Korona kurittaa kouvolalaisten hyvinvointia mutta tuo myös paljon myönteistä

Kouvolan kaupunki haluaa vahvistaa asukkaidensa hyvinvointia ja kerää säännöllisesti tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista. Koronateemainen kysely asukkaiden kokemasta hyvinvoinnista keräsi yli tuhat vastausta. Tulokset antavat tärkeää tietoa kaupungin palveluiden kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Marraskuussa 2020 kaikille kuntalaisille avoinna olleeseen kyselyyn saatiin ennätysmäärä 1053 vastausta. Yli puolet vastaajista kertoi voineensa viime vuonna hyvin tai erittäin hyvin. Huonosti voivia oli hieman enemmän kuin edellisinä vuosina. Eniten hyvinvoivia oli vastausten perusteella 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä. 

Korona-ajan moninaiset vaikutukset 

Vuosittain pidettävän kyselyn teema oli hyvin ajankohtaisesti koronan vaikutus hyvinvointiin. Korona-aika oli heikentänyt hyvinvointia suurimmalla osalla vastaajista, eniten naisilla ja 30-64-vuotiailla. Kielteisistä vaikutuksista merkittävimmät olivat vastaajien mielestä sosiaalisten kontaktien väheneminen ystäviin ja sukulaisiin, henkisen hyvinvoinnin selvä heikentyminen sekä harrastusten ja tapahtumien väheneminen. Henkisen hyvinvoinnin heikentymisenä mainittiin lisääntynyt stressi, pelko, ahdistus, huoli läheisistä ja terveydestä, mielenterveysongelmat ja epävarmuus. 

Myönteisimpinä korona-ajan vaikutuksina koettiin yhteisen ajan lisääntyminen perheen kanssa, sekä kiireen vähentyminen ja elämän rauhoittuminen. Mainintoja saivat myös ulkoilun lisääntyminen, etätyö, rahan säästyminen, luonnon arvostaminen ja luonnossa liikkumisen lisääntyminen, sekä liikunnan ja urheilun lisääntyminen. 

Kysymykseen kaupungin tuesta koronan aiheuttamiin haasteisiin vastaajat nostivat ennen kaikkea vielä selkeämmän tiedottamisen koronaan liittyvistä asioista sekä tapahtumien ja harrastustoiminnan järjestäminen turvallisesti. Kaupungin viestintä korona-aikana sai myös kehuja mutta avoimuutta ja selkeyttä toivottiin lisää.  

Harrastustoimintaan vastaajat ehdottivat mm. liikuntatapahtumia ulkona, liikuntapaikkojen ja kulttuuripalvelujen auki pitämistä soveltaen mahdollisuuksien mukaan, sekä palveluita verkon kautta virtuaalisesti. Lisäksi toivottiin taloudellista tukea ja avustusta mm. yrityksille, vähävaraisille perheille, yhdistyksille ja seuroille, sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista mm. turvaamalla koulunkäynti ja opetus, psykososiaalinen ja varhainen tuki sekä harrastustoiminnan jatkuminen. 

Vastauksista hyötyä kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa 

Kaupunki hyödyntää vastauksia ja toimenpide-ehdotuksia eri palveluissa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja kuntalaisten vastauksia on esitelty ylintä johtoa myöten. Hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila uskoo, että ehdotukset hyödyttävät erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluita, joille kohdennettiin runsaasti vinkkejä ja joiden tärkeä merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille nousi selvästi kyselyssä esille. Vastauksissa vauhditettiin myös uudenlaisten virtuaalisten ja digitaalisten palvelujen kehittämistä. 

Kouvolan kaupunki on tehnyt hyvinvointikyselyn vaihtuvalla teemalla nyt jo kolmen vuoden ajan. Vuonna 2019 kyselyn teemana oli oman hyvinvoinnin edistäminen ja vastauksissa nousi kaupunkilaisten huoli terveyspalveluista Kymsoten aloitettua juuri toimintansa. Alamattila kertoo, että vastausten innoittamana ikäihmisten Hyvinvointiasemilla mm. selkeytettiin kaupungin ja Kymsoten rooleja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä tuotiin paremmin esiin, mitä jokainen voi itse tehdä hyvinvointinsa eteen.  

Vastauksissa toivottiin myös matalan kynnyksen tiloja ja kohtaamispaikkaa keskustaan, minkä perusteella vauhdittui suunnitelma yhteisöllisen kohtaamispaikan saamiseksi pääkirjaston tiloihin. 

Vuonna 2018 hyvinvointikyselyssä käsiteltiin yksinäisyyttä. Vastausten perusteella järjestöjen ja kaupungin toimijoiden yhteinen työryhmä pohti toimenpiteitä yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Toimenpiteitä oli mm. kouvolalaisten yhteinen ilta, jossa käsiteltiin monipuolisesti yksinäisyyden teemaa ja sen ehkäisyä, sekä ikäihmisille suunnattu Napakymppi -tapahtuma. Kaupungin nuorisopalvelut puolestaan jalkautui henkilökohtaisesti jakamaan esitteitä heidän toiminnastaan ja tapahtumistaan alueelle, jossa oli kyselyn mukaan eniten yksinäisyyttä kokevia nuoria. 

Yhteenveto vastauksista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/voihyvin

Lisätietoja

Tarja Alamattila, hyvinvointikoordinaattori, tarja.alamattila@kouvola.fi, 020 615 7483,