Kokemuksia meluntorjunnasta selvitetään Kouvolassa

Beigen värinen, korkea meluseinä pyörätien oikealla puolella. Vasemmalla puolella puita.

Kouvolan kaupunki selvittää asukaskyselyllä millaisina meluesteet on koettu kaupunkikuvassa ja onko niistä ollut asukkaiden mielestä hyötyä. Samalla kartoitetaan ihmisten kokemuksia melusta yleisesti. Vastauksia hyödynnetään meluntorjunnan suunnittelemisessa.

Kouvolan kaupunki selvittää kuinka hyödyllisinä kuntalaiset pitävät meluntorjuntatoimia ja millaisina erilaiset meluesteet koetaan kaupunkikuvassa. Erityisesti kokemuksia kaivataan asukkailta, jotka ovat asuneet samalla asuinalueella myös ennen meluntorjunnan toteuttamista. Tällöin vastaaja pääsee kertomaan, onko meluesteen rakentamisen myötä melu vähentynyt ja onko meluntorjunta parantanut elämänlaatua aiempaan verrattuna.

Meluesteistä halutaan tietää myös yleisesti, koetaanko ne hyvin kaupunkikuvaan sulautuvina vai viihtyisyyttä heikentävinä. Estävätkö meluesteet häiritsevästi näkymiä? Muodostavatko meluesteet häiritseviä kulkuesteitä vai parantavatko ne liikenneturvallisuutta?

Kyselyssä pyydetään merkitsemään Kouvolan kartalle omalla asuinalueella olevia hyödylliseksi ja tarpeettomaksi koettuja meluesteitä. Merkinnän voi tehdä myös sijainnista, johon toivoisi meluestettä. Kyselyllä kartoitetaan lisäksi yleisesti melun esiintymistä, mikä sitä aiheuttaa ja millaisia vaikutuksia sillä on ihmisiin. Näin ollen kyselyyn voi vastata, vaikkei juuri omalle asuinalueelle olisikaan meluesteitä rakennettu. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Kouvolan kaupungin meluntorjunnan kehittämisessä ja tulevien meluntorjuntakohteiden suunnittelemisessa.

Kysely on avoinna 25.8.-22.9.2022 osoitteessa: www.kouvola.fi/kyselyt.

Meluselvityksessä kartoitettiin Kouvolassa esiintyvää melutasoa

Kouvolan kaupunki on teettänyt vuonna 2016 meluselvityksen, jonka yhteydessä piirrettiin meluvyöhykkeet kartalle. Meluselvityksessä mallinnettiin tie- ja raideliikenteestä sekä eri pistelähteistä kuten teollisuuslaitoksista sekä ampuma- ja moottoriurheiluradoista aiheutuvaa melutasoa Kouvolan alueella. Meluselvityksen perusteella todettiin Kouvolassa eniten melualtistumista aiheuttavan tie- ja raideliikenteen melun. Teollisuudesta aiheutuva melu ei ole niin merkittävässä osassa.

Meluselvityksen pohjalta on laadittu meluntorjuntasuunnitelma, joka valmistui vuonna 2017. Siinä on määritetty konkreettisia toimenpiteitä havaituissa ongelmakohteissa melualtistumisen vähentämiseksi. Suunnitelman mukaisista meluntorjuntatoimista on tällä hetkellä toteutunut kaksi. Ne on rakennettu Kaunisnurmen alueelle vähentämään Kuusaantien aiheuttamaa melua.

Kouvolan kaupungin meluselvitykseen, meluvyöhykekarttoihin ja meluntorjuntasuunnitelmaan voi tutustua Kouvolan kaupungin verkkosivulla Melu – Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja:

Mari Järvinen, vs. terveydensuojelusuunnittelija, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8074 mari.jarvinen@kouvola.fi

Sivun alkuun