Korian Hiivurin alueelle laadittu maankäytön yleissuunnitelma lautakuntakäsittelyyn

Tekninen lautakunta käsittelee 28.6. kokouksessaan Korian Hiivurin alueelle laadittua maankäytön yleissuunnitelmaa. Suunnitelmassa on tarkasteltu mm. yritysalueen laajentamismahdollisuutta ja liikennejärjestelyjä sekä kaupungin tonttitarjonnan monipuolistamismahdollisuuksia.

Korian Hiivurin alueelle on laadittu kaavoitusta tukeva maankäytön yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on selvitetty mm. alueella toimivan ison elintarvikeyrityksen maankäytöllistä ja liikenteellistä asemaa. Toisaalta kaupungin lähtökohtana on alueen yleiskaavoituksen ajantasaisuuden arviointi. Suunnitelmassa tarkasteltiin alueen mahdollista hyödynnettävyyttä yritysalueena ja vastaamista suurtonttien kysyntään.

Yleissuunnitelman päälinjat

Kymijoen rantavyöhyke on määrä säilyttää jatkossakin maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. Olemassa olevan Hiivurin asuinalueen ja uuden yritysalueen väliin, Myllykoskentieltä aina Kymijoen rantaan asti jäisi yhtenäinen suoja- ja vihervyöhyke.

Enimmillään hieman yli 20 ha suuruinen yritysalue kytkeytyy isolta osin jo asemakaavoitettuun entisen Korian jätevesilaitoksen sisältävään alueeseen, ulottuen sieltä Myllykoskentielle asti. Mahdollisena yleissuunnitelmaa täydentävänä pitkän aikavälin laajenemissuuntana on suunnitelmakartassa esitetty Myllykoskentien ja Kymijoen välistä joen alajuoksun suuntaa, mutta siellä suunnalla on ennen tarkempia suunnittelupäätöksiä tehtävä muinaismuistoinventointi alueen historiallisten arvojen kartoittamiseksi.

Uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle

Yleissuunnitelman mukainen maankäyttö mahdollistaisi yritystoimintaa edullisella sijainnilla olemassa olevan infraverkoston yhteyteen. Työpaikka-alue kytkeytyisi samalla luontevasti osaksi Korian yhdyskuntarakennetta. Erityishuomio jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää alueen yleisilmeeseen Kymijokilaakson maisema-aluetta rajaavana maankäyttönä. Myös läheinen asutus asettaa tulevan toiminnan luonteelle ja ympäristövaikutuksille tiettyjä reunaehtoja. 

Asukkaita ja maanomistajia on kuultu ja kuullaan

Maankäytön yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä on keskusteltu viranomaisten ja alueen asukkaiden sekä yrittäjien kanssa. Valmistuneesta yleissuunnitelmasta on syytä pyytää palautetta, jotta siinä esitetyistä ratkaisuista saadaan näkemykset mm. heiltä, joiden asumiseen, työhön tai elämiseen suunnitelman toteuttaminen vaikuttaisi.

Tekniselle lautakunnalle esitetään 28.6. kokouksessa, että se päättää asettaa Korian Hiivurin maankäytön yleissuunnitelman 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville mielipiteen esittämistä varten. Suunnitelmasta pyydetään myös lausunnot asianonomaisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Lisätietoja:

Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, 0206157169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

Sivun alkuun