Kaupunkikonsernin hankintoja kehitetään elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Kouvolan Sanomat uutisoi kaupungin hankinnoista (KS 2.7.2021) sekä kirjoitti pääkirjoituksessaan kaupungin konserniyhtiöistä (KS 4.7.2021).

Uutisessa ja pääkirjoituksessa mainitut kaupungin palvelujen ostot kaipaavat oikaisua ja tarkennusta. Kaupungin palvelujen ostot ovat 385,3 milj. euroa, kuten uutisessa kirjoitettiin. On syytä kiinnittää huomiota, että tästä luvusta Kymsoten ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen osuus on noin 340 milj. euroa. Konsernipalvelut ovat osa kaupunkiorganisaatiota ja sen ostot sisältyvät kaupungin palvelujen ostoihin.

Kaupunkikonsernin, eli kaupungin ja konserniyhteisöjen, palvelujen ostot ovat kirjoituksissa mainitun 381,2 milj. euroa, mikä jo sisältää kaupungin palvelujen ostot. Siitä on eliminoitu keskinäiset, eli kaupungin ja konserniyhteisöjen väliset ostot, joita on 197,9 milj.euroa. Näitä edellä mainittuja kaupungin ja kaupunkikonsernin palvelujen ostoja ei voi laskea yhteen, kuten uutisessa oli tehty.

Uutisessa mainitut ostolaskut 110,4 milj. euroa sisältävät ulkoisilta markkinoilta ostettavia palveluja sekä aineita, tarvikkeita ja tavaroita, mutta ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksessä esitettyjen lukujen kanssa. Ostolaskuaineistosta on poistettu joitain toimijoita kuten Kela, Keva, Kuntarahoitus, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä yksityishenkilöt. Lisäksi mm. asiakaspalvelujen ostoja valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä on jätetty tarkastellun aineiston ulkopuolelle. Aineistoon on jätetty mm. avustuksia kotitalouksille ja vammaisille sekä toimentulotukia ja palvelusetelikuluja siltä osin, kun ne on maksettu yrityksille tai yhteisöille.

Hankintojen paikallisuuden vertailussa kouvolalaisten palveluntuottajien määrän vertaaminen ajankohtaan, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluja hoidettiin kaupungin toimesta, ei anna oikeaa lähtökohtaa vertailulle. Onhan kyse merkittävän sektorin siirtymisestä pois kaupungin tekemien hankintojen piiristä, minkä takia ostolaskujen osuus, joihin kaupunki voi vaikuttaa on pienentynyt. Kouvolalaisten palveluntuottajien osuus on pysynyt reilun 30 % tasolla myös sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymisen jälkeen. Samanaikaisesti paikallisten palveluntuottajien prosentuaalinen osuus palvelujen ostoista on kasvanut. On todettava, että euromääräisesti ostot paikallisilta palveluntuottajilta ovat laskeneet kaupungin palvelujen ostojen vähennyttyä merkittävästi. Ostolaskujen seuranta ei ulotu alihankintoina tehtyihin toimeksiantoihin, joten täysin aukotonta seurantajärjestelmää kouvolalaisille yrityksille suuntautuvista hankinnoista ei ole saatavissa. Hankintojen kohdistuminen paikallisille yrityksille kasvattaa tunnetusti alueen elinvoimaa ja hyvinvointia.

Kouvolan kaupungin hankintaohjelma on päivitetty keväällä 2021 ja sen päämääränä on edistää elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua sekä kehittää hankintaosaamista. Ohjelman päämäärille on määritelty tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit seurantaa varten. Hankintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan hankinnan yhteistyöryhmäkokousten yhteydessä. Elinvoiman kasvun edistämisessä on painotettu vahvasti hankintojen paikallisuutta. Hyvinvoinnin kasvua tuetaan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuullisuuden päämäärällä. Hankintatoiminnan kehittämisellä tuetaan sekä kaupungin palvelutuotannon laatua että taloudellisuutta. Hankintaohjelman ollessa kaupunkistrategian toteuttamisohjelma, tulee myös kaupungin tytäryhtiöiden hankintatoiminnan tapahtua ohjelmassa asetettujen päämäärien, tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Kouvolan kaupungin konserniyhtiöiden tehtävät eroavat luonteeltaan toisistaan. Osa yhtiöistä ovat voittoa tavoittelemattomia tarjoten palveluja kaupungin asukkaille, yrityksille tai organisaatioille, kun osa konserniyhtiöistä taas kilpailee toimialallaan muiden alan toimijoiden kanssa valtakunnallisesti. Yhtiöissä saatuja tuottoja käytetään ylläpitoon, palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden kehittämiseen sekä investointeihin.

Kilpailuilla markkinoilla toimivien yhtiöiden ostolaskujen avaaminen ei välttämättä lisää tai vähennä paikallisten toimijoiden osuutta hankinnoista, mutta se tarjoaa yhtiön kilpailijoille mahdollisuuden hyödyntää tietoa oman kilpailukykynsä parantamiseen. Konserniyhtiöiden johdon tulee ajaa yhtiön ja sen omistajien etua. Tätä yhtiöissä toteutetaan mm. tarkoituksenmukaisesti kilpailutetuilla hankinnoilla hankintalainsäädännön puitteissa.

Kehitämme jatkuvasti kaupunkikonsernin hankintoja kaupungin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden sekä asukkaiden ja yrittäjien hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki
Toimitusjohtaja Marko Riipinen, KSS Energia Oy
Toimitusjohtaja Jari Niemi, Kouvolan Asunnot Oy
Toimitusjohtaja Ari Mikkelä, Kouvolan Vesi Oy
Toimitusjohtaja Mika Lyytikäinen, Kaakkois-Suomen Tieto Oy
Toimitusjohtaja Kimmo Niemi, Kouvola Innovation Oy

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki
p. 020 615 1287