Kouvolan ajankohtaiset kaavoitus- ja infrahankkeet, metsänhoitokohteet sekä tonttitarjonta yksissä kansissa

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2022 esittelee kootusti, missä päin Kouvolaa on tänä vuonna vireillä kaavoitushankkeita, mihin rakennetaan tai kunnostetaan ulkoilureittejä, leikkipaikkoja, katuja tai pyöräteitä, ja missä tehdään metsänhoitotöitä.

Valmiita ja rakenteilla olevia omakotitaloja Lohitien varrella. Ilmakuva. Metsää ympärillä.

Lähes 40 yhdyskuntatekniikan työkohdetta ja metsänhoitotyötä

Käyrälammen alueella rakennetaan Paaskoskelle asti ulottuva esteetön ulkoilureitti, jonka varrella on taukopaikkoja. Reitti yhdistyy teitä pitkin Käyräjoen yli rakennettavaan kevyen liikenteen siltaan, joka valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden lopulla. Lautarontien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä turvaamaan liikkumista.

Katusaneerauskohteita rakennetaan yhteishankkeina Kouvolan Vesi Oy:n kanssa (esim. Pappilanpellon aluesaneeraus) ja Kymen Vesi Oy:n kanssa (esim. Opistontien saneeraus). Osa yhteishankkeista on aloitettu jo aiempina vuosina, mm. Vahteron aluesaneeraus ja Ummeljoen aluesaneeraus.

Leikkipaikoista kunnostusvuorossa tänä vuonna ovat Kappelikadun, Kukkuramäen ja Hiivurintien leikkipaikat. Siltojen korjauskohteita tänä vuonna ovat mm. Mämmälänkaaren ja Uudenkujantien sillat.

Uusinvestoinnit keskittyvät uusien asuinalueiden rakentamisiin, mm. Vatajanpuistoon. Kuusankosken Rantapuistossa tehdään vuonna 2022 lähinnä vihertöitä viime vuoden rakentamiskohteiden läheisyydessä.

Metsänhoitotyötä tehdään vuoden aikana mm. Terästiellä, Rekolassa, Viitakummussa, Väkkärässä, Utumäellä ja Niinistössä voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Ajankohtaiset kaavoituskohteet 2022

Vuoden 2022 kaavoituskatsaus sisältää seitsemän yleiskaavakohdetta ja 44 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella jatkuvat. Lisäksi on käynnistetty rantayleiskaavojen päivityksiä; Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaava sekä rantayleiskaava maanomistajien aloitteiden johdosta. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava, Miehonkankaan sekä Kullasvaara –Tykkimäki osayleiskaavatyöt saatetaan loppuun.

Vuonna 2022 Käyrälammen alueen asemakaava matkailu- ja virkistyspalveluita varten saatetaan loppuun. Voikkaalle laaditaan maankäytön yleissuunnitelma, jonka tarkoituksena on kartoittaa virkistyspalveluille soveltuvia alueita. Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Kouvolan Loikalanpellolle.

Maankäytön toteuttamisohjelman mukaiset, jo aloitetut asemakaavoituskohteet; Nurmiranta, Lautaro IV ja Kullasvaara 3 saatetaan loppuun.

Kymenlaakson maakuntakaava ohjaa maankäyttöä koko maakunnan tasolla. Vuoteen 2040 tähtäävän laaja-alainen maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2020. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaavasta jätetyt valitukset joulukuussa 2021, joten maakuntakaava on täten saanut lainvoiman. Se kumosi voimaan tulleessaan kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset.

Tonttivaihtoehtoja laidasta laitaan

Yritystonttien osalta Kouvolassa tarjotaan tänä vuonna tontteja erityisesti kaupallisten palveluiden (aseman seutu, Korjala, Tervaskangas), logistiikan (Tehola) ja pienteollisuuden (Jokela ja Voikkaa) tarpeisiin.

Rautatieterminaali Kouvola RRT valmistuu tänä vuonna. Terminaalin pohjoisosaan tulee terminali- ja varastorakennusten alue, jossa rakennuspaikat määräytyvät tarpeen mukaan. Ne vuokrataan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Rakennusten koko voi vaihdella sadoista neliömetreistä lähes hehtaariin. Terminaalialueen rakennuspaikat luovutetaan joko asfaltoituna tai asfaltin alapintaan asti esirakennettuna kenttänä.

Samaan aikaan valmistuu terminaalin läheisyyteen tontteja, jotka soveltuvat paljon tilaa vaativaan toimintaan. Joustavan asemakaavan ansiosta alueelta voidaan lohkoa erisuuruisia tontteja tarpeen mukaan. Ne sopivat sekä logistiikkaan että logistiikkaan nojautuvaan tuotannolliseen toimintaan erikoistuneille toimijoille. Tontit luovutetaan kiilattuna louhekenttänä. Tonteilta on suora työkoneyhteys RR-terminaaliin. Tontteja on rakennettu terminaalin kanssa samaan aikaan, ja niissä on hyödynnetty rakentamisesta syntynyttä ylijäämämaata. Näin on saatu merkittävää kustannussäästöä.

Kiinnostavia pientalotontteja on tarjolla Kuusankoskella Itä-Naukiossa, Kaaritiellä, Kantokujalla ja Talvirannassa, Jaalan kirkonkylällä, Elimäen Kisalaaksossa, Korian Pioneeripuistossa ja Marttilassa, Valkealan Kukkuranmäellä ja Lautarossa sekä Pukintiellä Anjalassa. Kouvolan keskustaajamassa tontteja omakotirakentamiseen löytyy mm. Haanojanpihalla, Kalalammella ja Vatajanpuistossa. Museokortteliin tulee keväällä luovutettavaksi kolme pientalotonttia tarjousten perusteella.

Lisäksi tarjolla on uusia kerrostalotontteja Kouvolatalon vieressä Museokorttelin tuntumassa, Halkotorilla, Kiskoraitilla ja Marjoniementiellä.

Julkaisu tutustuttavana verkkosivuilla

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2022 -julkaisuun ja siinä esiteltyihin kohteisiin voi tutustua tarkemmin verkko-osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Maaliskuun alusta lähtien sen voi noutaa myös kaupungintalon infopisteestä sekä Kouvolan kirjastoista. Julkaisu jaetaan tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Lisätietoja

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436

tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570

Sivun alkuun