Koronavirusepidemian vaikutus tupakan myyntilupiin ja -ilmoituksiin

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi esimerkiksi ravitsemisliikkeiden asiakaspalvelutoimintaa on rajoitettu. Tämä saattaa aiheuttaa kysymyksiä vuosittaisista tupakan valvontamaksuista etenkin jos toiminta on tilapäisesti keskeytetty.

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi moni tupakkatuotteiden myyntipaikka on joutunut väliaikaisesti lopettamaan asiakaspalvelutoimintansa. Tämä saattaa aiheuttaa kysymyksiä vuosittaisista valvontamaksuista tilanteessa, jossa esimerkiksi tupakkatuotteita myyvä ravintola on joutunut sulkemaan ovensa asiakkailta. Tilanne on toiminnanharjoittajille ja koko yhteiskunnalle valitettava ja poikkeuksellinen.

Myyntipaikan sulkeminen asiakkailta

Myyntipaikan eli toimipisteen sulkeminen asiakkailta ei vaikuta luvan voimassaoloon, vaan luvat ovat voimassa ja päättyvät tavalliseen tapaan luvan mahdollinen määräaika huomioiden.

Mikäli myyntipaikan toiminnanharjoittaja päättää lopettaa myyntiluvan poikkeustilan vuoksi, tulee toiminnan uudelleen aloittamiseksi hakea uutta lupaa siten kuin tupakkalain 46 §:ssä säädetään. Tällöin luvan käsittelystä peritään myös uusi maksu (90 §).

Kuluvan vuoden valvontamaksut

Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vuosittaiset valvontamaksut kuluvalta vuodelta laskutetaan Kouvolassa ja Iitissä huhtikuussa 2020.

Mahdolliset muutokset valvontamaksuihin

Jos valvontamaksujen perintään tulee poikkeusolojen johdosta poikkeuksia, niistä päättävät valtioneuvosto tai valtiokonttori. Tällä hetkellä tällaisia poikkeuksia ei ole Valviran tiedossa.

Valvontamaksun perusteet

Tupakkalain mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun siltä, jolla on tupakkalain 44 §:ssä tarkoitettu tai vanhan lain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt lain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen (91 §:n 1 mom).

Joka katsoo, että valvontamaksu (julkinen saatava) on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, voi tehdä perustevalituksen siten, kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Muutoksenhausta kunnan maksutaksaan säädetään kuntalaissa (410/2015).

Lisätietoja

Lisätietoja saat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivuilta https://www.valvira.fi/tupakka

Sivun alkuun