Käyrälammen asemakaavamuutos ja Lautarontien eteläosan suunnittelu etenevät

Käyrälammen kehittäminen ja kaavoitus on astunut yhden askeleen eteenpäin. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusta käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 22.2.2022. Asemakaavahankkeella tavoitellaan matkailupalvelujen kasvua ja yleisten virkistysalueiden laajentamista Kouvolan suosituimman uimarannan ja vapaa-ajankeskuksen ympäristössä.

Kaavahankkeen tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on edistää alueen virkistysalueiden kehittämistä entistä monipuolisemmiksi ja paremmin sekä asukkaita että matkailijoita palveleviksi. Kaavamuutoksella tavoitellaan myös kevyen liikenteen yhteyksien parantamista Lautarosta Käyrälammen uimarannalle ja ohjataan ulkoilureittien toteuttamista Käyrälammen ympäri. Yhtenä kaavahankkeen päätavoitteena on tukea matkailupalvelujen kasvua alueella. Tämä on mahdollista lisäämällä niille tarkoitettujen maankäyttöalueiden pinta-alaa ja rakennusoikeutta. Kaavalla turvataan osaltaan myös alueen luonto- ja maisema-arvojen säilyminen.  

Kaavaehdotus käsitellään teknisessä lautakunnassa 22.2.2022, ja jos lautakunta hyväksyy ehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville 2.3.-4.4.2022 väliseksi ajaksi. Julkisen nähtävilläolon aikana viranomaisilta pyydetään lausunnot ja muilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus. Tämän jälkeen kaava etenee viimeisteltäväksi ja lautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2022 aikana.

Kaavan ja katusuunnitelman sisältö

Kaavaehdotuksessa nykyisin asemakaavoittamaton alue Lautaron asuinalueen eteläpuolella on merkitty pääosin virkistysalueeksi. Lautarontien katualue on merkitty sen verran leveäksi, että sen reunaan on mahdollista rakentaa erillinen kevyen liikenteen väylä. Lautarontien katusuunnitelma asetetaan nähtäville kevään 2022 aikana. Siinä on esitetty kevyen liikenteen väylän lisäksi uusien linja-autopysäkkien ja suojateiden paikat. Kaava-alueen lounaisosaan on merkitty matkailupalvelujen korttelialue, virkistysaluetta sekä Käyrälammentien katualue. Uimarannan ja valtatien 6 välisellä alueella on matkailupalvelujen korttelialuetta laajennettu nykyisestä ja Käyrälammentien katualue siirretty sen eteläpuolelle. Alueen itäosassa muutokset ovat vähäisempiä ja niissä on lähinnä huomioitu valtatien 6 parantamisesta tulevaisuudessa johtuvat maankäytön muutostarpeet etenkin erilaisten kulkuväylien osalta.

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikana osoitteessa www.kouvola.fi/kayralampi ja Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, E-rappu) sen aukioloaikoina. Katusuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoja:
kaavahanke: Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

katusuunnitelma: Olli-Pekka Helaja, suunnitteluinsinööri, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 6723, olli-pekka.helaja@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Käyrälammen kaavoituksen verkkosivut

Käyrälammen kehittämisen verkkosivut

Sivun alkuun