamusmaksu määrätään sellaisille elintarvikevalvontaan kuuluville toimijoille, jotka ovat laiminlyöneet elintarviketoiminnan rekisteröintivelvoitetta.

Elintarvike-, kontaktimateriaali- tai alkutuotantotoimintaa aloittavan yrityksen (toimijan) tulee rekisteröidä toimintansa alueensa elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toimijalla on vastuu selvittää harjoittamaansa toimintaan sisältyvät velvoitteet, ja toimintaa säätelevät lait ja asetukset.

Vuonna 2023 noin 80 % Kouvolan uusista toimijoista ei tehnyt elintarvikelain (297/2021) mukaista toiminnan rekisteröintiä ajoissa (neljä viikkoa ennen toiminnan aloitusta). Rekisteröinti tehtiin usein vasta valvontaviranomaisen kehotuksen jälkeen, kun toiminta oli jo aloitettu. Osaa toimijoista kehotettiin useita kertoja, ennen kuin rekisteröinti-ilmoitus saatiin. Kouvolan alueella elintarvikelain mukaisia rekisteröintejä tehdään vuosittain n. 60–100 kpl, joten rekisteröintien laiminlyönneistä aiheutuvaan lisätyöhön kuluu merkittävästi viranomaisresursseja.

Seuraamusmaksulla pyritään saamaan nykytilanteeseen korjaus ja toimijat tekemään rekisteröinti-ilmoitukset ajoissa.

Lisätietoa seuraamusmaksun määräämisestä

Seuraamusmaksu määrätään viranhaltijapäätöksellä. Toimijalle lähetetään ennen päätöksen tekemistä kuulemiskirje, jossa kerrotaan elintarvikevalvontaviranomaisen harkitsevan tietyn suuruisen seuraamusmaksun määräämistä. Toimijan on mahdollista toimittaa selvitys elintarvikevalvontaan kuulemiskirjeessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja näin lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Seuraamusmaksua ei makseta Kouvolan kaupungille vaan valtiolle.

Lakiperusteet rekisteröintiin ja seuraamusmaksun määräämiseen

Elintarvikealain (297/2021) 8, 10 ja13 § mukaan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Rekisteröinnin voi tehdä netissä www.ilppa.fi.

Elintarvikelain (294/2021) 67 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun esimerkiksi, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa sellaisessa toimipaikassa, josta ei ole tehty Elintarvikealain (297/2021) 8, 10 tai 13 § tarkoitettua ilmoitusta.

Lisätietoja

Vastaava terveystarkastaja Saija Lassila, p. 020 615 5519, saija.lassila(a)kouvola.fi

Terveystarkastaja Vuokko Karjalainen, p. 020 615 7247, vuokko.karjalainen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun